Gửi yêu cầu xác thực địa chỉ

Gửi yêu cầu xác thực địa chỉ bằng cách gửi yêu cầu POST đến một trong các điểm cuối sau:

Yêu cầu của bạn cũng phải truyền nội dung yêu cầu JSON đến yêu cầu xác định địa chỉ cần xác thực. Phần nội dung yêu cầu sau đây chứa 1 trường và 3 trường phụ:

curl -X POST -d '{
 "address": {
  "regionCode": "US",
  "locality": "Mountain View",
  "addressLines": ["1600 Amphitheatre Pkwy"]
 }
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
"https://addressvalidation.googleapis.com/v1:validateAddress?key=API_KEY"

Bạn cũng có thể bỏ qua locality và chỉ định thành phần này là một phần tử trong mảng addressLines:

{
 "address": {
  "regionCode": "US",
  "addressLines": ["1600 Amphitheatre Pkwy", "Mountain View, CA, 94043"]
 },
}

Hãy làm thử!

Trường yêu cầu địa chỉ

Nội dung yêu cầu bao gồm một trường duy nhất:

 • address – một trường thuộc loại PostalAddress, phải chứa ít nhất một mục trong addressLines.

Khi gửi trường address đến API xác thực địa chỉ, bạn chỉ cần cung cấp một trường: addressLines. Tuy nhiên, yêu cầu địa chỉ đơn giản nhất phải chứa các trường con sau:

 • regionCode — Nên dùng. Đây là một trường không bắt buộc, nhưng nếu bị bỏ qua, API Xác thực địa chỉ sẽ suy ra khu vực dựa trên địa chỉ. Tuy nhiên, để có kết quả tốt nhất, hãy thêm regionCode nếu bạn biết. Để biết danh sách các khu vực được hỗ trợ, hãy xem các khu vực được hỗ trợ.
 • addressLines — Bắt buộc. Một mảng có địa chỉ mô tả cấu trúc dưới của địa chỉ.
Xem PostalAddress trong hướng dẫn tham khảo.

Tùy chọn USPS CASSTM

United States Postal Service® (USPS®)1 duy trì Hệ thống hỗ trợ độ chính xác của mã hoá (CASSTM) để hỗ trợ và chứng nhận các nhà cung cấp dịch vụ xác thực địa chỉ.

Chỉ đối với Hoa Kỳ và khu vực Quan hệ công chúng, bạn có thể bật tính năng xử lý CASS bằng cách đặt enableUspsCass thành true trong nội dung yêu cầu. Để có kết quả tốt nhất khi sử dụng CASS, hãy cung cấp một địa chỉ bao gồm số nhà và số nhà cùng với thành phố, tiểu bang và mã bưu chính:

{
 "address": {
  "regionCode": "US",
  "locality": "Mountain View",
  "administrativeArea": "CA",
  "postalCode": "94043",
  "addressLines": ["1600 Amphitheatre Pkwy"]
 },
 "enableUspsCass": true
}

Hãy dùng thử!

API Explorer cho phép bạn đưa ra các yêu cầu mẫu để có thể làm quen với API và các tuỳ chọn API.

 1. Chọn biểu tượng API Mở rộng API Explorer. ở bên phải của trang.

 2. (Không bắt buộc) Mở rộng tuỳ chọn Show standard parameters (Hiện các tham số chuẩn) và đặt tham số fields thành fieldmask (mặt nạ trường).

 3. Chỉnh sửa Nội dung yêu cầu (không bắt buộc).

 4. Chọn nút Thực thi. Trong hộp thoại, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn dùng để đưa ra yêu cầu.

 5. Trong bảng điều khiển API Explorer, hãy chọn biểu tượng mở rộng Mở rộng API Explorer. để mở rộng cửa sổ API Explorer.


 1. Google Maps Platform là một bên được cấp phép không độc quyền của United States Postal Service®. (Các) nhãn hiệu sau đây thuộc sở hữu của United States Postal Service® và được sử dụng theo sự cho phép: United States Postal Service®, CASSTM, CASS CertificationTM.