TrafficModel

Chỉ định các giả định cần sử dụng khi tính toán thời gian trong lưu lượng truy cập. Chế độ cài đặt này ảnh hưởng đến giá trị được trả về trong trường duration trong phản hồi, chứa thời gian dự đoán về lưu lượng truy cập dựa trên giá trị trung bình trước đây.

Enum
TRAFFIC_MODEL_UNSPECIFIED Không sử dụng. Nếu được chỉ định, giá trị mặc định sẽ là BEST_GUESS.
BEST_GUESS Cho biết duration được trả về phải là thời gian ước tính tốt nhất cho việc đi lại dựa trên những thông tin đã biết về cả điều kiện giao thông trước đây và tình hình giao thông trực tiếp. Càng gần với departureTime, lưu lượng truy cập trực tiếp càng trở nên quan trọng.
PESSIMISTIC Cho biết rằng thời gian trả lại phải dài hơn thời gian đi lại thực tế trong hầu hết các ngày, mặc dù các ngày không thường xuyên có điều kiện giao thông đặc biệt xấu có thể vượt quá giá trị này.
OPTIMISTIC Cho biết rằng thời gian được trả về phải ngắn hơn thời gian đi lại thực tế trong hầu hết các ngày, mặc dù các ngày không thường xuyên có điều kiện giao thông đặc biệt tốt có thể nhanh hơn giá trị này.