LocalizedText

Biến thể đã bản địa hoá của một văn bản bằng một ngôn ngữ cụ thể.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "text": string,
  "languageCode": string
}
Các trường
text

string

Chuỗi đã bản địa hoá bằng ngôn ngữ tương ứng với languageCode bên dưới.

languageCode

string

Mã ngôn ngữ BCP-47 của văn bản, chẳng hạn như "en-US" hoặc "sr-Latn".

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://www.unicode.org/reports/tr35/#Unicode_locale_identifier.