ตัวอย่างโค้ด

ตัวอย่างโค้ดที่จะสาธิตโดยใช้ GoogleVisual API มีดังนี้

ตัวอย่างตาราง

function drawTable() {
 var data = new google.visualization.DataTable();
 data.addColumn('string', 'Name');
 data.addColumn('number', 'Salary');
 data.addColumn('boolean', 'Full Time');
 data.addRows(5);
 data.setCell(0, 0, 'John');
 data.setCell(0, 1, 10000, '$10,000');
 data.setCell(0, 2, true);
 data.setCell(1, 0, 'Mary');
 data.setCell(1, 1, 25000, '$25,000');
 data.setCell(1, 2, true);
 data.setCell(2, 0, 'Steve');
 data.setCell(2, 1, 8000, '$8,000');
 data.setCell(2, 2, false);
 data.setCell(3, 0, 'Ellen');
 data.setCell(3, 1, 20000, '$20,000');
 data.setCell(3, 2, true);
 data.setCell(4, 0, 'Mike');
 data.setCell(4, 1, 12000, '$12,000');
 data.setCell(4, 2, false);

 var table = new google.visualization.Table(document.getElementById('table_div'));
 table.draw(data, {showRowNumber: true, width: '100%', height: '100%'});

 google.visualization.events.addListener(table, 'select', function() {
  var row = table.getSelection()[0].row;
  alert('You selected ' + data.getValue(row, 0));
 });
}

ตัวอย่างตารางที่กําหนดเอง


<style>
 .bold-green-font {
  font-weight: bold;
  color: green;
 }

 .bold-font {
  font-weight: bold;
 }

 .right-text {
  text-align: right;
 }

 .large-font {
  font-size: 15px;
 }

 .italic-darkblue-font {
  font-style: italic;
  color: darkblue;
 }

 .italic-purple-font {
  font-style: italic;
  color: purple;
 }

 .underline-blue-font {
  text-decoration: underline;
  color: blue;
 }

 .gold-border {
  border: 3px solid gold;
 }

 .deeppink-border {
  border: 3px solid deeppink;
 }

 .orange-background {
  background-color: orange;
 }

 .orchid-background {
  background-color: orchid;
 }

 .beige-background {
  background-color: beige;
 }

</style>

...

function drawTable() {
 var cssClassNames = {
  'headerRow': 'italic-darkblue-font large-font bold-font',
  'tableRow': '',
  'oddTableRow': 'beige-background',
  'selectedTableRow': 'orange-background large-font',
  'hoverTableRow': '',
  'headerCell': 'gold-border',
  'tableCell': '',
  'rowNumberCell': 'underline-blue-font'};

 var options = {'showRowNumber': true, 'allowHtml': true, 'cssClassNames': cssClassNames};

 var data = new google.visualization.DataTable();
 data.addColumn('string', 'Name');
 data.addColumn('number', 'Salary');
 data.addColumn('boolean', 'Full Time');
 data.addRows(5);
 data.setCell(0, 0, 'John');
 data.setCell(0, 1, 10000, '$10,000', {'className': 'bold-green-font large-font right-text'});
 data.setCell(0, 2, true, {'style': 'background-color: red;'});
 data.setCell(1, 0, 'Mary', null, {'className': 'bold-font'});
 data.setCell(1, 1, 25000, '$25,000', {'className': 'bold-font right-text'});
 data.setCell(1, 2, true, {'className': 'bold-font'});
 data.setCell(2, 0, 'Steve', null, {'className': 'deeppink-border'});
 data.setCell(2, 1, 8000, '$8,000', {'className': 'deeppink-border right-text'});
 data.setCell(2, 2, false, null);
 data.setCell(3, 0, 'Ellen', null, {'className': 'italic-purple-font large-font'});
 data.setCell(3, 1, 20000, '$20,000');
 data.setCell(3, 2, true);
 data.setCell(4, 0, 'Mike');
 data.setCell(4, 1, 12000, '$12,000');
 data.setCell(4, 2, false);
 var container = document.getElementById('table');
 var table = new google.visualization.Table(container);
 table.draw(data, options);
 table.setSelection([{'row': 4}]);
}

ตัวอย่างมาตรวัด

อุณหภูมิ

<html>
 <head>
 <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
 <script type="text/javascript">
  google.charts.load('current', {'packages':['gauge']});
  google.charts.setOnLoadCallback(drawGauge);

  var gaugeOptions = {min: 0, max: 280, yellowFrom: 200, yellowTo: 250,
   redFrom: 250, redTo: 280, minorTicks: 5};
  var gauge;

  function drawGauge() {
   gaugeData = new google.visualization.DataTable();
   gaugeData.addColumn('number', 'Engine');
   gaugeData.addColumn('number', 'Torpedo');
   gaugeData.addRows(2);
   gaugeData.setCell(0, 0, 120);
   gaugeData.setCell(0, 1, 80);

   gauge = new google.visualization.Gauge(document.getElementById('gauge_div'));
   gauge.draw(gaugeData, gaugeOptions);
  }

  function changeTemp(dir) {
   gaugeData.setValue(0, 0, gaugeData.getValue(0, 0) + dir * 25);
   gaugeData.setValue(0, 1, gaugeData.getValue(0, 1) + dir * 20);
   gauge.draw(gaugeData, gaugeOptions);
  }
 </script>
 </head>
 <body>
 <div id="gauge_div" style="width:280px; height: 140px;"></div>
 <input type="button" value="Go Faster" onclick="changeTemp(1)" />
 <input type="button" value="Slow down" onclick="changeTemp(-1)" />
 </body>
</html>


ตัวอย่างการโต้ตอบ

ตัวอย่างนี้สาธิตวิธีรวมการแสดงภาพเพื่อการโต้ตอบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
โดยจะแสดงให้เห็นฟีเจอร์ต่อไปนี้

 • วิธีใช้ออบเจ็กต์ DataView เพื่อจํากัดและจัดรูปแบบข้อมูลในตารางข้อมูล
 • วิธีลิงก์ภาพ 2 ภาพกับข้อมูลเดียวกัน
 • วิธีใช้เหตุการณ์ 'sort' ของการแสดงภาพตาราง
 • วิธีใช้การจัดรูปแบบเพื่อจัดรูปแบบข้อมูลที่แสดงใหม่

คลิกที่ส่วนหัวของตารางเพื่อดูการจัดเรียงคอลัมน์

โปรดทราบว่าการควบคุมและหน้าแดชบอร์ดช่วยให้คุณรวมแผนภูมิหลายรายการเข้ากับการควบคุมเพื่อควบคุมข้อมูลที่จะแสดงได้

function drawSort() {
 var data = new google.visualization.DataTable();
 data.addColumn('string', 'Name');
 data.addColumn('number', 'Salary');
 data.addColumn('boolean', 'Full Time');
 data.addRows(5);
 data.setCell(0, 0, 'John');
 data.setCell(0, 1, 10000);
 data.setCell(0, 2, true);
 data.setCell(1, 0, 'Mary');
 data.setCell(1, 1, 25000);
 data.setCell(1, 2, true);
 data.setCell(2, 0, 'Steve');
 data.setCell(2, 1, 8000);
 data.setCell(2, 2, false);
 data.setCell(3, 0, 'Ellen');
 data.setCell(3, 1, 20000);
 data.setCell(3, 2, true);
 data.setCell(4, 0, 'Mike');
 data.setCell(4, 1, 12000);
 data.setCell(4, 2, false);

 var view = new google.visualization.DataView(data);
 view.setColumns([0, 1]);

 var formatter = new google.visualization.NumberFormat({prefix: '$'});
 formatter.format(data, 1); // Apply formatter to second column

 var table = new google.visualization.Table(document.getElementById('table_sort_div'));
 table.draw(data, {width: '100%', height: '100%'});

 var chart = new google.visualization.BarChart(document.getElementById('chart_sort_div'));
 chart.draw(view);

 google.visualization.events.addListener(table, 'sort',
   function(event) {
    data.sort([{column: event.column, desc: !event.ascending}]);
    chart.draw(view);
   });
}

ตัวอย่างหน้า HTML แบบเต็ม

ตัวอย่างแบบครบวงจรสําหรับสร้างหน้าเว็บที่มีแผนภูมิแสดงภาพฝังอยู่ อีกทั้งยังแสดงแผนภูมิที่เชื่อมต่อกับสเปรดชีตของ Google และแผนภูมิ 2 รายการที่โต้ตอบโดยใช้เหตุการณ์การแสดงภาพ

ตัวอย่างนี้แสดงหน้าสถิติแบบเรียบง่ายสําหรับภาพยนตร์ยอดนิยมและสถานที่ถ่ายทําของบริษัทโรงภาพยนตร์ชื่อดัง

หน้าดังกล่าวจะมีการแสดงภาพแผนที่และตารางที่โต้ตอบกันเพื่อแสดงตําแหน่งของโรงภาพยนตร์ หน้านี้มีแผนภูมิคอลัมน์ที่แสดงจํานวนตั๋วที่จําหน่ายแต่ละภาพยนตร์ต่อสถานที่ ดึงข้อมูลมาจากสเปรดชีต Google ดูสเปรดชีตเวอร์ชันที่เผยแพร่นี้เพื่อความสมบูรณ์ได้

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load('current', {
    'packages': ['table', 'map', 'corechart'],
    // Note: you will need to get a mapsApiKey for your project.
    // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/basic_load_libs#load-settings
    'mapsApiKey': 'AIzaSyD-9tSrke72PouQMnMX-a7eZSW0jkFMBWY'
   });
   google.charts.setOnLoadCallback(initialize);

   function initialize() {
    // The URL of the spreadsheet to source data from.
    var query = new google.visualization.Query(
      'https://spreadsheets.google.com/pub?key=pCQbetd-CptF0r8qmCOlZGg');
    query.send(draw);
   }

   function draw(response) {
    if (response.isError()) {
     alert('Error in query');
    }

    var ticketsData = response.getDataTable();
    var chart = new google.visualization.ColumnChart(
      document.getElementById('chart_div'));
    chart.draw(ticketsData, {'isStacked': true, 'legend': 'bottom',
      'vAxis': {'title': 'Number of tickets'}});

    var geoData = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['Lat', 'Lon', 'Name', 'Food?'],
     [51.5072, -0.1275, 'Cinematics London', true],
     [48.8567, 2.3508, 'Cinematics Paris', true],
     [55.7500, 37.6167, 'Cinematics Moscow', false]]);

    var geoView = new google.visualization.DataView(geoData);
    geoView.setColumns([0, 1]);

    var table =
      new google.visualization.Table(document.getElementById('table_div'));
    table.draw(geoData, {showRowNumber: false, width: '100%', height: '100%'});

    var map =
      new google.visualization.Map(document.getElementById('map_div'));
    map.draw(geoView, {showTip: true});

    // Set a 'select' event listener for the table.
    // When the table is selected, we set the selection on the map.
    google.visualization.events.addListener(table, 'select',
      function() {
       map.setSelection(table.getSelection());
      });

    // Set a 'select' event listener for the map.
    // When the map is selected, we set the selection on the table.
    google.visualization.events.addListener(map, 'select',
      function() {
       table.setSelection(map.getSelection());
      });
   }
  </script>
 </head>

 <body>
  <table align="center">
   <tr valign="top">
    <td style="width: 50%;">
     <div id="map_div" style="width: 400px; height: 300;"></div>
    </td>
    <td style="width: 50%;">
     <div id="table_div"></div>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td colSpan=2>
     <div id="chart_div" style="align: center; width: 700px; height: 300px;"></div>
    </td>
   </tr>
  </table>

 </body>
</html>

ตัวอย่าง Wrapper การค้นหา

ตัวอย่างนี้สาธิตวิธีสร้างออบเจ็กต์ JavaScript ที่รวมการค้นหาจํานวนมากไว้ให้คุณส่ง ออบเจ็กต์ที่เรียกว่า QueryWrapper จะสร้างขึ้นด้วยสตริงคําค้นหา แฮนเดิลไปยังการแสดงภาพ และชุดตัวเลือกสําหรับการแสดงภาพ โดยจะแสดงวิธีหนึ่งให้แก่ผู้โทรภายนอก sendAndDraw() ซึ่งส่งสตริงการค้นหา จัดการการตอบกลับ และเรียก draw() ในการแสดงภาพ หรือแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดหากคําค้นหาแสดงข้อผิดพลาด หน้าโฮสต์ที่นี่จะแสดงผลในภาพแผนภูมิองค์กร

โค้ดสําหรับหน้าโฮสต์มีดังนี้

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Query Wrapper Example</title>
 <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="querywrapper.js"></script>
 <script type="text/javascript">
  google.charts.load('current', {'packages' : ['orgchart']});
  google.charts.setOnLoadCallback(function() { sendAndDraw('') });

  var dataSourceUrl = 'https://spreadsheets.google.com/tq?key=rCaVQNfFDMhOM6ENNYeYZ9Q&pub=1';
  var query;

  function sendAndDraw(queryString) {
   var container = document.getElementById('orgchart');
   var orgChart = new google.visualization.OrgChart(container);
   query && query.abort();
   query = new google.visualization.Query(dataSourceUrl + queryString);
   var queryWrapper = new QueryWrapper(query, orgChart, {'size': 'large'}, container);
   queryWrapper.sendAndDraw();
  }

 </script>
</head>

<body>
<h1>Query Wrapper Example</h1>
<form action="">
 <span> This example uses the following spreadsheet: <br />
  <a href="https://spreadsheets.google.com/pub?key=rCaVQNfFDMhOM6ENNYeYZ9Q">
   https://spreadsheets.google.com/pub?key=rCaVQNfFDMhOM6ENNYeYZ9Q
  </a></span>
 <br /><br />
 <select onChange="sendAndDraw(this.value)">
  <option value="">No query string</option>
  <option value="&tq=limit 3">query=limit 3</option>
  <option value="&tq=select G,H">(Error) query=select G,H</option>
 </select>
</form>
<br />
<div id="orgchart"></div>
</body>
</html>

นี่คือ JavaScript สําหรับออบเจ็กต์ QueryWrapper

/**
 * A google.visualization.Query Wrapper. Sends a
 * query and draws the visualization with the returned data or outputs an
 * error message.
 *
 * DISCLAIMER: This is an example code which you can copy and change as
 * required. It is used with the google visualization API which is assumed to
 * be loaded to the page. For more info see:
 * https://developers.google.com/chart/interactive/docs/reference#Query
 */


/**
 * Constructs a new query wrapper with the given query, visualization,
 * visualization options, and error message container. The visualization
 * should support the draw(dataTable, options) method.
 * @constructor
 */
var QueryWrapper = function(query, visualization, visOptions, errorContainer) {

 this.query = query;
 this.visualization = visualization;
 this.options = visOptions || {};
 this.errorContainer = errorContainer;
 this.currentDataTable = null;

 if (!visualization || !('draw' in visualization) ||
   (typeof(visualization['draw']) != 'function')) {
  throw Error('Visualization must have a draw method.');
 }
};


/** Draws the last returned data table, if no data table exists, does nothing.*/
QueryWrapper.prototype.draw = function() {
 if (!this.currentDataTable) {
  return;
 }
 this.visualization.draw(this.currentDataTable, this.options);
};


/**
 * Sends the query and upon its return draws the visualization.
 * If the query is set to refresh then the visualization will be drawn upon
 * each refresh.
 */
QueryWrapper.prototype.sendAndDraw = function() {
 var query = this.query;
 var self = this;
 query.send(function(response) {self.handleResponse(response)});
};


/** Handles the query response returned by the data source. */
QueryWrapper.prototype.handleResponse = function(response) {
 this.currentDataTable = null;
 if (response.isError()) {
  this.handleErrorResponse(response);
 } else {
  this.currentDataTable = response.getDataTable();
  this.draw();
 }
};


/** Handles a query response error returned by the data source. */
QueryWrapper.prototype.handleErrorResponse = function(response) {
 var message = response.getMessage();
 var detailedMessage = response.getDetailedMessage();
 if (this.errorContainer) {
  google.visualization.errors.addError(this.errorContainer,
    message, detailedMessage, {'showInTooltip': false});
 } else {
  throw Error(message + ' ' + detailedMessage);
 }
};


/** Aborts the sending and drawing. */
QueryWrapper.prototype.abort = function() {
 this.query.abort();
};

ตัวอย่าง Wrapper การค้นหาตาราง

นี่คือตัวอย่างที่สาธิตวิธีแสดงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในภาพตารางแบบแบ่งหน้าโดยไม่ต้องดึงข้อมูลทั้งหมดในคําขอเดียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อมีข้อมูลจํานวนมากและคุณต้องการเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขอหรือจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในหน้าเว็บพร้อมกัน

JavaScript จะกําหนดออบเจ็กต์ TableQueryWrapper ที่จัดการออบเจ็กต์ google.visualization.Query เพื่อสร้างคําขอ รวมถึงการแสดงภาพตาราง เพื่อจัดการการจัดเรียงและการใส่เลขหน้า ออบเจ็กต์นี้จะสร้างอินสแตนซ์ด้วยอินสแตนซ์ google.visualization.Query ซึ่งเป็นแฮนเดิลขององค์ประกอบหน้าเว็บที่ใช้เก็บการแสดงภาพและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมถึงตัวเลือกทั้งหมดที่จะส่งผ่านเมธอด draw() (รวมถึงจํานวนแถวที่จะดึงข้อมูล โดยเป็นตัวเลือก pageSize) ออบเจ็กต์นี้จัดการการแสดงภาพตารางโดยการจับภาพและจัดการเหตุการณ์การแบ่งหน้าและการจัดเรียงเหตุการณ์

เมื่อหน้าผู้ใช้เลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง TableQueryWrapper จะจัดการเหตุการณ์โดยสร้างและส่งการค้นหาใหม่ที่มีค่า LIMIT และ OFFSET ที่เหมาะสมเพื่อป้อนข้อมูลในหน้าตารางอีกครั้ง ในทํานองเดียวกัน เมื่อผู้ใช้คลิกคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนลําดับการจัดเรียง TableQueryWrapper จะจัดการเหตุการณ์โดยสร้างและส่งคําค้นหาใหม่ที่มีวลี ORDER BY ที่เหมาะสม และรีเซ็ตกลับไปเป็นออฟเซ็ต 0

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ช่องเมนูแบบเลื่อนลงจะช่วยให้คุณเลือกจํานวนแถวของตารางที่จะแสดงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หน้าโฮสต์จะสร้างอินสแตนซ์ TableQueryWrapper ใหม่ แล้วส่งการค้นหาใหม่พร้อมด้วยวลี LIMIT ที่แสดงถึงจํานวนแถวที่เลือก และไม่มีอนุประโยค OFFSET (กล่าวคือ จะข้ามไปยังแถวแรก)

โค้ดสําหรับหน้าโฮสต์มีดังนี้

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Table Query Wrapper Example</title>
<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
<script type="text/javascript" src="tablequerywrapper.js"></script>
<script type="text/javascript">
  google.charts.load('current', {'packages' : ['table']});
  google.charts.setOnLoadCallback(init);

  var dataSourceUrl = 'https://spreadsheets.google.com/tq?key=rh_6pF1K_XsruwVr_doofvw&pub=1';
  var query, options, container;

  function init() {
   query = new google.visualization.Query(dataSourceUrl);
   container = document.getElementById("table");
   options = {'pageSize': 5};
   sendAndDraw();
  }

  function sendAndDraw() {
   query.abort();
   var tableQueryWrapper = new TableQueryWrapper(query, container, options);
   tableQueryWrapper.sendAndDraw();
  }

  function setOption(prop, value) {
   options[prop] = value;
   sendAndDraw();
  }

 </script>
</head>
<body>
<p>This example uses the following spreadsheet: <br />
 <a href="https://spreadsheets.google.com/pub?key=rh_6pF1K_XsruwVr_doofvw">
  https://spreadsheets.google.com/pub?key=rh_6pF1K_XsruwVr_doofvw
 </a>
</p>
<form action="">
 Number of rows to show:
 <select onChange="setOption('pageSize', parseInt(this.value, 10))">
  <option value="0">0</option>
  <option value="3">3</option>
  <option selected=selected value="5">5</option>
  <option value="8">8</option>
  <option value="-1">-1</option>
 </select>
</form>
<br />
<div id="table"></div>
</body>
</html>

นี่คือโค้ด JavaScript สําหรับออบเจ็กต์ TableQueryWrapper

/**
 * A wrapper for a query and a table visualization.
 * The object only requests 1 page + 1 row at a time, by default, in order
 * to minimize the amount of data held locally.
 * Table sorting and pagination is executed by issuing
 * additional requests with appropriate query parameters.
 * E.g., for getting the data sorted by column 'A' the following query is
 * attached to the request: 'tq=order by A'.
 *
 * Note: Discards query strings set by the user on the query object using
 * google.visualization.Query#setQuery.
 *
 * DISCLAIMER: This is an example code which you can copy and change as
 * required. It is used with the google visualization API table visualization
 * which is assumed to be loaded to the page. For more info see:
 * https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/table
 * https://developers.google.com/chart/interactive/docs/reference#Query
 */


/**
 * Constructs a new table query wrapper for the specified query, container
 * and tableOptions.
 *
 * Note: The wrapper clones the options object to adjust some of its properties.
 * In particular:
 *     sort {string} set to 'event'.
 *     page {string} set to 'event'.
 *     pageSize {Number} If number <= 0 set to 10.
 *     showRowNumber {boolean} set to true.
 *     firstRowNumber {number} set according to the current page.
 *     sortAscending {boolean} set according to the current sort.
 *     sortColumn {number} set according to the given sort.
 * @constructor
 */
var TableQueryWrapper = function(query, container, options) {

 this.table = new google.visualization.Table(container);
 this.query = query;
 this.sortQueryClause = '';
 this.pageQueryClause = '';
 this.container = container;
 this.currentDataTable = null;

 var self = this;
 var addListener = google.visualization.events.addListener;
 addListener(this.table, 'page', function(e) {self.handlePage(e)});
 addListener(this.table, 'sort', function(e) {self.handleSort(e)});

 options = options || {};
 options = TableQueryWrapper.clone(options);

 options['sort'] = 'event';
 options['page'] = 'event';
 options['showRowNumber'] = true;
 var buttonConfig = 'pagingButtonsConfiguration';
 options[buttonConfig] = options[buttonConfig] || 'both';
 options['pageSize'] = (options['pageSize'] > 0) ? options['pageSize'] : 10;
 this.pageSize = options['pageSize'];
 this.tableOptions = options;
 this.currentPageIndex = 0;
 this.setPageQueryClause(0);
};


/**
 * Sends the query and upon its return draws the Table visualization in the
 * container. If the query refresh interval is set then the visualization will
 * be redrawn upon each refresh.
 */
TableQueryWrapper.prototype.sendAndDraw = function() {
 this.query.abort();
 var queryClause = this.sortQueryClause + ' ' + this.pageQueryClause;
 this.query.setQuery(queryClause);
 this.table.setSelection([]);
 var self = this;
 this.query.send(function(response) {self.handleResponse(response)});
};


/** Handles the query response after a send returned by the data source. */
TableQueryWrapper.prototype.handleResponse = function(response) {
 this.currentDataTable = null;
 if (response.isError()) {
  google.visualization.errors.addError(this.container, response.getMessage(),
    response.getDetailedMessage(), {'showInTooltip': false});
 } else {
  this.currentDataTable = response.getDataTable();
  this.table.draw(this.currentDataTable, this.tableOptions);
 }
};


/** Handles a sort event with the given properties. Will page to page=0. */
TableQueryWrapper.prototype.handleSort = function(properties) {
 var columnIndex = properties['column'];
 var isAscending = properties['ascending'];
 this.tableOptions['sortColumn'] = columnIndex;
 this.tableOptions['sortAscending'] = isAscending;
 // dataTable exists since the user clicked the table.
 var colID = this.currentDataTable.getColumnId(columnIndex);
 this.sortQueryClause = 'order by `' + colID + (!isAscending ? '` desc' : '`');
 // Calls sendAndDraw internally.
 this.handlePage({'page': 0});
};


/** Handles a page event with the given properties. */
TableQueryWrapper.prototype.handlePage = function(properties) {
 var localTableNewPage = properties['page']; // 1, -1 or 0
 var newPage = 0;
 if (localTableNewPage != 0) {
  newPage = this.currentPageIndex + localTableNewPage;
 }
 if (this.setPageQueryClause(newPage)) {
  this.sendAndDraw();
 }
};


/**
 * Sets the pageQueryClause and table options for a new page request.
 * In case the next page is requested - checks that another page exists
 * based on the previous request.
 * Returns true if a new page query clause was set, false otherwise.
 */
TableQueryWrapper.prototype.setPageQueryClause = function(pageIndex) {
 var pageSize = this.pageSize;

 if (pageIndex < 0) {
  return false;
 }
 var dataTable = this.currentDataTable;
 if ((pageIndex == this.currentPageIndex + 1) && dataTable) {
  if (dataTable.getNumberOfRows() <= pageSize) {
   return false;
  }
 }
 this.currentPageIndex = pageIndex;
 var newStartRow = this.currentPageIndex * pageSize;
 // Get the pageSize + 1 so that we can know when the last page is reached.
 this.pageQueryClause = 'limit ' + (pageSize + 1) + ' offset ' + newStartRow;
 // Note: row numbers are 1-based yet dataTable rows are 0-based.
 this.tableOptions['firstRowNumber'] = newStartRow + 1;
 return true;
};


/** Performs a shallow clone of the given object. */
TableQueryWrapper.clone = function(obj) {
 var newObj = {};
 for (var key in obj) {
  newObj[key] = obj[key];
 }
 return newObj;
};

ตัวอย่างเคล็ดลับเครื่องมือเมาส์โอเวอร์

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีฟังเหตุการณ์เมาส์โอเวอร์เพื่อแสดงเคล็ดลับเครื่องมือในแผนภูมิ

 

<script>
 // barsVisualization must be global in our script tag to be able
 // to get and set selection.
 var barsVisualization;

 function drawMouseoverVisualization() {
  var data = new google.visualization.DataTable();
  data.addColumn('string', 'Year');
  data.addColumn('number', 'Score');
  data.addRows([
   ['2005',3.6],
   ['2006',4.1],
   ['2007',3.8],
   ['2008',3.9],
   ['2009',4.6]
  ]);

  barsVisualization = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('mouseoverdiv'));
  barsVisualization.draw(data, null);

  // Add our over/out handlers.
  google.visualization.events.addListener(barsVisualization, 'onmouseover', barMouseOver);
  google.visualization.events.addListener(barsVisualization, 'onmouseout', barMouseOut);
 }

 function barMouseOver(e) {
  barsVisualization.setSelection([e]);
 }

 function barMouseOut(e) {
  barsVisualization.setSelection([{'row': null, 'column': null}]);
 }

</script>