Units

Tập hợp các giá trị chỉ định đơn vị đo lường được dùng trong màn hình.

Enum
UNITS_UNSPECIFIED Đơn vị đo lường không được chỉ định. Giá trị mặc định là đơn vị đo lường được suy ra từ yêu cầu.
METRIC Đơn vị đo lường hệ mét.
IMPERIAL Đơn vị đo lường hệ Anh (Anh).