Przykładowy kod selektora Google

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak korzystać z selektora obrazów lub strony przesyłania, którą użytkownicy mogą otworzyć za pomocą przycisku w aplikacji internetowej.

Ten przykład obejmuje funkcje selektora Google, takie jak włączenie wielokrotnego wyboru, ukrycie panelu nawigacji i wybór konta użytkownika z bieżącym tokenem OAuth 2.0 aplikacji.

W tym przykładzie należy określić kilka elementów:

 • Aby znaleźć identyfikator klienta i klucz interfejsu API:

  1. W konsoli Google Cloud otwórz Menu > Interfejsy API i usługi > Dane logowania.

   Przejdź do danych logowania

 • Aby znaleźć identyfikator aplikacji:

  1. W konsoli Google Cloud otwórz Menu > Administracja > Ustawienia.

   Otwórz ustawienia

  2. Jako identyfikatora aplikacji użyj numeru projektu.

Ten sam projekt Cloud musi zawierać zarówno identyfikator klienta, jak i identyfikator aplikacji, które są używane do autoryzowania dostępu do plików użytkownika.

drive/picker/helloworld.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Picker API Quickstart</title>
 <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<p>Picker API API Quickstart</p>

<!--Add buttons to initiate auth sequence and sign out-->
<button id="authorize_button" onclick="handleAuthClick()">Authorize</button>
<button id="signout_button" onclick="handleSignoutClick()">Sign Out</button>

<pre id="content" style="white-space: pre-wrap;"></pre>

<script type="text/javascript">
 /* exported gapiLoaded */
 /* exported gisLoaded */
 /* exported handleAuthClick */
 /* exported handleSignoutClick */

 // Authorization scopes required by the API; multiple scopes can be
 // included, separated by spaces.
 const SCOPES = 'https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly';

 // TODO(developer): Set to client ID and API key from the Developer Console
 const CLIENT_ID = '<YOUR_CLIENT_ID>';
 const API_KEY = '<YOUR_API_KEY>';

 // TODO(developer): Replace with your own project number from console.developers.google.com.
 const APP_ID = '<YOUR_APP_ID>';

 let tokenClient;
 let accessToken = null;
 let pickerInited = false;
 let gisInited = false;


 document.getElementById('authorize_button').style.visibility = 'hidden';
 document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'hidden';

 /**
  * Callback after api.js is loaded.
  */
 function gapiLoaded() {
  gapi.load('client:picker', initializePicker);
 }

 /**
  * Callback after the API client is loaded. Loads the
  * discovery doc to initialize the API.
  */
 async function initializePicker() {
  await gapi.client.load('https://www.googleapis.com/discovery/v1/apis/drive/v3/rest');
  pickerInited = true;
  maybeEnableButtons();
 }

 /**
  * Callback after Google Identity Services are loaded.
  */
 function gisLoaded() {
  tokenClient = google.accounts.oauth2.initTokenClient({
   client_id: CLIENT_ID,
   scope: SCOPES,
   callback: '', // defined later
  });
  gisInited = true;
  maybeEnableButtons();
 }

 /**
  * Enables user interaction after all libraries are loaded.
  */
 function maybeEnableButtons() {
  if (pickerInited && gisInited) {
   document.getElementById('authorize_button').style.visibility = 'visible';
  }
 }

 /**
  * Sign in the user upon button click.
  */
 function handleAuthClick() {
  tokenClient.callback = async (response) => {
   if (response.error !== undefined) {
    throw (response);
   }
   accessToken = response.access_token;
   document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'visible';
   document.getElementById('authorize_button').innerText = 'Refresh';
   await createPicker();
  };

  if (accessToken === null) {
   // Prompt the user to select a Google Account and ask for consent to share their data
   // when establishing a new session.
   tokenClient.requestAccessToken({prompt: 'consent'});
  } else {
   // Skip display of account chooser and consent dialog for an existing session.
   tokenClient.requestAccessToken({prompt: ''});
  }
 }

 /**
  * Sign out the user upon button click.
  */
 function handleSignoutClick() {
  if (accessToken) {
   accessToken = null;
   google.accounts.oauth2.revoke(accessToken);
   document.getElementById('content').innerText = '';
   document.getElementById('authorize_button').innerText = 'Authorize';
   document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'hidden';
  }
 }

 /**
  * Create and render a Picker object for searching images.
  */
 function createPicker() {
  const view = new google.picker.View(google.picker.ViewId.DOCS);
  view.setMimeTypes('image/png,image/jpeg,image/jpg');
  const picker = new google.picker.PickerBuilder()
    .enableFeature(google.picker.Feature.NAV_HIDDEN)
    .enableFeature(google.picker.Feature.MULTISELECT_ENABLED)
    .setDeveloperKey(API_KEY)
    .setAppId(APP_ID)
    .setOAuthToken(accessToken)
    .addView(view)
    .addView(new google.picker.DocsUploadView())
    .setCallback(pickerCallback)
    .build();
  picker.setVisible(true);
 }

 /**
  * Displays the file details of the user's selection.
  * @param {object} data - Containers the user selection from the picker
  */
 async function pickerCallback(data) {
  if (data.action === google.picker.Action.PICKED) {
   let text = `Picker response: \n${JSON.stringify(data, null, 2)}\n`;
   const document = data[google.picker.Response.DOCUMENTS][0];
   const fileId = document[google.picker.Document.ID];
   console.log(fileId);
   const res = await gapi.client.drive.files.get({
    'fileId': fileId,
    'fields': '*',
   });
   text += `Drive API response for first document: \n${JSON.stringify(res.result, null, 2)}\n`;
   window.document.getElementById('content').innerText = text;
  }
 }
</script>
<script async defer src="https://apis.google.com/js/api.js" onload="gapiLoaded()"></script>
<script async defer src="https://accounts.google.com/gsi/client" onload="gisLoaded()"></script>
</body>
</html>

Funkcja setOAuthToken umożliwia aplikacji użycie bieżącego tokena uwierzytelniania do określenia konta Google, którego selektor Google używa do wyświetlania plików. Jeśli użytkownik jest zalogowany na kilka kont Google, Selektor Google może wyświetlić pliki z odpowiedniego autoryzowanego konta.

Po uzyskaniu identyfikatora pliku z selektora Google podczas otwierania plików aplikacja może pobrać metadane pliku i pobrać jego zawartość w sposób opisany w dokumentacji referencyjnej files.get.