Method: spaces.completeImport

فرآیند واردات فضای مشخص شده را تکمیل می کند و آن را برای کاربران قابل مشاهده می کند. به احراز هویت برنامه و تفویض اختیار در سطح دامنه نیاز دارد. برای اطلاعات بیشتر، به مجوز برنامه‌های گپ Google برای وارد کردن داده‌ها مراجعه کنید.

درخواست HTTP

POST https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}:completeImport

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام منبع فضای حالت واردات.

قالب: spaces/{space}

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

پیام پاسخ برای تکمیل فرآیند واردات برای یک فضا.

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی داده هایی با ساختار زیر است:

نمایندگی JSON
{
  "space": {
    object (Space)
  }
}
زمینه های
space

object ( Space )

فضای حالت واردات.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.