TransitPreferences

Các lựa chọn ưu tiên cho các tuyến dựa trên TRANSIT ảnh hưởng đến tuyến được trả về.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "allowedTravelModes": [
    enum (TransitTravelMode)
  ],
  "routingPreference": enum (TransitRoutingPreference)
}
Các trường
allowedTravelModes[]

enum (TransitTravelMode)

Một nhóm phương tiện đi lại để sử dụng khi tìm tuyến đường TRANSIT. Chế độ mặc định là tất cả các phương tiện đi lại được hỗ trợ.

routingPreference

enum (TransitRoutingPreference)

Một lựa chọn định tuyến ưu tiên (khi được chỉ định) sẽ ảnh hưởng đến tuyến TRANSIT được trả về.

TransitTravelMode

Một tập hợp các giá trị dùng để chỉ định phương thức chuyển tuyến.

Enum
TRANSIT_TRAVEL_MODE_UNSPECIFIED Chưa chỉ định chế độ đi lại bằng phương tiện công cộng nào.
BUS Đi bằng xe buýt.
SUBWAY Đi bằng tàu điện ngầm.
TRAIN Đi tàu.
LIGHT_RAIL Đi lại bằng tàu điện hoặc xe điện.
RAIL Đi lại bằng tàu hoả. Điều này tương đương với việc kết hợp SUBWAY, TRAINLIGHT_RAIL.

TransitRoutingPreference

Chỉ định tuỳ chọn định tuyến cho các tuyến đường chuyển tuyến.

Enum
TRANSIT_ROUTING_PREFERENCE_UNSPECIFIED Chưa chỉ định tùy chọn.
LESS_WALKING Cho biết rằng tuyến đường đã tính toán nên ưu tiên đi bộ ít hơn.
FEWER_TRANSFERS Cho biết rằng tuyến đường đã tính toán nên có số lượt chuyển hạn chế.