RouteTravelAdvisory

Chứa thông tin bổ sung mà người dùng cần được thông báo, chẳng hạn như các hạn chế về khu vực giao thông có thể có.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "tollInfo": {
  object (TollInfo)
 },
 "speedReadingIntervals": [
  {
   object (SpeedReadingInterval)
  }
 ],
 "fuelConsumptionMicroliters": string,
 "routeRestrictionsPartiallyIgnored": boolean,
 "transitFare": {
  object (Money)
 }
}
Các trường
tollInfo

object (TollInfo)

Chứa thông tin về lệ phí cầu đường trên tuyến đường. Trường này chỉ được điền nếu có thu phí cầu đường trên tuyến đường. Nếu trường này được đặt, nhưng trường phụ estimatedPrice không được điền, thì tuyến đường có thu phí cầu đường nhưng giá ước tính chưa xác định. Nếu bạn không đặt trường này, thì sẽ không thu phí cầu đường trên tuyến đường này.

speedReadingIntervals[]

object (SpeedReadingInterval)

Khoảng thời gian đọc tốc độ hiển thị chi tiết về mật độ lưu lượng truy cập. Áp dụng trong trường hợp có các lựa chọn ưu tiên về định tuyến TRAFFIC_AWARETRAFFIC_AWARE_OPTIMAL. Các khoảng thời gian này bao phủ toàn bộ hình nhiều đường của tuyến đường mà không chồng chéo. Điểm bắt đầu của khoảng thời gian được chỉ định giống với điểm kết thúc của khoảng thời gian trước đó.

Ví dụ:

polyline: A ---- B ---- C ---- D ---- E ---- F ---- G
speedReadingIntervals: [A,C), [C,D), [D,G).
fuelConsumptionMicroliters

string (int64 format)

Mức tiêu thụ nhiên liệu dự đoán tính bằng microlit.

routeRestrictionsPartiallyIgnored

boolean

Tuyến đường quay về có thể có các hạn chế không phù hợp với công cụ sửa đổi tuyến đường hoặc chế độ đi lại được yêu cầu.

transitFare

object (Money)

Nếu có, hãy chứa tổng phí vé hoặc phí vé trên chặng bay này. Cơ sở lưu trú này chỉ được trả lại cho các yêu cầu TRANSIT và chỉ cho những tuyến đường có thông tin giá vé cho tất cả các bước đi phương tiện công cộng.