Web API'yi kullanmaya başlama

Web API'yi kullanmaya başlamadan önce ön koşulları tamamladığınızdan emin olun. Web API'yi kullanmaya devam etmek için bir hizmet hesabınız ve bir hizmet hesabı anahtarınız olması, ayrıca Google Cüzdan API'sini çağırmak için hizmet hesabınıza erişim izni vermeniz gerekir.

Aşağıdaki adımlarda başvurulan kod snippet'lerini çalıştırmak için örnek kodu GitHub'dan indirin.

Kimlik doğrulama ve yetkilendirme

Google Cüzdan API'sine yapılan isteklerin kimliği doğrulanmalıdır. Böylece API, isteğin uygulamanız tarafından yapıldığını anlayabilir. Bunun için bir erişim jetonu almak üzere hizmet hesabı anahtarı kullanılır.

İlk olarak, gerekli kitaplık içe aktarma işlemlerini gerçekleştirin ve hizmet hesabı JSON'ına ait bazı değişkenleri ve kaydedilecek kuruluş, sınıf, benzersiz kullanıcı ve nesne kimliklerini tanımlayın.

Java

import com.auth0.jwt.JWT;
import com.auth0.jwt.algorithms.Algorithm;
import com.google.api.client.googleapis.batch.BatchRequest;
import com.google.api.client.googleapis.batch.json.JsonBatchCallback;
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonError;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.*;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.walletobjects.Walletobjects;
import com.google.api.services.walletobjects.model.*;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import com.google.auth.oauth2.ServiceAccountCredentials;
import java.io.*;
import java.security.interfaces.RSAPrivateKey;
import java.util.*;

/** Demo class for creating and managing Gift cards in Google Wallet. */
public class DemoGiftCard {
 /**
  * Path to service account key file from Google Cloud Console. Environment variable:
  * GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS.
  */
 public static String keyFilePath;

 /** Service account credentials for Google Wallet APIs. */
 public static GoogleCredentials credentials;

 /** Google Wallet service client. */
 public static Walletobjects service;

 public DemoGiftCard() throws Exception {
  keyFilePath =
    System.getenv().getOrDefault("GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS", "/path/to/key.json");

  Auth();
 }

PHP

use Firebase\JWT\JWT;
use Google\Auth\Credentials\ServiceAccountCredentials;
use Google\Client as Google_Client;

/** Demo class for creating and managing Gift cards in Google Wallet. */
class DemoGiftCard
{
 /**
  * Path to service account key file from Google Cloud Console. Environment
  * variable: GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS.
  */
 public string $keyFilePath;

 /**
  * Service account credentials for Google Wallet APIs.
  */
 public ServiceAccountCredentials $credentials;

 /**
  * Google Wallet service client.
  */
 public Google_Service_Walletobjects $service;

 public function __construct()
 {
  $this->keyFilePath = getenv('GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS') ?: '/path/to/key.json';

  $this->auth();
 }

Python

import json
import os
import uuid

from google.auth.transport.requests import AuthorizedSession
from google.oauth2.service_account import Credentials
from google.auth import jwt, crypt


class DemoGiftCard:
  """Demo class for creating and managing Gift cards in Google Wallet.

  Attributes:
    key_file_path: Path to service account key file from Google Cloud
      Console. Environment variable: GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS.
    base_url: Base URL for Google Wallet API requests.
  """

  def __init__(self):
    self.key_file_path = os.environ.get('GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS',
                      '/path/to/key.json')
    self.base_url = 'https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1'
    self.batch_url = 'https://walletobjects.googleapis.com/batch'
    self.class_url = f'{self.base_url}/giftCardClass'
    self.object_url = f'{self.base_url}/giftCardObject'

    # Set up authenticated client
    self.auth()

C#

using System.IdentityModel.Tokens.Jwt;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text.RegularExpressions;
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Services;
using Google.Apis.Walletobjects.v1;
using Google.Apis.Walletobjects.v1.Data;
using Microsoft.IdentityModel.Tokens;
using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Linq;


/// <summary>
/// Demo class for creating and managing Gift cards in Google Wallet.
/// </summary>
class DemoGiftCard
{
 /// <summary>
 /// Path to service account key file from Google Cloud Console. Environment
 /// variable: GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS.
 /// </summary>
 public static string keyFilePath;

 /// <summary>
 /// Service account credentials for Google Wallet APIs
 /// </summary>
 public static ServiceAccountCredential credentials;

 /// <summary>
 /// Google Wallet service client
 /// </summary>
 public static WalletobjectsService service;

 public DemoGiftCard()
 {
  keyFilePath = Environment.GetEnvironmentVariable(
    "GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS") ?? "/path/to/key.json";

  Auth();
 }

Node.js

const { GoogleAuth } = require('google-auth-library');
const jwt = require('jsonwebtoken');
const { v4: uuidv4 } = require('uuid');

/**
 * Demo class for creating and managing Gift cards in Google Wallet.
 */
class DemoGiftCard {
 constructor() {
  /**
   * Path to service account key file from Google Cloud Console. Environment
   * variable: GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS.
   */
  this.keyFilePath = process.env.GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS || '/path/to/key.json';

  this.baseUrl = 'https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1';
  this.batchUrl = 'https://walletobjects.googleapis.com/batch';
  this.classUrl = `${this.baseUrl}/giftCardClass`;
  this.objectUrl = `${this.baseUrl}/giftCardObject`;

  this.auth();
 }

Ardından, çerçeve kitaplıklarından birini kullanarak Google Cüzdan API'sini çağırmak için gerekli kimlik bilgilerini alın.

Java

/**
 * Create authenticated HTTP client using a service account file.
 *
 * @throws Exception
 */
public void Auth() throws Exception {
 String scope = "https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer";

 credentials =
   GoogleCredentials.fromStream(new FileInputStream(keyFilePath))
     .createScoped(Arrays.asList(scope));
 credentials.refresh();

 HttpTransport httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();

 // Initialize Google Wallet API service
 service =
   new Walletobjects.Builder(
       httpTransport,
       GsonFactory.getDefaultInstance(),
       new HttpCredentialsAdapter(credentials))
     .setApplicationName("APPLICATION_NAME")
     .build();
}

PHP

/**
 * Create authenticated HTTP client using a service account file.
 */
public function auth()
{
 $scope = 'https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer';

 $this->credentials = new ServiceAccountCredentials(
  $scope,
  $this->keyFilePath
 );

 // Initialize Google Wallet API service
 $this->client = new Google_Client();
 $this->client->setApplicationName('APPLICATION_NAME');
 $this->client->setScopes($scope);
 $this->client->setAuthConfig($this->keyFilePath);

 $this->service = new Google_Service_Walletobjects($this->client);
}

Python

def auth(self):
  """Create authenticated HTTP client using a service account file."""
  self.credentials = Credentials.from_service_account_file(
    self.key_file_path,
    scopes=['https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer'])

  self.http_client = AuthorizedSession(self.credentials)

C#

/// <summary>
/// Create authenticated service client using a service account file.
/// </summary>
public void Auth()
{
 credentials = (ServiceAccountCredential)GoogleCredential
   .FromFile(keyFilePath)
   .CreateScoped(new List<string>
   {
    "https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer"
   })
   .UnderlyingCredential;

 service = new WalletobjectsService(
   new BaseClientService.Initializer()
   {
    HttpClientInitializer = credentials
   });
}

Node.js

/**
 * Create authenticated HTTP client using a service account file.
 */
auth() {
 this.credentials = require(this.keyFilePath);

 this.httpClient = new GoogleAuth({
  credentials: this.credentials,
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer'
 });
}

Kartlar Nesnesi Oluşturma

Kartlar Nesnesi, Kartlar Sınıfı'nın bir örneğidir. Kartlar Nesnesi oluşturmak için aşağıdaki özellikleri sağlamanız gerekir:

 • classId: Kartlar Sınıfının id.
 • id: Müşterinin hediye kartını temsil eden benzersiz bir kimliktir

Bu özelliklerin kartta nasıl temsil edildiği hakkında daha fazla bilgi için şablon yönergelerini inceleyin.

Kartlar nesnesi oluşturmak için kod örneği:

Java

/**
 * Create an object.
 *
 * @param issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param classSuffix Developer-defined unique ID for this pass class.
 * @param objectSuffix Developer-defined unique ID for this pass object.
 * @return The pass object ID: "{issuerId}.{objectSuffix}"
 * @throws IOException
 */
public String CreateObject(String issuerId, String classSuffix, String objectSuffix)
  throws IOException {
 // Check if the object exists
 try {
  service.giftcardobject().get(String.format("%s.%s", issuerId, objectSuffix)).execute();

  System.out.println(String.format("Object %s.%s already exists!", issuerId, objectSuffix));
  return String.format("%s.%s", issuerId, objectSuffix);
 } catch (GoogleJsonResponseException ex) {
  if (ex.getStatusCode() != 404) {
   // Something else went wrong...
   ex.printStackTrace();
   return String.format("%s.%s", issuerId, objectSuffix);
  }
 }

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/gift-cards/rest/v1/giftcardobject
 GiftCardObject newObject =
   new GiftCardObject()
     .setId(String.format("%s.%s", issuerId, objectSuffix))
     .setClassId(String.format("%s.%s", issuerId, classSuffix))
     .setState("ACTIVE")
     .setHeroImage(
       new Image()
         .setSourceUri(
           new ImageUri()
             .setUri(
               "https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg"))
         .setContentDescription(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString()
                 .setLanguage("en-US")
                 .setValue("Hero image description"))))
     .setTextModulesData(
       Arrays.asList(
         new TextModuleData()
           .setHeader("Text module header")
           .setBody("Text module body")
           .setId("TEXT_MODULE_ID")))
     .setLinksModuleData(
       new LinksModuleData()
         .setUris(
           Arrays.asList(
             new Uri()
               .setUri("http://maps.google.com/")
               .setDescription("Link module URI description")
               .setId("LINK_MODULE_URI_ID"),
             new Uri()
               .setUri("tel:6505555555")
               .setDescription("Link module tel description")
               .setId("LINK_MODULE_TEL_ID"))))
     .setImageModulesData(
       Arrays.asList(
         new ImageModuleData()
           .setMainImage(
             new Image()
               .setSourceUri(
                 new ImageUri()
                   .setUri(
                     "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"))
               .setContentDescription(
                 new LocalizedString()
                   .setDefaultValue(
                     new TranslatedString()
                       .setLanguage("en-US")
                       .setValue("Image module description"))))
           .setId("IMAGE_MODULE_ID")))
     .setBarcode(new Barcode().setType("QR_CODE").setValue("QR code value"))
     .setLocations(
       Arrays.asList(
         new LatLongPoint()
           .setLatitude(37.424015499999996)
           .setLongitude(-122.09259560000001)))
     .setCardNumber("Card number")
     .setPin("1234")
     .setBalance(new Money().setMicros(20000000L).setCurrencyCode("USD"))
     .setBalanceUpdateTime(new DateTime().setDate("2020-04-12T16:20:50.52-04:00"));

 GiftCardObject response = service.giftcardobject().insert(newObject).execute();

 System.out.println("Object insert response");
 System.out.println(response.toPrettyString());

 return response.getId();
}

PHP

/**
 * Create an object.
 *
 * @param string $issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param string $classSuffix Developer-defined unique ID for this pass class.
 * @param string $objectSuffix Developer-defined unique ID for this pass object.
 *
 * @return string The pass object ID: "{$issuerId}.{$objectSuffix}"
 */
public function createObject(string $issuerId, string $classSuffix, string $objectSuffix)
{
 // Check if the object exists
 try {
  $this->service->eventticketobject->get("{$issuerId}.{$objectSuffix}");

  print("Object {$issuerId}.{$objectSuffix} already exists!");
  return "{$issuerId}.{$objectSuffix}";
 } catch (Google\Service\Exception $ex) {
  if (empty($ex->getErrors()) || $ex->getErrors()[0]['reason'] != 'resourceNotFound') {
   // Something else went wrong...
   print_r($ex);
   return "{$issuerId}.{$objectSuffix}";
  }
 }

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/gift-cards/rest/v1/giftcardobject
 $newObject = new Google_Service_Walletobjects_GiftCardObject([
  'id' => "{$issuerId}.{$objectSuffix}",
  'classId' => "{$issuerId}.{$classSuffix}",
  'state' => 'ACTIVE',
  'heroImage' => new Google_Service_Walletobjects_Image([
   'sourceUri' => new Google_Service_Walletobjects_ImageUri([
    'uri' => 'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
   ]),
   'contentDescription' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
    'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => 'Hero image description'
    ])
   ])
  ]),
  'textModulesData' => [
   new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData([
    'header' => 'Text module header',
    'body' => 'Text module body',
    'id' => 'TEXT_MODULE_ID'
   ])
  ],
  'linksModuleData' => new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData([
   'uris' => [
    new Google_Service_Walletobjects_Uri([
     'uri' => 'http://maps.google.com/',
     'description' => 'Link module URI description',
     'id' => 'LINK_MODULE_URI_ID'
    ]),
    new Google_Service_Walletobjects_Uri([
     'uri' => 'tel:6505555555',
     'description' => 'Link module tel description',
     'id' => 'LINK_MODULE_TEL_ID'
    ])
   ]
  ]),
  'imageModulesData' => [
   new Google_Service_Walletobjects_ImageModuleData([
    'mainImage' => new Google_Service_Walletobjects_Image([
     'sourceUri' => new Google_Service_Walletobjects_ImageUri([
      'uri' => 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
     ]),
     'contentDescription' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
      'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
       'language' => 'en-US',
       'value' => 'Image module description'
      ])
     ])
    ]),
    'id' => 'IMAGE_MODULE_ID'
   ])
  ],
  'barcode' => new Google_Service_Walletobjects_Barcode([
   'type' => 'QR_CODE',
   'value' => 'QR code value'
  ]),
  'locations' => [
   new Google_Service_Walletobjects_LatLongPoint([
    'latitude' => 37.424015499999996,
    'longitude' => -122.09259560000001
   ])
  ],
  'cardNumber' => 'Card number',
  'pin' => '1234',
  'balance' => new Google_Service_Walletobjects_Money([
   'micros' => 20000000,
   'currencyCode' => 'USD'
  ]),
  'balanceUpdateTime' => new Google_Service_Walletobjects_DateTime([
   'date' => '2020-04-12T16:20:50.52-04:00'
  ])
 ]);

 $response = $this->service->giftcardobject->insert($newObject);

 print "Object insert response\n";
 print_r($response);

 return $response->id;
}

Python

def create_object(self, issuer_id: str, class_suffix: str,
         object_suffix: str) -> str:
  """Create an object.

  Args:
    issuer_id (str): The issuer ID being used for this request.
    class_suffix (str): Developer-defined unique ID for the pass class.
    object_suffix (str): Developer-defined unique ID for the pass object.

  Returns:
    The pass object ID: f"{issuer_id}.{object_suffix}"
  """

  # Check if the object exists
  response = self.http_client.get(
    url=f'{self.object_url}/{issuer_id}.{object_suffix}')

  if response.status_code == 200:
    print(f'Object {issuer_id}.{object_suffix} already exists!')
    print(response.text)
    return f'{issuer_id}.{object_suffix}'
  elif response.status_code != 404:
    # Something else went wrong...
    print(response.text)
    return f'{issuer_id}.{object_suffix}'

  # See link below for more information on required properties
  # https://developers.google.com/wallet/retail/gift-cards/rest/v1/giftcardobject
  new_object = {
    'id': f'{issuer_id}.{object_suffix}',
    'classId': f'{issuer_id}.{class_suffix}',
    'state': 'ACTIVE',
    'heroImage': {
      'sourceUri': {
        'uri':
          'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
      },
      'contentDescription': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': 'Hero image description'
        }
      }
    },
    'textModulesData': [{
      'header': 'Text module header',
      'body': 'Text module body',
      'id': 'TEXT_MODULE_ID'
    }],
    'linksModuleData': {
      'uris': [{
        'uri': 'http://maps.google.com/',
        'description': 'Link module URI description',
        'id': 'LINK_MODULE_URI_ID'
      }, {
        'uri': 'tel:6505555555',
        'description': 'Link module tel description',
        'id': 'LINK_MODULE_TEL_ID'
      }]
    },
    'imageModulesData': [{
      'mainImage': {
        'sourceUri': {
          'uri':
            'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
        },
        'contentDescription': {
          'defaultValue': {
            'language': 'en-US',
            'value': 'Image module description'
          }
        }
      },
      'id': 'IMAGE_MODULE_ID'
    }],
    'barcode': {
      'type': 'QR_CODE',
      'value': 'QR code'
    },
    'locations': [{
      'latitude': 37.424015499999996,
      'longitude': -122.09259560000001
    }],
    'cardNumber': 'Card number',
    'pin': '1234',
    'balance': {
      'micros': 20000000,
      'currencyCode': 'USD'
    },
    'balanceUpdateTime': {
      'date': '2020-04-12T16:20:50.52-04:00'
    }
  }

  # Create the object
  response = self.http_client.post(url=self.object_url, json=new_object)

  print('Object insert response')
  print(response.text)

  return response.json().get('id')

C#

/// <summary>
/// Create an object.
/// </summary>
/// <param name="issuerId">The issuer ID being used for this request.</param>
/// <param name="classSuffix">Developer-defined unique ID for this pass class.</param>
/// <param name="objectSuffix">Developer-defined unique ID for this pass object.</param>
/// <returns>The pass object ID: "{issuerId}.{objectSuffix}"</returns>
public string CreateObject(string issuerId, string classSuffix, string objectSuffix)
{
 // Check if the object exists
 Stream responseStream = service.Giftcardobject
   .Get($"{issuerId}.{objectSuffix}")
   .ExecuteAsStream();

 StreamReader responseReader = new StreamReader(responseStream);
 JObject jsonResponse = JObject.Parse(responseReader.ReadToEnd());

 if (!jsonResponse.ContainsKey("error"))
 {
  Console.WriteLine($"Object {issuerId}.{objectSuffix} already exists!");
  return $"{issuerId}.{objectSuffix}";
 }
 else if (jsonResponse["error"].Value<int>("code") != 404)
 {
  // Something else went wrong...
  Console.WriteLine(jsonResponse.ToString());
  return $"{issuerId}.{objectSuffix}";
 }

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/gift-cards/rest/v1/giftcardobject
 GiftCardObject newObject = new GiftCardObject
 {
  Id = $"{issuerId}.{objectSuffix}",
  ClassId = $"{issuerId}.{classSuffix}",
  State = "ACTIVE",
  HeroImage = new Image
  {
   SourceUri = new ImageUri
   {
    Uri = "https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg"
   },
   ContentDescription = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "Hero image description"
    }
   }
  },
  TextModulesData = new List<TextModuleData>
  {
   new TextModuleData
   {
    Header = "Text module header",
    Body = "Text module body",
    Id = "TEXT_MODULE_ID"
   }
  },
  LinksModuleData = new LinksModuleData
  {
   Uris = new List<Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri>
   {
    new Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri
    {
     UriValue = "http://maps.google.com/",
     Description = "Link module URI description",
     Id = "LINK_MODULE_URI_ID"
    },
    new Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri
    {
     UriValue = "tel:6505555555",
     Description = "Link module tel description",
     Id = "LINK_MODULE_TEL_ID"
    }
   }
  },
  ImageModulesData = new List<ImageModuleData>
  {
   new ImageModuleData
   {
    MainImage = new Image
    {
     SourceUri = new ImageUri
     {
      Uri = "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"
     },
     ContentDescription = new LocalizedString
     {
      DefaultValue = new TranslatedString
      {
       Language = "en-US",
       Value = "Image module description"
      }
     }
    },
    Id = "IMAGE_MODULE_ID"
   }
  },
  Barcode = new Barcode
  {
   Type = "QR_CODE",
   Value = "QR code"
  },
  Locations = new List<LatLongPoint>
  {
   new LatLongPoint
   {
    Latitude = 37.424015499999996,
    Longitude = -122.09259560000001
   }
  },
  CardNumber = "Card number",
  Pin = "1234",
  Balance = new Money
  {
   Micros = 20000000,
   CurrencyCode = "USD"
  },
  BalanceUpdateTime = new Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.DateTime
  {
   Date = "2020-04-12T16:20:50.52-04:00"
  }
 };

 responseStream = service.Giftcardobject
   .Insert(newObject)
   .ExecuteAsStream();
 responseReader = new StreamReader(responseStream);
 jsonResponse = JObject.Parse(responseReader.ReadToEnd());

 Console.WriteLine("Object insert response");
 Console.WriteLine(jsonResponse.ToString());

 return $"{issuerId}.{objectSuffix}";
}

Node.js

/**
 * Create an object.
 *
 * @param {string} issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param {string} classSuffix Developer-defined unique ID for the pass class.
 * @param {string} objectSuffix Developer-defined unique ID for the pass object.
 *
 * @returns {string} The pass object ID: `${issuerId}.${objectSuffix}`
 */
async createObject(issuerId, classSuffix, objectSuffix) {
 let response;

 // Check if the object exists
 try {
  response = await this.httpClient.request({
   url: `${this.objectUrl}/${issuerId}.${objectSuffix}`,
   method: 'GET'
  });

  console.log(`Object ${issuerId}.${objectSuffix} already exists!`);

  return `${issuerId}.${objectSuffix}`;
 } catch (err) {
  if (err.response && err.response.status !== 404) {
   // Something else went wrong...
   console.log(err);
   return `${issuerId}.${objectSuffix}`;
  }
 }

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/gift-cards/rest/v1/giftcardobject
 let newObject = {
  'id': `${issuerId}.${objectSuffix}`,
  'classId': `${issuerId}.${classSuffix}`,
  'state': 'ACTIVE',
  'heroImage': {
   'sourceUri': {
    'uri': 'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
   },
   'contentDescription': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': 'Hero image description'
    }
   }
  },
  'textModulesData': [
   {
    'header': 'Text module header',
    'body': 'Text module body',
    'id': 'TEXT_MODULE_ID'
   }
  ],
  'linksModuleData': {
   'uris': [
    {
     'uri': 'http://maps.google.com/',
     'description': 'Link module URI description',
     'id': 'LINK_MODULE_URI_ID'
    },
    {
     'uri': 'tel:6505555555',
     'description': 'Link module tel description',
     'id': 'LINK_MODULE_TEL_ID'
    }
   ]
  },
  'imageModulesData': [
   {
    'mainImage': {
     'sourceUri': {
      'uri': 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
     },
     'contentDescription': {
      'defaultValue': {
       'language': 'en-US',
       'value': 'Image module description'
      }
     }
    },
    'id': 'IMAGE_MODULE_ID'
   }
  ],
  'barcode': {
   'type': 'QR_CODE',
   'value': 'QR code'
  },
  'locations': [
   {
    'latitude': 37.424015499999996,
    'longitude': -122.09259560000001
   }
  ],
  'cardNumber': 'Card number',
  'pin': '1234',
  'balance': {
   'micros': 20000000,
   'currencyCode': 'USD'
  },
  'balanceUpdateTime': {
   'date': '2020-04-12T16:20:50.52-04:00'
  }
 };

 response = await this.httpClient.request({
  url: this.objectUrl,
  method: 'POST',
  data: newObject
 });

 console.log('Object insert response');
 console.log(response);

 return `${issuerId}.${objectSuffix}`;
}

İşlem tamamlandığında, müşterinizin Geçiş Nesnesi sunucuda oluşturulacaktır. Ancak bu aşamada Kartlar Nesnesi bir Google kullanıcısına veya kullanıcının cihazına bağlanmamıştır. Kartın bir Google Cüzdan kullanıcısıyla ilişkilendirilmesi için kullanıcının kartı Google Cüzdan'a eklemesi gerekir.

Google Cüzdan'a ekleniyor

Google Cüzdan'a kart eklendiğinde, Pass Object ile bir Google kullanıcısı arasında bağlantı oluşturulur ve yalnızca Google Hesabı'na giriş yapılmışsa bağlam başlatılabilir. Bunun için kullanıcı, Google Cüzdan'a ekle URL'sine yönlendirilebilir.

Google Cüzdan'a Ekle URL'si, önceki adımda oluşturulan Kartlar Nesne Kimliği hakkında aşağıdaki bilgileri içeren, dinamik olarak oluşturulmuş bir URL'dir. Bu bilgiler, JSON Web Jetonu (JWT) olarak kodlanır.

JSON Web Jetonu (JWT)

JWT, kartı veren kuruluş (tarafınız tarafından) tarafından kullanıcının kaydedeceği Kartlar Nesnesi hakkında yaptığınız hak taleplerini içerir. JWT, Hizmet Hesabı Oluşturma adımından elde edilen hizmet hesabı anahtarındaki private_key kullanılarak imzalanmalıdır. Google, JWT imzasını doğrulayarak bu hak taleplerini doğrular.

JWT hak talepleri aşağıdaki yapıda olmalıdır:

{
 "aud": "google",
 "origins": ["https://example.com"],
 "iss": "my-service-account@my-project-id.iam.gserviceaccount.com",
 "typ": "savetowallet",
 "payload": {
  "giftCardObjects": [
   {
    "id": "PASSES_OBJECT_ID_1234567890"
   }
  ]
 }
}

JWT'yi claims oluşturun (1. adım) ve hak taleplerini hizmet hesabı anahtarı private_key ile imzalayarak token edinin (2. adım):

Java

/**
 * Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
 *
 * <p>When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to their wallet, the
 * pass class and object defined in the JWT are created. This allows you to create multiple pass
 * classes and objects in one API call when the user saves the pass to their wallet.
 *
 * @param issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param classSuffix Developer-defined unique ID for this pass class.
 * @param objectSuffix Developer-defined unique ID for the pass object.
 * @return An "Add to Google Wallet" link.
 */
public String CreateJWTNewObjects(String issuerId, String classSuffix, String objectSuffix) {
 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/gift-cards/rest/v1/giftcardclass
 GiftCardClass newClass =
   new GiftCardClass()
     .setId(String.format("%s.%s", issuerId, classSuffix))
     .setIssuerName("Issuer name")
     .setReviewStatus("UNDER_REVIEW");

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/gift-cards/rest/v1/giftcardobject
 GiftCardObject newObject =
   new GiftCardObject()
     .setId(String.format("%s.%s", issuerId, objectSuffix))
     .setClassId(String.format("%s.%s", issuerId, classSuffix))
     .setState("ACTIVE")
     .setHeroImage(
       new Image()
         .setSourceUri(
           new ImageUri()
             .setUri(
               "https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg"))
         .setContentDescription(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString()
                 .setLanguage("en-US")
                 .setValue("Hero image description"))))
     .setTextModulesData(
       Arrays.asList(
         new TextModuleData()
           .setHeader("Text module header")
           .setBody("Text module body")
           .setId("TEXT_MODULE_ID")))
     .setLinksModuleData(
       new LinksModuleData()
         .setUris(
           Arrays.asList(
             new Uri()
               .setUri("http://maps.google.com/")
               .setDescription("Link module URI description")
               .setId("LINK_MODULE_URI_ID"),
             new Uri()
               .setUri("tel:6505555555")
               .setDescription("Link module tel description")
               .setId("LINK_MODULE_TEL_ID"))))
     .setImageModulesData(
       Arrays.asList(
         new ImageModuleData()
           .setMainImage(
             new Image()
               .setSourceUri(
                 new ImageUri()
                   .setUri(
                     "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"))
               .setContentDescription(
                 new LocalizedString()
                   .setDefaultValue(
                     new TranslatedString()
                       .setLanguage("en-US")
                       .setValue("Image module description"))))
           .setId("IMAGE_MODULE_ID")))
     .setBarcode(new Barcode().setType("QR_CODE").setValue("QR code value"))
     .setLocations(
       Arrays.asList(
         new LatLongPoint()
           .setLatitude(37.424015499999996)
           .setLongitude(-122.09259560000001)))
     .setCardNumber("Card number")
     .setPin("1234")
     .setBalance(new Money().setMicros(20000000L).setCurrencyCode("USD"))
     .setBalanceUpdateTime(new DateTime().setDate("2020-04-12T16:20:50.52-04:00"));

 // Create the JWT as a HashMap object
 HashMap<String, Object> claims = new HashMap<String, Object>();
 claims.put("iss", ((ServiceAccountCredentials) credentials).getClientEmail());
 claims.put("aud", "google");
 claims.put("origins", Arrays.asList("www.example.com"));
 claims.put("typ", "savetowallet");

 // Create the Google Wallet payload and add to the JWT
 HashMap<String, Object> payload = new HashMap<String, Object>();
 payload.put("giftCardClasses", Arrays.asList(newClass));
 payload.put("giftCardObjects", Arrays.asList(newObject));
 claims.put("payload", payload);

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 Algorithm algorithm =
   Algorithm.RSA256(
     null, (RSAPrivateKey) ((ServiceAccountCredentials) credentials).getPrivateKey());
 String token = JWT.create().withPayload(claims).sign(algorithm);

 System.out.println("Add to Google Wallet link");
 System.out.println(String.format("https://pay.google.com/gp/v/save/%s", token));

 return String.format("https://pay.google.com/gp/v/save/%s", token);
}

PHP

/**
 * Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
 *
 * When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
 * their wallet, the pass class and object defined in the JWT are
 * created. This allows you to create multiple pass classes and objects in
 * one API call when the user saves the pass to their wallet.
 *
 * @param string $issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param string $classSuffix Developer-defined unique ID for the pass class.
 * @param string $objectSuffix Developer-defined unique ID for the pass object.
 *
 * @return string An "Add to Google Wallet" link.
 */
public function createJwtNewObjects(string $issuerId, string $classSuffix, string $objectSuffix)
{
 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/gift-cards/rest/v1/giftcardclass
 $newClass = new Google_Service_Walletobjects_GiftCardClass([
  'id' => "{$issuerId}.{$classSuffix}",
  'issuerName' => 'Issuer name',
  'reviewStatus' => 'UNDER_REVIEW'
 ]);

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/gift-cards/rest/v1/giftcardobject
 $newObject = new Google_Service_Walletobjects_GiftCardObject([
  'id' => "{$issuerId}.{$objectSuffix}",
  'classId' => "{$issuerId}.{$classSuffix}",
  'state' => 'ACTIVE',
  'heroImage' => new Google_Service_Walletobjects_Image([
   'sourceUri' => new Google_Service_Walletobjects_ImageUri([
    'uri' => 'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
   ]),
   'contentDescription' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
    'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => 'Hero image description'
    ])
   ])
  ]),
  'textModulesData' => [
   new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData([
    'header' => 'Text module header',
    'body' => 'Text module body',
    'id' => 'TEXT_MODULE_ID'
   ])
  ],
  'linksModuleData' => new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData([
   'uris' => [
    new Google_Service_Walletobjects_Uri([
     'uri' => 'http://maps.google.com/',
     'description' => 'Link module URI description',
     'id' => 'LINK_MODULE_URI_ID'
    ]),
    new Google_Service_Walletobjects_Uri([
     'uri' => 'tel:6505555555',
     'description' => 'Link module tel description',
     'id' => 'LINK_MODULE_TEL_ID'
    ])
   ]
  ]),
  'imageModulesData' => [
   new Google_Service_Walletobjects_ImageModuleData([
    'mainImage' => new Google_Service_Walletobjects_Image([
     'sourceUri' => new Google_Service_Walletobjects_ImageUri([
      'uri' => 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
     ]),
     'contentDescription' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
      'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
       'language' => 'en-US',
       'value' => 'Image module description'
      ])
     ])
    ]),
    'id' => 'IMAGE_MODULE_ID'
   ])
  ],
  'barcode' => new Google_Service_Walletobjects_Barcode([
   'type' => 'QR_CODE',
   'value' => 'QR code value'
  ]),
  'locations' => [
   new Google_Service_Walletobjects_LatLongPoint([
    'latitude' => 37.424015499999996,
    'longitude' => -122.09259560000001
   ])
  ],
  'cardNumber' => 'Card number',
  'pin' => '1234',
  'balance' => new Google_Service_Walletobjects_Money([
   'micros' => 20000000,
   'currencyCode' => 'USD'
  ]),
  'balanceUpdateTime' => new Google_Service_Walletobjects_DateTime([
   'date' => '2020-04-12T16:20:50.52-04:00'
  ])
 ]);

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 $serviceAccount = json_decode(file_get_contents($this->keyFilePath), true);

 // Create the JWT as an array of key/value pairs
 $claims = [
  'iss' => $serviceAccount['client_email'],
  'aud' => 'google',
  'origins' => ['www.example.com'],
  'typ' => 'savetowallet',
  'payload' => [
   'giftCardClasses' => [
    $newClass
   ],
   'giftCardObjects' => [
    $newObject
   ]
  ]
 ];

 $token = JWT::encode(
  $claims,
  $serviceAccount['private_key'],
  'RS256'
 );

 print "Add to Google Wallet link\n";
 print "https://pay.google.com/gp/v/save/{$token}";

 return "https://pay.google.com/gp/v/save/{$token}";
}

Python

def create_jwt_new_objects(self, issuer_id: str, class_suffix: str,
              object_suffix: str) -> str:
  """Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.

  When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
  their wallet, the pass class and object defined in the JWT are
  created. This allows you to create multiple pass classes and objects in
  one API call when the user saves the pass to their wallet.

  Args:
    issuer_id (str): The issuer ID being used for this request.
    class_suffix (str): Developer-defined unique ID for the pass class.
    object_suffix (str): Developer-defined unique ID for the pass object.

  Returns:
    An "Add to Google Wallet" link.
  """

  # See link below for more information on required properties
  # https://developers.google.com/wallet/retail/gift-cards/rest/v1/giftcardclass
  new_class = {
    'id': f'{issuer_id}.{class_suffix}',
    'issuerName': 'Issuer name',
    'reviewStatus': 'UNDER_REVIEW'
  }

  # See link below for more information on required properties
  # https://developers.google.com/wallet/retail/gift-cards/rest/v1/giftcardobject
  new_object = {
    'id': f'{issuer_id}.{object_suffix}',
    'classId': f'{issuer_id}.{class_suffix}',
    'state': 'ACTIVE',
    'heroImage': {
      'sourceUri': {
        'uri':
          'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
      },
      'contentDescription': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': 'Hero image description'
        }
      }
    },
    'textModulesData': [{
      'header': 'Text module header',
      'body': 'Text module body',
      'id': 'TEXT_MODULE_ID'
    }],
    'linksModuleData': {
      'uris': [{
        'uri': 'http://maps.google.com/',
        'description': 'Link module URI description',
        'id': 'LINK_MODULE_URI_ID'
      }, {
        'uri': 'tel:6505555555',
        'description': 'Link module tel description',
        'id': 'LINK_MODULE_TEL_ID'
      }]
    },
    'imageModulesData': [{
      'mainImage': {
        'sourceUri': {
          'uri':
            'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
        },
        'contentDescription': {
          'defaultValue': {
            'language': 'en-US',
            'value': 'Image module description'
          }
        }
      },
      'id': 'IMAGE_MODULE_ID'
    }],
    'barcode': {
      'type': 'QR_CODE',
      'value': 'QR code'
    },
    'locations': [{
      'latitude': 37.424015499999996,
      'longitude': -122.09259560000001
    }],
    'cardNumber': 'Card number',
    'pin': '1234',
    'balance': {
      'micros': 20000000,
      'currencyCode': 'USD'
    },
    'balanceUpdateTime': {
      'date': '2020-04-12T16:20:50.52-04:00'
    }
  }

  # Create the JWT claims
  claims = {
    'iss': self.credentials.service_account_email,
    'aud': 'google',
    'origins': ['www.example.com'],
    'typ': 'savetowallet',
    'payload': {
      # The listed classes and objects will be created
      'giftCardClasses': [new_class],
      'giftCardObjects': [new_object]
    },
  }

  # The service account credentials are used to sign the JWT
  signer = crypt.RSASigner.from_service_account_file(self.key_file_path)
  token = jwt.encode(signer, claims).decode('utf-8')

  print('Add to Google Wallet link')
  print(f'https://pay.google.com/gp/v/save/{token}')

  return f'https://pay.google.com/gp/v/save/{token}'

C#

/// <summary>
/// Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
/// <para />
/// When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
/// their wallet, the pass class and object defined in the JWT are created.
/// This allows you to create multiple pass classes and objects in one API
/// call when the user saves the pass to their wallet.
/// <para />
/// The Google Wallet C# library uses Newtonsoft.Json.JsonPropertyAttribute
/// to specify the property names when converting objects to JSON. The
/// Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject method will automatically
/// serialize the object with the right property names.
/// </summary>
/// <param name="issuerId">The issuer ID being used for this request.</param>
/// <param name="classSuffix">Developer-defined unique ID for this pass class.</param>
/// <param name="objectSuffix">Developer-defined unique ID for the pass object.</param>
/// <returns>An "Add to Google Wallet" link.</returns>
public string CreateJWTNewObjects(string issuerId, string classSuffix, string objectSuffix)
{
 // Ignore null values when serializing to/from JSON
 JsonSerializerSettings excludeNulls = new JsonSerializerSettings()
 {
  NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore
 };

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/gift-cards/rest/v1/giftcardclass
 GiftCardClass newClass = new GiftCardClass
 {
  Id = $"{issuerId}.{classSuffix}",
  IssuerName = "Issuer name",
  ReviewStatus = "UNDER_REVIEW"
 };

 // See below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/gift-cards/rest/v1/giftcardobject
 GiftCardObject newObject = new GiftCardObject
 {
  Id = $"{issuerId}.{objectSuffix}",
  ClassId = $"{issuerId}.{classSuffix}",
  State = "ACTIVE",
  HeroImage = new Image
  {
   SourceUri = new ImageUri
   {
    Uri = "https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg"
   },
   ContentDescription = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "Hero image description"
    }
   }
  },
  TextModulesData = new List<TextModuleData>
  {
   new TextModuleData
   {
    Header = "Text module header",
    Body = "Text module body",
    Id = "TEXT_MODULE_ID"
   }
  },
  LinksModuleData = new LinksModuleData
  {
   Uris = new List<Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri>
   {
    new Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri
    {
     UriValue = "http://maps.google.com/",
     Description = "Link module URI description",
     Id = "LINK_MODULE_URI_ID"
    },
    new Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri
    {
     UriValue = "tel:6505555555",
     Description = "Link module tel description",
     Id = "LINK_MODULE_TEL_ID"
    }
   }
  },
  ImageModulesData = new List<ImageModuleData>
  {
   new ImageModuleData
   {
    MainImage = new Image
    {
     SourceUri = new ImageUri
     {
      Uri = "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"
     },
     ContentDescription = new LocalizedString
     {
      DefaultValue = new TranslatedString
      {
       Language = "en-US",
       Value = "Image module description"
      }
     }
    },
    Id = "IMAGE_MODULE_ID"
   }
  },
  Barcode = new Barcode
  {
   Type = "QR_CODE",
   Value = "QR code"
  },
  Locations = new List<LatLongPoint>
  {
   new LatLongPoint
   {
    Latitude = 37.424015499999996,
    Longitude = -122.09259560000001
   }
  },
  CardNumber = "Card number",
  Pin = "1234",
  Balance = new Money
  {
   Micros = 20000000,
   CurrencyCode = "USD"
  },
  BalanceUpdateTime = new Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.DateTime
  {
   Date = "2020-04-12T16:20:50.52-04:00"
  }
 };

 // Create JSON representations of the class and object
 JObject serializedClass = JObject.Parse(
   JsonConvert.SerializeObject(newClass, excludeNulls));
 JObject serializedObject = JObject.Parse(
   JsonConvert.SerializeObject(newObject, excludeNulls));

 // Create the JWT as a JSON object
 JObject jwtPayload = JObject.Parse(JsonConvert.SerializeObject(new
 {
  iss = credentials.Id,
  aud = "google",
  origins = new List<string>
  {
   "www.example.com"
  },
  typ = "savetowallet",
  payload = JObject.Parse(JsonConvert.SerializeObject(new
  {
   // The listed classes and objects will be created
   // when the user saves the pass to their wallet
   giftCardClasses = new List<JObject>
   {
    serializedClass
   },
   giftCardObjects = new List<JObject>
   {
    serializedObject
   }
  }))
 }));

 // Deserialize into a JwtPayload
 JwtPayload claims = JwtPayload.Deserialize(jwtPayload.ToString());

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 RsaSecurityKey key = new RsaSecurityKey(credentials.Key);
 SigningCredentials signingCredentials = new SigningCredentials(
   key, SecurityAlgorithms.RsaSha256);
 JwtSecurityToken jwt = new JwtSecurityToken(
   new JwtHeader(signingCredentials), claims);
 string token = new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(jwt);

 Console.WriteLine("Add to Google Wallet link");
 Console.WriteLine($"https://pay.google.com/gp/v/save/{token}");

 return $"https://pay.google.com/gp/v/save/{token}";
}

Node.js

/**
 * Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
 *
 * When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
 * their wallet, the pass class and object defined in the JWT are
 * created. This allows you to create multiple pass classes and objects in
 * one API call when the user saves the pass to their wallet.
 *
 * @param {string} issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param {string} classSuffix Developer-defined unique ID for the pass class.
 * @param {string} objectSuffix Developer-defined unique ID for the pass object.
 *
 * @returns {string} An "Add to Google Wallet" link.
 */
createJwtNewObjects(issuerId, classSuffix, objectSuffix) {
 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/gift-cards/rest/v1/giftcardclass
 let newClass = {
  'id': `${issuerId}.${classSuffix}`,
  'issuerName': 'Issuer name',
  'reviewStatus': 'UNDER_REVIEW'
 };

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/retail/gift-cards/rest/v1/giftcardobject
 let newObject = {
  'id': `${issuerId}.${objectSuffix}`,
  'classId': `${issuerId}.${classSuffix}`,
  'state': 'ACTIVE',
  'heroImage': {
   'sourceUri': {
    'uri': 'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
   },
   'contentDescription': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': 'Hero image description'
    }
   }
  },
  'textModulesData': [
   {
    'header': 'Text module header',
    'body': 'Text module body',
    'id': 'TEXT_MODULE_ID'
   }
  ],
  'linksModuleData': {
   'uris': [
    {
     'uri': 'http://maps.google.com/',
     'description': 'Link module URI description',
     'id': 'LINK_MODULE_URI_ID'
    },
    {
     'uri': 'tel:6505555555',
     'description': 'Link module tel description',
     'id': 'LINK_MODULE_TEL_ID'
    }
   ]
  },
  'imageModulesData': [
   {
    'mainImage': {
     'sourceUri': {
      'uri': 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
     },
     'contentDescription': {
      'defaultValue': {
       'language': 'en-US',
       'value': 'Image module description'
      }
     }
    },
    'id': 'IMAGE_MODULE_ID'
   }
  ],
  'barcode': {
   'type': 'QR_CODE',
   'value': 'QR code'
  },
  'locations': [
   {
    'latitude': 37.424015499999996,
    'longitude': -122.09259560000001
   }
  ],
  'cardNumber': 'Card number',
  'pin': '1234',
  'balance': {
   'micros': 20000000,
   'currencyCode': 'USD'
  },
  'balanceUpdateTime': {
   'date': '2020-04-12T16:20:50.52-04:00'
  }
 };

 // Create the JWT claims
 let claims = {
  iss: this.credentials.client_email,
  aud: 'google',
  origins: ['www.example.com'],
  typ: 'savetowallet',
  payload: {
   // The listed classes and objects will be created
   giftCardClasses: [newClass],
   giftCardObjects: [newObject]
  },
 };

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 let token = jwt.sign(claims, this.credentials.private_key, { algorithm: 'RS256' });

 console.log('Add to Google Wallet link');
 console.log(`https://pay.google.com/gp/v/save/${token}`);

 return `https://pay.google.com/gp/v/save/${token}`;
}

İmzalı bir JWT aldıktan sonra, bu bilgileri Google Cüzdan'a ekle bağlantısı oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Google Cüzdan'a Ekle bağlantısı aşağıdaki biçimdedir:

https://pay.google.com/gp/v/save/{token}

Bu bağlantı, web sayfanıza yerleştirilebilir veya köprü olarak e-posta olarak gönderilebilir. Sohbet ve SMS gibi diğer kanallardan yararlanarak müşteriye de gönderilebilir.

Kodlanmış bir JWT'nin güvenli uzunluğu 1.800 karakterdir. JWT'niz bu sınırın altındaysa nesnenin tamamı imzalı JWT'ye dahil edilebilir. JWT'leriniz bu sınırın altında kalmalıdır. Uzunluk 1.800 karakterden fazlaysa kaydetme işlemi, web tarayıcıları tarafından kesildiği için çalışmayabilir.

Google Cüzdan'a Ekle Düğmesi

En iyi sonuçlar için web sayfanızda, e-postanızda veya Android uygulamanızda Google Cüzdan düğme öğelerinden yararlanın.

Google Cüzdan düğmesi iki şekilde oluşturulabilir:

 • JavaScript Web düğmesi web siteleri için kullanılabilir.
 • Düğmeli JWT bağlantısı; e-posta, SMS, uygulamalar ve web siteleri için kullanılabilir.

[YALNIZCA TEST] kartı

Demo modundayken oluşturduğunuz tüm kartlara, başlığınızda "[TEST ONLY]" ifadesini içeren ek bir metin eklenir. Bunun nedeni demo demolarını canlı geçişlerden ayırt etmektir. Ekibimizden üretim onayı aldıktan sonra, kullanıcı bağlı bir cihazda cüzdan uygulamasını yeniden açtığında bu demo modu kartlarında ek metin bulunmaz.

Sonraki adımlar