Method: media.download

رسانه های آپلود شده را دانلود می کند، اما فایل های Google Drive را نه. دانلود در URI /v1/media/{+name}?alt=media پشتیبانی می‌شود. برای صادر کردن بایت ها از یک فایل Google Drive، به روش files.export در Google Drive مراجعه کنید.

درخواست HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/media/{resourceName=**}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
resourceName

string

نام رسانه ای که دانلود می کنید. برای اطلاعات بیشتر، spaces.messages.attachments.attachmentDataRef را ببینید.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش محتوای فایل را به صورت بایت برمی گرداند.

برای دانلود فقط بخشی از یک فایل، از هدر Range با محدوده بایت استفاده کنید. به عنوان مثال: Range: bytes=500-999 .

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.