یک فایل میانبر برای محتوای ذخیره شده توسط برنامه خود ایجاد کنید

میانبرهای شخص ثالث در Google Drive فایل‌هایی هستند که فقط دارای ابرداده هستند که به فایل‌های دیگر در سیستم‌های ذخیره‌سازی خارجی و متعلق به شخص ثالث پیوند می‌خورند. این میانبرها به‌عنوان پیوندهای مرجع به فایل‌های «محتوا» که توسط برنامه‌ای خارج از Drive ذخیره می‌شوند، معمولاً در یک دیتا استور یا سیستم ذخیره‌سازی ابری متفاوت عمل می‌کنند.

برای ایجاد میانبر شخص ثالث، از روش files.create API Google Drive استفاده کنید و نوع MIME را روی application/vnd.google-apps.drive-sdk تنظیم کنید. هنگام ایجاد فایل، محتوایی را آپلود نکنید. برای اطلاعات بیشتر، به انواع MIME پشتیبانی شده Google Workspace و Google Drive مراجعه کنید.

شما نمی توانید میانبرهای شخص ثالث را آپلود یا دانلود کنید.

نمونه کد زیر نحوه ایجاد میانبر شخص ثالث را با استفاده از کتابخانه مشتری نشان می دهد:

جاوا

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/CreateShortcut.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/* Class to demonstrate Drive's create shortcut use-case */
public class CreateShortcut {

 /**
  * Creates shortcut for file.
  *
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static String createShortcut() throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);
  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  try {
   // Create Shortcut for file.
   File fileMetadata = new File();
   fileMetadata.setName("Project plan");
   fileMetadata.setMimeType("application/vnd.google-apps.drive-sdk");

   File file = service.files().create(fileMetadata)
     .setFields("id")
     .execute();
   System.out.println("File ID: " + file.getId());
   return file.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to create shortcut: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

پایتون

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/create_shortcut.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def create_shortcut():
 """Create a third party shortcut

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)
  file_metadata = {
    "name": "Project plan",
    "mimeType": "application/vnd.google-apps.drive-sdk",
  }

  # pylint: disable=maybe-no-member
  file = service.files().create(body=file_metadata, fields="id").execute()
  print(f'File ID: {file.get("id")}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
 return file.get("id")


if __name__ == "__main__":
 create_shortcut()

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveCreateShortcut.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
use Google\Service\Drive\DriveFile;
function createShortcut()
{
  try {

    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $fileMetadata = new DriveFile(array(
      'name' => 'Project plan',
      'mimeType' => 'application/vnd.google-apps.drive-sdk'));
    $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
      'fields' => 'id'));
    printf("File ID: %s\n", $file->id);
    return $file->id;

  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }

}

.خالص

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/CreateShortcut.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate Drive's create shortcut use-case
  public class CreateShortcut
  {
    /// <summary>
    /// Create a third party shortcut.
    /// </summary>
    /// <returns>newly created shortcut file id, null otherwise.</returns>
    public static string DriveCreateShortcut()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential
          .GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // Create Shortcut for file.
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "Project plan",
          MimeType = "application/vnd.google-apps.drive-sdk"
        };
        var request = service.Files.Create(fileMetadata);
        request.Fields = "id";
        var file = request.Execute();
        // Prints the shortcut file id.
        Console.WriteLine("File ID: " + file.Id);
        return file.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/create_shortcut.js
/**
 * Create a third party shortcut
 * @return{obj} shortcut Id
 * */
async function createShortcut() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const fileMetadata = {
  name: 'Project plan',
  mimeType: 'application/vnd.google-apps.drive-sdk',
 };

 try {
  const file = await service.files.create({
   requestBody: fileMetadata,
   fields: 'id',
  });
  console.log('File Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

نحوه کار میانبرهای شخص ثالث

هنگامی که یک میانبر شخص ثالث با استفاده از روش files.create ایجاد می کنید، از یک درخواست POST برای درج متادیتا و ایجاد میانبر برای محتوای برنامه شما استفاده می کند:

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files
Authorization: AUTHORIZATION_HEADER

{
 "title": "FILE_TITLE",
 "mimeType": "application/vnd.google-apps.drive-sdk"
}

هنگامی که میانبر شخص ثالث کلیک می شود، کاربر به سایت خارجی که فایل در آن قرار دارد هدایت می شود. شناسه فایل Drive در پارامتر state موجود است. برای اطلاعات بیشتر، به مدیریت یک URL باز برای اسناد خاص برنامه مراجعه کنید.

سپس برنامه یا وب سایت شخص ثالث مسئول تطبیق شناسه فایل در پارامتر state با محتوای موجود در سیستم خود است.

تصاویر کوچک سفارشی و متن قابل نمایه سازی را اضافه کنید

برای افزایش قابلیت کشف فایل‌های مرتبط با میانبرهای شخص ثالث، می‌توانید هم تصاویر کوچک و هم متن قابل نمایه‌سازی را هنگام درج یا اصلاح فراداده فایل آپلود کنید. برای اطلاعات بیشتر، به مدیریت فراداده فایل مراجعه کنید.