Wprowadzenie

Interfejs Google Apps Script API umożliwia programowe tworzenie, modyfikowanie i wdrażanie projektów Apps Script – czynności, które w innym przypadku wymagają korzystania z edytora Apps Script. Twoje aplikacje mogą używać tego interfejsu API do zarządzania projektami skryptów, tworzenia i wdrażania nowych wersji skryptów oraz monitorowania wykonywania skryptów.

Interfejs Apps Script API zastępuje i rozszerza też interfejs Apps Script Execution API. Interfejsu Apps Script API możesz używać do zdalnego uruchamiania funkcji Apps Script, tak jak w przypadku interfejsu Execution API.

Omówienie interfejsu API

Interfejs Apps Script API dzieli się na różne zasoby, z których każdy ma własne zastosowanie i zestaw żądań, które możesz wysyłać. Oto te materiały:

  • projects – reprezentacja projektu skryptu. Udostępnia metody tworzenia, odczytywania, monitorowania i modyfikowania projektów.
  • projects.deployments – Reprezentacja wdrożenia skryptu. Interfejs API udostępnia metody tworzenia, wyświetlania, aktualizowania i usuwania wdrożeń projektów skryptów.
  • projects.versions – wersja projektu skryptu. Interfejs API udostępnia metody tworzenia i odczytywania wersji projektu.
  • processes – reprezentacja wykonania funkcji skryptu. Interfejs API udostępnia metody wyświetlania listy istniejących procesów i zbierania o nich informacji, takich jak typ czy bieżący stan.
  • scripts – punkt końcowy udostępniający metody zdalnego wykonywania funkcji Apps Script.