สร้างและป้อนข้อมูลโฟลเดอร์

โฟลเดอร์คือไฟล์ที่มีเฉพาะข้อมูลเมตาและจะใช้เพื่อจัดระเบียบไฟล์ใน Google ไดรฟ์ได้ ซึ่งมีพร็อพเพอร์ตี้ดังต่อไปนี้

 • โฟลเดอร์เป็นไฟล์ที่มีประเภท MIME application/vnd.google-apps.folder และไม่มีนามสกุล
 • คุณจะใช้ชื่อแทน root เพื่ออ้างอิงโฟลเดอร์รูทได้ทุกที่ที่มีรหัสไฟล์

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดโฟลเดอร์ในไดรฟ์ที่หัวข้อขีดจำกัดของไฟล์และโฟลเดอร์

คำแนะนำนี้จะอธิบายวิธีทำงานพื้นฐานบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์

หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ ให้ใช้เมธอด files.create กับapplication/vnd.google-apps.folder ประเภท MIME และชื่อ ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้จะแสดง วิธีสร้างโฟลเดอร์โดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/CreateFolder.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/* Class to demonstrate use of Drive's create folder API */
public class CreateFolder {


 /**
  * Create new folder.
  *
  * @return Inserted folder id if successful, {@code null} otherwise.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static String createFolder() throws IOException {
  // Load pre-authorized user credentials from the environment.
  // TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
  // guides on implementing OAuth2 for your application.
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  // File's metadata.
  File fileMetadata = new File();
  fileMetadata.setName("Test");
  fileMetadata.setMimeType("application/vnd.google-apps.folder");
  try {
   File file = service.files().create(fileMetadata)
     .setFields("id")
     .execute();
   System.out.println("Folder ID: " + file.getId());
   return file.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to create folder: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/create_folder.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def create_folder():
 """Create a folder and prints the folder ID
 Returns : Folder Id

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)
  file_metadata = {
    "name": "Invoices",
    "mimeType": "application/vnd.google-apps.folder",
  }

  # pylint: disable=maybe-no-member
  file = service.files().create(body=file_metadata, fields="id").execute()
  print(f'Folder ID: "{file.get("id")}".')
  return file.get("id")

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  return None


if __name__ == "__main__":
 create_folder()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/create_folder.js
/**
 * Create a folder and prints the folder ID
 * @return{obj} folder Id
 * */
async function createFolder() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const fileMetadata = {
  name: 'Invoices',
  mimeType: 'application/vnd.google-apps.folder',
 };
 try {
  const file = await service.files.create({
   resource: fileMetadata,
   fields: 'id',
  });
  console.log('Folder Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveCreateFolder.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function createFolder()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $fileMetadata = new Drive\DriveFile(array(
      'name' => 'Invoices',
      'mimeType' => 'application/vnd.google-apps.folder'));
    $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
      'fields' => 'id'));
    printf("Folder ID: %s\n", $file->id);
    return $file->id;

  }catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }
}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/CreateFolder.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use of Drive create folder API.
  public class CreateFolder
  {
    /// <summary>
    /// Creates a new folder.
    /// </summary>
    /// <returns>created folder id, null otherwise</returns>
    public static string DriveCreateFolder()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // File metadata
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "Invoices",
          MimeType = "application/vnd.google-apps.folder"
        };

        // Create a new folder on drive.
        var request = service.Files.Create(fileMetadata);
        request.Fields = "id";
        var file = request.Execute();
        // Prints the created folder id.
        Console.WriteLine("Folder ID: " + file.Id);
        return file.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

สร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ระบุ

หากต้องการสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เจาะจง ให้ใช้เมธอด files.create และระบุรหัสโฟลเดอร์ในพร็อพเพอร์ตี้ parents ของไฟล์ พร็อพเพอร์ตี้ parents มีรหัสโฟลเดอร์หลักที่มีไฟล์นั้น ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เจาะจงโดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/UploadToFolder.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.FileContent;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

/* Class to demonstrate Drive's upload to folder use-case. */
public class UploadToFolder {

 /**
  * Upload a file to the specified folder.
  *
  * @param realFolderId Id of the folder.
  * @return Inserted file metadata if successful, {@code null} otherwise.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static File uploadToFolder(String realFolderId) throws IOException {
  // Load pre-authorized user credentials from the environment.
  // TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
  // guides on implementing OAuth2 for your application.
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();

  // File's metadata.
  File fileMetadata = new File();
  fileMetadata.setName("photo.jpg");
  fileMetadata.setParents(Collections.singletonList(realFolderId));
  java.io.File filePath = new java.io.File("files/photo.jpg");
  FileContent mediaContent = new FileContent("image/jpeg", filePath);
  try {
   File file = service.files().create(fileMetadata, mediaContent)
     .setFields("id, parents")
     .execute();
   System.out.println("File ID: " + file.getId());
   return file;
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to upload file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/upload_to_folder.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError
from googleapiclient.http import MediaFileUpload


def upload_to_folder(folder_id):
 """Upload a file to the specified folder and prints file ID, folder ID
 Args: Id of the folder
 Returns: ID of the file uploaded

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  file_metadata = {"name": "photo.jpg", "parents": [folder_id]}
  media = MediaFileUpload(
    "download.jpeg", mimetype="image/jpeg", resumable=True
  )
  # pylint: disable=maybe-no-member
  file = (
    service.files()
    .create(body=file_metadata, media_body=media, fields="id")
    .execute()
  )
  print(f'File ID: "{file.get("id")}".')
  return file.get("id")

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  return None


if __name__ == "__main__":
 upload_to_folder(folder_id="1s0oKEZZXjImNngxHGnY0xed6Mw-tvspu")

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/upload_to_folder.js
/**
 * Upload a file to the specified folder
 * @param{string} folderId folder ID
 * @return{obj} file Id
 * */
async function uploadToFolder(folderId) {
 const fs = require('fs');
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});

 // TODO(developer): set folder Id
 // folderId = '1lWo8HghUBd-3mN4s98ArNFMdqmhqCXH7';
 const fileMetadata = {
  name: 'photo.jpg',
  parents: [folderId],
 };
 const media = {
  mimeType: 'image/jpeg',
  body: fs.createReadStream('files/photo.jpg'),
 };

 try {
  const file = await service.files.create({
   resource: fileMetadata,
   media: media,
   fields: 'id',
  });
  console.log('File Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveUploadToFolder.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function uploadToFolder($folderId)
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $fileMetadata = new Drive\DriveFile(array(
      'name' => 'photo.jpg',
      'parents' => array($folderId)
    ));
    $content = file_get_contents('../files/photo.jpg');
    $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
      'data' => $content,
      'mimeType' => 'image/jpeg',
      'uploadType' => 'multipart',
      'fields' => 'id'));
    printf("File ID: %s\n", $file->id);
    return $file->id;
  } catch (Exception $e) {
    echo "Error Message: " . $e;
  }
}
require_once 'vendor/autoload.php';
uploadToFolder();

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/UploadToFolder.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use of Drive upload to folder.
  public class UploadToFolder
  {
    /// <summary>
    /// Upload a file to the specified folder.
    /// </summary>
    /// <param name="filePath">Image path to upload.</param>
    /// <param name="folderId">Id of the folder.</param>
    /// <returns>Inserted file metadata if successful, null otherwise</returns>
    public static Google.Apis.Drive.v3.Data.File DriveUploadToFolder
      (string filePath, string folderId)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // Upload file photo.jpg in specified folder on drive.
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "photo.jpg",
          Parents = new List<string>
          {
            folderId
          }
        };
        FilesResource.CreateMediaUpload request;
        // Create a new file on drive.
        using (var stream = new FileStream(filePath,
              FileMode.Open))
        {
          // Create a new file, with metadata and stream.
          request = service.Files.Create(
            fileMetadata, stream, "image/jpeg");
          request.Fields = "id";
          request.Upload();
        }
        var file = request.ResponseBody;
        // Prints the uploaded file id.
        Console.WriteLine("File ID: " + file.Id);
        return file;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is FileNotFoundException)
        {
          Console.WriteLine("File not found");
        }
        else if (e is DirectoryNotFoundException)
        {
          Console.WriteLine("Directory Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

คุณใช้พร็อพเพอร์ตี้ parents เมื่อสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ระดับบนสุดหรือโฟลเดอร์อื่นๆ ได้

ย้ายไฟล์ระหว่างโฟลเดอร์

หากต้องการย้ายไฟล์ คุณต้องอัปเดตรหัสของพร็อพเพอร์ตี้ parents

หากต้องการเพิ่มหรือนำรายการหลักสำหรับไฟล์ที่มีอยู่ออก ให้ใช้เมธอด files.update ที่มีพารามิเตอร์การค้นหา addParents และ removeParents ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีย้ายไฟล์ ระหว่างโฟลเดอร์โดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/MoveFileToFolder.java

import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

/* Class to demonstrate use case for moving file to folder.*/
public class MoveFileToFolder {


 /**
  * @param fileId  Id of file to be moved.
  * @param folderId Id of folder where the fill will be moved.
  * @return list of parent ids for the file.
  */
 public static List<String> moveFileToFolder(String fileId, String folderId)
   throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);
  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();

  // Retrieve the existing parents to remove
  File file = service.files().get(fileId)
    .setFields("parents")
    .execute();
  StringBuilder previousParents = new StringBuilder();
  for (String parent : file.getParents()) {
   previousParents.append(parent);
   previousParents.append(',');
  }
  try {
   // Move the file to the new folder
   file = service.files().update(fileId, null)
     .setAddParents(folderId)
     .setRemoveParents(previousParents.toString())
     .setFields("id, parents")
     .execute();

   return file.getParents();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to move file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/move_file_to_folder.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def move_file_to_folder(file_id, folder_id):
 """Move specified file to the specified folder.
 Args:
   file_id: Id of the file to move.
   folder_id: Id of the folder
 Print: An object containing the new parent folder and other meta data
 Returns : Parent Ids for the file

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # call drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  # pylint: disable=maybe-no-member
  # Retrieve the existing parents to remove
  file = service.files().get(fileId=file_id, fields="parents").execute()
  previous_parents = ",".join(file.get("parents"))
  # Move the file to the new folder
  file = (
    service.files()
    .update(
      fileId=file_id,
      addParents=folder_id,
      removeParents=previous_parents,
      fields="id, parents",
    )
    .execute()
  )
  return file.get("parents")

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  return None


if __name__ == "__main__":
 move_file_to_folder(
   file_id="1KuPmvGq8yoYgbfW74OENMCB5H0n_2Jm9",
   folder_id="1jvTFoyBhUspwDncOTB25kb9k0Fl0EqeN",
 )

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/move_file_to_folder.js
/**
 * Change the file's modification timestamp.
 * @param{string} fileId Id of the file to move
 * @param{string} folderId Id of the folder to move
 * @return{obj} file status
 * */
async function moveFileToFolder(fileId, folderId) {
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});

 try {
  // Retrieve the existing parents to remove
  const file = await service.files.get({
   fileId: fileId,
   fields: 'parents',
  });

  // Move the file to the new folder
  const previousParents = file.data.parents
    .join(',');
  const files = await service.files.update({
   fileId: fileId,
   addParents: folderId,
   removeParents: previousParents,
   fields: 'id, parents',
  });
  console.log(files.status);
  return files.status;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveMoveFileToFolder.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
use Google\Service\Drive\DriveFile;
function moveFileToFolder($fileId,$folderId)
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $emptyFileMetadata = new DriveFile();
    // Retrieve the existing parents to remove
    $file = $driveService->files->get($fileId, array('fields' => 'parents'));
    $previousParents = join(',', $file->parents);
    // Move the file to the new folder
    $file = $driveService->files->update($fileId, $emptyFileMetadata, array(
      'addParents' => $folderId,
      'removeParents' => $previousParents,
      'fields' => 'id, parents'));
    return $file->parents;
  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }
}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/MoveFileToFolder.cs
using Google;
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use-case of Drive move file to folder.
  public class MoveFileToFolder
  {
    /// <summary>
    /// Move specified file to the specified folder.
    /// </summary>
    /// <param name="fileId">Id of file to be moved.</param>
    /// <param name="folderId">Id of folder where the fill will be moved.</param>
    /// <returns>list of parent ids for the file, null otherwise.</returns>
    public static IList<string> DriveMoveFileToFolder(string fileId,
      string folderId)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // Retrieve the existing parents to remove
        var getRequest = service.Files.Get(fileId);
        getRequest.Fields = "parents";
        var file = getRequest.Execute();
        var previousParents = String.Join(",", file.Parents);
        // Move the file to the new folder
        var updateRequest =
          service.Files.Update(new Google.Apis.Drive.v3.Data.File(),
            fileId);
        updateRequest.Fields = "id, parents";
        updateRequest.AddParents = folderId;
        updateRequest.RemoveParents = previousParents;
        file = updateRequest.Execute();

        return file.Parents;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is GoogleApiException)
        {
          Console.WriteLine("File or Folder not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

ขีดจำกัดของไฟล์และโฟลเดอร์

ไฟล์และโฟลเดอร์ในไดรฟ์มีขีดจํากัดของพื้นที่เก็บข้อมูลบางประการ

ขีดจำกัดรายการผู้ใช้

โดยผู้ใช้แต่ละรายจะมีรายการที่สร้างโดยบัญชีดังกล่าวได้สูงสุด 500 ล้านรายการ เมื่อถึงขีดจำกัดแล้ว ผู้ใช้จะสร้างหรืออัปโหลดรายการในไดรฟ์ไม่ได้อีกต่อไป แต่จะยังดูและแก้ไขรายการที่มีอยู่ได้ หากต้องการสร้างไฟล์อีกครั้ง ผู้ใช้ต้องลบรายการออกอย่างถาวรหรือใช้บัญชีอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ถังขยะหรือลบไฟล์และโฟลเดอร์

ออบเจ็กต์ที่นับรวมในขีดจำกัดนี้ ได้แก่

 • รายการที่สร้างหรืออัปโหลดโดยผู้ใช้ในไดรฟ์
 • รายการที่ผู้ใช้สร้าง แต่ตอนนี้เป็นของบุคคลอื่น
 • รายการในถังขยะ
 • ทางลัด
 • ทางลัดของบุคคลที่สาม

ออบเจ็กต์ที่ไม่นับรวมในขีดจำกัดนี้ ได้แก่

 • รายการที่ลบถาวร
 • รายการที่แชร์กับผู้ใช้ แต่เป็นของคนอื่น
 • รายการที่เป็นของผู้ใช้ แต่คนอื่นสร้างไว้

การพยายามเพิ่มรายการมากกว่า 500 ล้านรายการจะส่งคืนการตอบกลับรหัสสถานะ HTTP activeItemCreationLimitExceeded

ขีดจำกัดรายการโฟลเดอร์

แต่ละโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของฉันของผู้ใช้จะมีขีดจำกัดอยู่ที่ 500,000 รายการ โดยขีดจํากัดนี้จะไม่มีผลกับโฟลเดอร์รูทของไดรฟ์ของฉัน รายการที่นับรวมในขีดจำกัดดังกล่าว ได้แก่

 • โฟลเดอร์
 • ไฟล์ ไฟล์ทุกประเภท โดยไม่คำนึงถึงความเป็นเจ้าของไฟล์
 • แป้นพิมพ์ลัด นับเป็น 1 รายการในโฟลเดอร์ แม้ว่ารายการนั้นจะไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์นั้นก็ตาม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สร้างทางลัดไปยังไฟล์ในไดรฟ์
 • แป้นพิมพ์ลัดของบุคคลที่สาม นับเป็นรายการเดียวที่อยู่ในโฟลเดอร์ แม้ว่ารายการปลายทางจะไม่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นก็ตาม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สร้างไฟล์ทางลัดไปยังเนื้อหาที่แอปเก็บไว้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดของโฟลเดอร์ได้ที่ขีดจำกัดของโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์

ขีดจำกัดความลึกของโฟลเดอร์

ไดรฟ์ของฉันของผู้ใช้มีโฟลเดอร์ที่ซ้อนกันได้ไม่เกิน 100 ระดับ ซึ่งหมายความว่าคุณจะจัดเก็บโฟลเดอร์ย่อยไว้ในโฟลเดอร์ที่มีความลึกมากกว่า 99 ระดับไม่ได้ ข้อจำกัดนี้มีผลกับโฟลเดอร์ย่อยเท่านั้น ไฟล์ย่อยที่มีประเภท MIME อื่นที่ไม่ใช่ application/vnd.google-apps.folder จะได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดนี้

ตัวอย่างเช่น ในแผนภาพต่อไปนี้ โฟลเดอร์ใหม่อาจซ้อนอยู่ในโฟลเดอร์หมายเลข 99 แต่อยู่ในโฟลเดอร์หมายเลข 100 แต่โฟลเดอร์หมายเลข 100 สามารถจัดเก็บไฟล์ ได้เช่นเดียวกับโฟลเดอร์อื่นๆ ในไดรฟ์ ดังนี้

ขีดจำกัดความลึกของโฟลเดอร์ไดรฟ์

การพยายามเพิ่มโฟลเดอร์มากกว่า 100 ระดับจะแสดงการตอบกลับรหัสสถานะ HTTP myDriveHierarchyDepthLimitExceeded