Bắt đầu

API mã hoá địa lý là dịch vụ cung cấp tính năng mã hoá địa lý và mã hoá địa lý ngược của địa chỉ.

Mã hoá địa lý là quá trình chuyển đổi địa chỉ (như địa chỉ đường phố) thành toạ độ địa lý (như vĩ độ và kinh độ) mà bạn có thể sử dụng để đặt điểm đánh dấu trên bản đồ hoặc định vị bản đồ.

Mã hoá địa lý ngược là quá trình chuyển đổi toạ độ địa lý thành địa chỉ mà con người có thể đọc được.

Bạn cũng có thể sử dụng API mã hoá địa lý để tìm địa chỉ của một mã địa điểm nhất định.

Yêu cầu và phản hồi mẫu

Bạn truy cập API mã hoá địa lý thông qua giao diện HTTP. Sau đây là ví dụ về các yêu cầu mã hoá địa lý và mã hoá địa lý ngược.

Yêu cầu mã hoá địa lý và phản hồi (tra cứu vĩ độ/kinh độ)

Ví dụ sau đây yêu cầu vĩ độ và kinh độ của "1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA" và chỉ định kết quả phải ở định dạng JSON.

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA&key=YOUR_API_KEY

Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách nhập URL vào trình duyệt web (hãy nhớ thay thế YOUR_API_KEY bằng khoá API thực của bạn). Phản hồi bao gồm vĩ độ và kinh độ của địa chỉ.

Xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển để biết thêm thông tin về cách tạo URL yêu cầu mã hoá địa lýcác thông số có sẵn cũng như hiểu rõ phản hồi.

Dưới đây là phản hồi mã hóa địa lý mẫu, ở định dạng JSON:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "1600",
        "short_name" : "1600",
        "types" : [ "street_number" ]
      },
      {
        "long_name" : "Amphitheatre Parkway",
        "short_name" : "Amphitheatre Pkwy",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Mountain View",
        "short_name" : "Mountain View",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Santa Clara County",
        "short_name" : "Santa Clara County",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "California",
        "short_name" : "CA",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "94043",
        "short_name" : "94043",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 37.4267861,
        "lng" : -122.0806032
      },
      "location_type" : "ROOFTOP",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 37.4281350802915,
         "lng" : -122.0792542197085
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 37.4254371197085,
         "lng" : -122.0819521802915
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJtYuu0V25j4ARwu5e4wwRYgE",
     "plus_code" : {
      "compound_code" : "CWC8+R3 Mountain View, California, United States",
      "global_code" : "849VCWC8+R3"
     },
     "types" : [ "street_address" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Yêu cầu và phản hồi mã hóa địa lý ngược (tra cứu địa chỉ)

Ví dụ sau đây yêu cầu địa chỉ tương ứng với một vĩ độ/kinh độ nhất định tại Brooklyn, NY, Hoa Kỳ. Phương thức này chỉ định dữ liệu đầu ra phải ở định dạng JSON.

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=40.714224,-73.961452&key=YOUR_API_KEY

Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách nhập URL vào trình duyệt web (hãy nhớ thay thế "YOUR_API_KEY" bằng khoá API thực của bạn). Phản hồi bao gồm địa chỉ mà con người có thể đọc được về vị trí theo vĩ độ và kinh độ.

Hãy xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển để biết thêm thông tin về cách tạo URL yêu cầu mã hoá địa lý ngượccác thông số có sẵn cũng như hiểu rõ phản hồi.

Dưới đây là phản hồi mã hóa địa lý ngược mẫu ở định dạng JSON:

{
  "plus_code" : {
   "compound_code" : "P27Q+MC New York, NY, USA",
   "global_code" : "87G8P27Q+MC"
  },
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "279",
        "short_name" : "279",
        "types" : [ "street_number" ]
      },
      {
        "long_name" : "Bedford Avenue",
        "short_name" : "Bedford Ave",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Williamsburg",
        "short_name" : "Williamsburg",
        "types" : [ "neighborhood", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Brooklyn",
        "short_name" : "Brooklyn",
        "types" : [ "political", "sublocality", "sublocality_level_1" ]
      },
      {
        "long_name" : "Kings County",
        "short_name" : "Kings County",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "New York",
        "short_name" : "NY",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "11211",
        "short_name" : "11211",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "279 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11211, USA",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 40.7142484,
        "lng" : -73.9614103
      },
      "location_type" : "ROOFTOP",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 40.71559738029149,
         "lng" : -73.9600613197085
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 40.71289941970849,
         "lng" : -73.96275928029151
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJT2x8Q2BZwokRpBu2jUzX3dE",
     "plus_code" : {
      "compound_code" : "P27Q+MC Brooklyn, New York, United States",
      "global_code" : "87G8P27Q+MC"
     },
     "types" : [
      "bakery",
      "cafe",
      "establishment",
      "food",
      "point_of_interest",
      "store"
     ]
   },

  ... Additional results truncated in this example[] ...

  ],
  "status" : "OK"
}

Bắt đầu lập trình bằng thư viện ứng dụng của chúng tôi

Thư viện ứng dụng giúp việc phát triển bằng API dịch vụ web của Google Maps trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các phương thức triển khai gốc đơn giản cho các thao tác phổ biến, chẳng hạn như xác thực, yêu cầu điều tiết và thử lại tự động. API mã hoá địa lý có trong Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng khách Go và Ứng dụng Node.js cho Dịch vụ Google Maps.

Xác thực, hạn mức, đặt giá và chính sách

Xác thực

Để sử dụng API mã hoá địa lý, trước tiên bạn phải bật API và có được thông tin xác thực phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng Nền tảng Google Maps.

Hạn mức và giá

Xem lại trang mức sử dụng và thanh toán để biết chi tiết về định mức và giá được đặt cho API mã hóa địa lý.

Chính sách

Việc sử dụng API mã hoá địa lý phải tuân thủ các chính sách về API.

Tìm hiểu thêm

Có nhiều việc khác bạn có thể làm với API mã hóa địa lý. Xem Hướng dẫn cho nhà phát triển API mã hoá địa lý để biết thêm các bản minh hoạ, ví dụ, thông số có sẵn, mã trạng thái và thông báo lỗi cũng như các thông tin chi tiết khác.

Hướng dẫn cho nhà phát triển API mã hoá địa lý mô tả dịch vụ web API mã hoá địa lý. Chương trình này dành cho các nhà phát triển trang web và thiết bị di động muốn sử dụng dữ liệu mã hoá địa lý trong các bản đồ do một trong các API Nền tảng Google Maps cung cấp.