Tạo và sử dụng kiểu bản đồ

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Kiểu bản đồ là một tập hợp các cách tuỳ chỉnh trực quan để ánh xạ các đối tượng mà bạn liên kết với mã bản đồ. Sau đó, bạn sẽ tham chiếu mã bản đồ trong mã xử lý ứng dụng để hiển thị bản đồ tuỳ chỉnh.

Bạn có thể tạo kiểu bản đồ trước khi có mã bản đồ. Tuy nhiên, để sử dụng kiểu bản đồ, bạn phải liên kết kiểu đó với mã bản đồ. Để sử dụng kiểu bản đồ, bạn phải thực hiện tất cả các bước sau:

 1. Tạo và xuất bản Kiểu bản đồ. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem phần Tạo một kiểuXuất bản một kiểu.

 2. Tạo mã bản đồ. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Tạo mã bản đồ.

 3. Liên kết kiểu bản đồ với mã bản đồ. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Liên kết mã bản đồ với kiểu bản đồ.

 4. Thêm mã bản đồ vào ứng dụng để thể hiện kiểu của bạn. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Thêm mã bản đồ vào bản đồ.

Tạo kiểu bản đồ

Tạo kiểu bản đồ bằng một trong các phương thức sau:

 • Tạo một kiểu mới bằng cách sử dụng kiểu bản đồ Google mặc định.

 • Sao chép và sửa đổi kiểu chuẩn hoặc kiểu tuỳ chỉnh hiện có.

Tạo kiểu mới

 1. Trong Google Cloud Console, hãy chuyển đến phần Kiểu bản đồ, rồi chọn một dự án (nếu cần).

 2. Trong Kiểu bản đồ, hãy chọn Tạo kiểu.

 3. Ở dưới cùng, hãy chọn Mở trong Style Editor (Trình chỉnh sửa kiểu).

 4. Chọn các đối tượng bản đồ và thay đổi kiểu của chúng để tạo kiểu bản đồ mà bạn muốn. Các đối tượng của bản đồ có kiểu tuỳ chỉnh sẽ có một chấm màu xanh dương đồng nhất bên cạnh.

 5. Chọn Lưu.

 6. Trong hộp Lưu và xuất bản kiểu bản đồ, hãy nhập tên cho kiểu của bạn và chọn nội dung mô tả rồi chọn Lưu.

Kiểu sẽ tự động được phát hành và bạn sẽ thấy trang chính của kiểu mới.

Tạo bản sao của một kiểu

 1. Truy cập vào phần Kiểu bản đồ, rồi chọn một dự án (nếu cần).

 2. Chọn một trong các kiểu hiện có của bạn.

 3. Trên trang kiểu, hãy chọn Sao chép.

 4. Trong hộp Kiểu bản đồ trùng lặp, hãy nhập tên bản đồ mới và thêm nội dung mô tả (không bắt buộc).

 5. Chọn Lưu.

  Kiểu sẽ tự động được phát hành và bạn có thể xem trang chính của kiểu mới. Hãy liên kết nó với một mã bản đồ để sử dụng cho bản đồ của bạn. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Liên kết mã bản đồ với kiểu bản đồ.

 6. Nếu bạn muốn sửa đổi kiểu, hãy chọn Tuỳ chỉnh kiểu, thực hiện thay đổi rồi chọn Lưu.

Xuất bản một kiểu

Khi bạn tạo kiểu bản đồ mới lần đầu tiên, bao gồm việc sao chép kiểu hiện có hoặc nhập một kiểu JSON, bản sao đầu tiên của kiểu bản đồ mới sẽ tự động được xuất bản. Sau đó, bạn có thể lưu các thay đổi dưới dạng bản nháp rồi phát hành khi đã hài lòng với các thay đổi đó.

 1. Thực hiện các thay đổi đối với kiểu bản đồ hoặc kiểu bản đồ trùng lặp mà bạn muốn xuất bản. Để biết chi tiết, hãy xem phần Thay đổi kiểu.

 2. Trong khi bạn vẫn đang thực hiện các thay đổi, hãy chọn Lưu.

 3. Khi bạn đã sẵn sàng xuất bản và triển khai các thay đổi cho mọi mã bản đồ sử dụng kiểu bản đồ đó, hãy chọn Lưu rồi chọn Xuất bản.

Kiểu bản đồ đã xuất bản và Bản nháp

Đã xuất bản: Kiểu bản đồ đã xuất bản đang hoạt động. Bất kỳ bản đồ nào sử dụng kiểu bản đồ đó đều sẽ hiển thị phiên bản đã xuất bản của kiểu bản đồ đó.

Bản nháp: Phiên bản nháp của kiểu bản đồ đang trong quá trình hình thành và không hiển thị trên bản đồ cho đến khi bạn xuất bản chúng.

Thay đổi kiểu

Nếu muốn thay đổi kiểu bản đồ, bạn có thể thực hiện các thay đổi ngay trong trình chỉnh sửa kiểu. Bạn có một số lựa chọn khi cập nhật kiểu:

 • Nếu bạn muốn các thay đổi có hiệu lực ngay khi đã sẵn sàng: Chọn Tuỳ chỉnh kiểu và thực hiện thay đổi. Chọn Lưu để lưu các thay đổi dưới dạng bản nháp, sau đó chọn Xuất bản khi bạn đã sẵn sàng.

 • Nếu bạn muốn kiểm thử các thay đổi của mình trong môi trường thử nghiệm trước: Thay vì thực hiện thay đổi trực tiếp trong kiểu bản đồ, hãy sao chép kiểu trước. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem phần Sao chép một kiểuKiểm thử các bản cập nhật kiểu bản đồ.

Sau khi tạo kiểu bản đồ, bạn có thể thay đổi kiểu bản đồ đó trên trang chính của kiểu đó theo bất cứ cách nào sau đây:

 • Chỉnh sửa: Chọn Tuỳ chỉnh kiểu.

 • Tạo bản sao: Để biết chi tiết, hãy xem phần Sao chép một kiểu.

 • Đổi tên: Đổi tên kiểu bản đồ.

 • Xoá: Xoá kiểu bản đồ.

 • Thêm mã bản đồ: Liên kết mã bản đồ với kiểu

Liên kết hoặc xóa ID bản đồ trên kiểu của bạn

Bạn có thể liên kết kiểu với nhiều mã bản đồ, vì cùng một kiểu có thể được áp dụng trên nhiều ứng dụng Google Maps. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể liên kết mã bản đồ với một kiểu duy nhất.

 1. Chuyển đến phần Kiểu bản đồ và chọn một kiểu.

 2. Chọn Thêm mã bản đồ hoặc Chỉnh sửa mã bản đồ.

 3. Trong mục Chỉnh sửa mã bản đồ, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh mã bản đồ để liên kết chúng với kiểu này. Để xoá mã bản đồ, hãy xoá hộp để xoá mối liên kết.

 4. Chọn Lưu.

Để sử dụng kiểu bản đồ trên đám mây, hãy thêm mã bản đồ vào ứng dụng.

Bạn điều hướng trên bản đồ xem trước giống như cách bạn điều hướng trên bất kỳ bản đồ nào của Google:

 • Nhập một địa chỉ hoặc vị trí vào hộp Địa chỉ tìm kiếm.

 • Nhấp vào la bàn để căn giữa vị trí của bạn. Bạn cũng có thể phải cấp quyền truy cập thông tin vị trí.

 • Kéo để di chuyển bản đồ.

 • Phóng to hoặc thu nhỏ bằng cách sử dụng dấu cộng (+) và dấu trừ (-).

Tìm đối tượng trên bản đồ

Để tìm một đối tượng bản đồ mà bạn muốn tạo kiểu, trong phần Đối tượng bản đồ, hãy nhập một thuật ngữ vào hộp Bộ lọc.

Bạn cũng có thể mở rộng và thu gọn các danh mục đối tượng trên bản đồ để tìm đối tượng trên bản đồ mà mình muốn.

Nếu bạn không thể tìm thấy một đối tượng trên bản đồ:

 • Đừng sử dụng dạng số nhiều. Tất cả các danh mục này đều ở dạng số ít.

 • Hãy thử sử dụng một thuật ngữ chung chung hơn cho tính năng này. Ví dụ: thay vì tìm "nhà hàng pizza" hoặc "đồ ăn nhanh", hãy tìm "nhà hàng".

 • Hãy thử sử dụng một danh mục rộng hơn, sau đó khám phá danh mục đó để biết tính năng bản đồ gần nhất. Ví dụ: thay vì tìm "rạp chiếu", hãy tìm "giải trí".

 • Duyệt xem danh sách các đối tượng trên bản đồ trong phần Những nội dung bạn có thể tạo kiểu trên bản đồ.