Method: media.upload

อัปโหลดไฟล์แนบ โปรดดูตัวอย่างที่หัวข้ออัปโหลดสื่อเป็นไฟล์แนบ ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้

คุณจะอัปโหลดไฟล์แนบได้สูงสุด 200 MB ระบบไม่สนับสนุนไฟล์บางประเภท โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อประเภทไฟล์ที่ Google Chat บล็อก

คำขอ HTTP

 • URI การอัปโหลดสําหรับคําขออัปโหลดสื่อ:
  POST https://chat.googleapis.com/upload/v1/{parent=spaces/*}/attachments:upload
 • URI ข้อมูลเมตาสําหรับคําขอเฉพาะข้อมูลเมตาเท่านั้น:
  POST https://chat.googleapis.com/v1/{parent=spaces/*}/attachments:upload

URL ใช้ไวยากรณ์ gRPC Transcoding

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
parent

string

ต้องระบุ ชื่อทรัพยากรของพื้นที่ใน Chat ที่ใช้อัปโหลดไฟล์แนบ รูปแบบ "space/{space}"

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคําขอมีข้อมูลที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "filename": string
}
ช่อง
filename

string

ต้องระบุ ชื่อไฟล์ของไฟล์แนบ รวมถึงนามสกุลไฟล์

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "attachmentDataRef": {
  object (AttachmentDataRef)
 }
}
ช่อง
attachmentDataRef

object (AttachmentDataRef)

การอ้างอิงไปยังไฟล์แนบที่อัปโหลด

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องการขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.create
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการให้สิทธิ์