Tìm đường đi bằng một điểm đến

Làm theo hướng dẫn này để vẽ biểu đồ tuyến đường trong ứng dụng bằng cách sử dụng SDK điều hướng dành cho Android. Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã tích hợp SDK điều hướng vào ứng dụng, như mô tả trong phần Thiết lập dự án.

Tóm tắt

 1. Thêm một thành phần trên giao diện người dùng vào ứng dụng của bạn, dưới dạng mảnh điều hướng hoặc thành phần hiển thị điều hướng. Thành phần trên giao diện người dùng này thêm bản đồ tương tác và giao diện người dùng chỉ đường từng chặng vào hoạt động của bạn.
 2. Yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí. Ứng dụng của bạn phải yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí để xác định vị trí của thiết bị.
 3. Khởi chạy SDK bằng lớp NavigationApi.
 4. Đặt một đích đến và điều khiển tính năng chỉ đường từng chặng bằng cách sử dụng lớp Navigator. Quá trình này bao gồm 3 bước:

  • Đặt đích đến bằng cách sử dụng setDestination().
  • Bắt đầu đi theo chỉ dẫn bằng startGuidance().
  • Sử dụng getSimulator() để mô phỏng tiến trình của xe trên tuyến đường, nhằm kiểm thử, gỡ lỗi và minh hoạ ứng dụng.
 5. Tạo bản dựng và chạy ứng dụng của bạn.

Xem mã

Thêm một thành phần trên giao diện người dùng vào ứng dụng

Phần này bao gồm hai cách bạn có thể thêm bản đồ và giao diện người dùng tương tác để hiển thị tính năng chỉ đường từng chặng.

SupportNavigationFragment là thành phần giao diện người dùng hiển thị kết quả điều hướng ở dạng hình ảnh, bao gồm cả bản đồ tương tác và thông tin chỉ đường từng chặng. Bạn có thể khai báo mảnh trong tệp bố cục XML như minh hoạ dưới đây:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:name="com.google.android.libraries.navigation.SupportNavigationFragment"
  android:id="@+id/navigation_fragment"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"/>

Ngoài ra, bạn có thể tạo mảnh theo phương thức lập trình như mô tả trong tài liệu Android bằng cách sử dụng FragmentActivity.getSupportFragmentManager().

Thay thế cho một mảnh, thành phần giao diện người dùng để hiển thị bản đồ cho quá trình điều hướng cũng có sẵn dưới dạng NavigationView.

Yêu cầu cấp quyền vị trí

Phần này minh hoạ cách yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí chính xác. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về Các quyền trên Android.

 1. Thêm quyền làm phần tử con của phần tử <manifest> trong tệp kê khai Android:

  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.navsdksingledestination">
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
  </manifest>
  
 2. Yêu cầu quyền khi bắt đầu chạy trong ứng dụng để người dùng có cơ hội cấp hoặc từ chối cấp quyền truy cập thông tin vị trí. Mã sau đây sẽ kiểm tra xem liệu người dùng đã cấp quyền truy cập thông tin vị trí chính xác hay chưa. Nếu không, ứng dụng sẽ yêu cầu cấp quyền:

  if (ContextCompat.checkSelfPermission(this.getApplicationContext(),
      android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
        == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
    mLocationPermissionGranted = true;
  } else {
    ActivityCompat.requestPermissions(this,
        new String[] { android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION },
        PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION);
  }
  
  if (!mLocationPermissionGranted) {
    displayMessage("Error loading Navigation SDK: "
        + "The user has not granted location permission.");
    return;
  }
  
 3. Ghi đè lệnh gọi lại onRequestPermissionsResult() để xử lý kết quả của yêu cầu cấp quyền:

  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String permissions[],
                      @NonNull int[] grantResults) {
    mLocationPermissionGranted = false;
    switch (requestCode) {
      case PERMISSIONS_REQUEST_ACCESS_FINE_LOCATION: {
        // If request is canceled, the result arrays are empty.
        if (grantResults.length > 0
            && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
          mLocationPermissionGranted = true;
        }
      }
    }
  }
  

Khởi chạy SDK điều hướng

Lớp NavigationApi cung cấp logic khởi chạy cho phép ứng dụng của bạn sử dụng thành phần điều hướng của Google. Phần này trình bày cách khởi chạy trình điều hướng, cùng với một số cấu hình khác mà bạn có thể bật cho ứng dụng của mình:

 1. Khởi chạy SDK điều hướng và ghi đè lệnh gọi lại onNavigatorReady() để bắt đầu chỉ đường khi trình điều hướng đã sẵn sàng.

 2. Không bắt buộc. Định cấu hình ứng dụng để các thông báo hướng dẫn và dịch vụ nền tắt khi người dùng đóng ứng dụng khỏi thiết bị của họ. Lựa chọn này phụ thuộc vào mô hình kinh doanh của bạn. Bạn có thể muốn sử dụng hành vi của trình điều hướng mặc định. Hành vi này tiếp tục hiển thị hướng dẫn rẽ và thông tin cập nhật về vị trí ngay cả khi ứng dụng bị đóng. Thay vào đó, nếu muốn tắt tính năng cập nhật vị trí và tính năng chỉ đường khi người dùng cuối đóng ứng dụng, bạn sẽ sử dụng cấu hình này.

 3. Không bắt buộc. Bật chế độ hạn chế đường tại các quốc gia được hỗ trợ. Đặt chữ số cuối cùng của biển số xe. Lệnh gọi này chỉ cần được thực hiện một lần: các yêu cầu chỉ đường tiếp theo sẽ tiếp tục sử dụng lệnh gọi đó. Lệnh gọi này chỉ thực hiện được trên các khu vực được hỗ trợ. Xem phần Các quốc gia có hỗ trợ SDK điều hướng.

  NavigationApi.getNavigator(this, new NavigationApi.NavigatorListener() {
        /**
         * Sets up the navigation UI when the navigator is ready for use.
         */
        @Override
        public void onNavigatorReady(Navigator navigator) {
          displayMessage("Navigator ready.");
          mNavigator = navigator;
          mNavFragment = (NavigationFragment) getFragmentManager()
              .findFragmentById(R.id.navigation_fragment);
  
          // Optional. Disable the guidance notifications and shut down the app
          // and background service when the user closes the app.
          // mNavigator.setTaskRemovedBehavior(Navigator.TaskRemovedBehavior.QUIT_SERVICE)
  
          // Optional. Set the last digit of the car's license plate to get
          // route restrictions for supported countries.
          // mNavigator.setLicensePlateRestrictionInfo(getLastDigit(), "BZ");
  
          // Set the camera to follow the device location with 'TILTED' driving view.
          mNavFragment.getCamera().followMyLocation(Camera.Perspective.TILTED);
  
          // Set the travel mode (DRIVING, WALKING, CYCLING, TWO_WHEELER, or TAXI).
          mRoutingOptions = new RoutingOptions();
          mRoutingOptions.travelMode(RoutingOptions.TravelMode.DRIVING);
  
          // Navigate to a place, specified by Place ID.
          navigateToPlace(SYDNEY_OPERA_HOUSE, mRoutingOptions);
        }
  
        /**
         * Handles errors from the Navigation SDK.
         * @param errorCode The error code returned by the navigator.
         */
        @Override
        public void onError(@NavigationApi.ErrorCode int errorCode) {
          switch (errorCode) {
            case NavigationApi.ErrorCode.NOT_AUTHORIZED:
              displayMessage("Error loading Navigation SDK: Your API key is "
                  + "invalid or not authorized to use the Navigation SDK.");
              break;
            case NavigationApi.ErrorCode.TERMS_NOT_ACCEPTED:
              displayMessage("Error loading Navigation SDK: User did not accept "
                  + "the Navigation Terms of Use.");
              break;
            case NavigationApi.ErrorCode.NETWORK_ERROR:
              displayMessage("Error loading Navigation SDK: Network error.");
              break;
            case NavigationApi.ErrorCode.LOCATION_PERMISSION_MISSING:
              displayMessage("Error loading Navigation SDK: Location permission "
                  + "is missing.");
              break;
            default:
              displayMessage("Error loading Navigation SDK: " + errorCode);
          }
        }
      });
  

Đặt vị trí xuất hiện

Lớp Navigator cung cấp quyền kiểm soát việc định cấu hình, bắt đầu và dừng hành trình chỉ đường.

Sử dụng Navigator nhận được ở phần trước, đặt đích đến Waypoint cho hành trình này. Sau khi tính toán đường đi, SupportNavigationFragment sẽ cho thấy một hình nhiều đường biểu thị tuyến đường trên bản đồ và một điểm đánh dấu tại điểm đến.

  private void navigateToPlace(String placeId, RoutingOptions travelMode) {
    Waypoint destination;
    try {
      destination = Waypoint.builder().setPlaceIdString(placeId).build();
    } catch (Waypoint.UnsupportedPlaceIdException e) {
      displayMessage("Error starting navigation: Place ID is not supported.");
      return;
    }

    // Create a future to await the result of the asynchronous navigator task.
    ListenableResultFuture<Navigator.RouteStatus> pendingRoute =
        mNavigator.setDestination(destination, travelMode);

    // Define the action to perform when the SDK has determined the route.
    pendingRoute.setOnResultListener(
        new ListenableResultFuture.OnResultListener<Navigator.RouteStatus>() {
          @Override
          public void onResult(Navigator.RouteStatus code) {
            switch (code) {
              case OK:
                // Hide the toolbar to maximize the navigation UI.
                if (getActionBar() != null) {
                  getActionBar().hide();
                }

                // Enable voice audio guidance (through the device speaker).
                mNavigator.setAudioGuidance(
                    Navigator.AudioGuidance.VOICE_ALERTS_AND_GUIDANCE);

                // Simulate vehicle progress along the route for demo/debug builds.
                if (BuildConfig.DEBUG) {
                  mNavigator.getSimulator().simulateLocationsAlongExistingRoute(
                      new SimulationOptions().speedMultiplier(5));
                }

                // Start turn-by-turn guidance along the current route.
                mNavigator.startGuidance();
                break;
              // Handle error conditions returned by the navigator.
              case NO_ROUTE_FOUND:
                displayMessage("Error starting navigation: No route found.");
                break;
              case NETWORK_ERROR:
                displayMessage("Error starting navigation: Network error.");
                break;
              case ROUTE_CANCELED:
                displayMessage("Error starting navigation: Route canceled.");
                break;
              default:
                displayMessage("Error starting navigation: "
                    + String.valueOf(code));
            }
          }
        });
  }

Tạo và chạy ứng dụng

 1. Kết nối thiết bị Android với máy tính. Làm theo hướng dẫn của Android Studio về cách Chạy ứng dụng trên thiết bị phần cứng Ngoài ra, bạn có thể định cấu hình một thiết bị ảo bằng Trình quản lý thiết bị ảo Android (AVD). Khi chọn một trình mô phỏng, hãy nhớ chọn một hình ảnh có chứa các API của Google.
 2. Trong Android Studio, hãy nhấp vào tuỳ chọn trình đơn Run (Chạy) hoặc biểu tượng nút phát. Chọn một thiết bị như được nhắc.

Gợi ý giúp cải thiện trải nghiệm người dùng

 • Người dùng phải chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Google Navigation trước khi có thể sử dụng tính năng chỉ đường. Bạn chỉ cần chấp nhận một lần. Theo mặc định, SDK sẽ nhắc chấp nhận vào lần đầu tiên trình điều hướng được gọi. Nếu muốn, bạn có thể kích hoạt hộp thoại Điều khoản dịch vụ ở giai đoạn đầu trong quy trình trải nghiệm người dùng của ứng dụng, chẳng hạn như trong quá trình đăng ký hoặc đăng nhập, bằng cách sử dụng TermsAndConditionsCheckOption.
 • Để cải thiện đáng kể chất lượng chỉ đường và độ chính xác của ETA, hãy sử dụng mã địa điểm để khởi tạo một điểm tham chiếu thay vì toạ độ vĩ độ/kinh độ.
 • Mẫu này lấy điểm tham chiếu đích từ một mã địa điểm cụ thể của Nhà hát Opera Sydney. Bạn có thể sử dụng công cụ tìm mã địa điểm để lấy mã địa điểm cho các vị trí cụ thể khác.