Tổng quan về API mã hoá địa lý

API mã hóa địa lý là một dịch vụ chấp nhận địa điểm như địa chỉ, vĩ độ và kinh độ hoặc ID địa điểm. Nó chuyển đổi địa chỉ thành vĩ độ và kinh độ và Mã địa điểm hoặc chuyển đổi vĩ độ và kinh độ hoặc Mã địa điểm thành một địa chỉ.

Tại sao nên sử dụng API mã hóa địa lý

Sử dụng API mã hóa địa lý cho trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động khi bạn muốn sử dụng dữ liệu mã hóa địa lý trong bản đồ do một trong các API của Nền tảng Google Maps cung cấp. Với API mã hóa địa lý, bạn sử dụng địa chỉ để đặt các điểm đánh dấu trên bản đồ hoặc chuyển đổi điểm đánh dấu trên bản đồ thành địa chỉ. Dịch vụ này được thiết kế để mã hoá địa lý địa chỉ tĩnh, định sẵn để đặt nội dung ứng dụng trên bản đồ.

Bạn có thể làm gì với API mã hóa địa lý

Bạn có thể sử dụng API mã hóa địa lý để lấy dữ liệu mã hóa địa lý cho một hoặc nhiều địa chỉ hoặc địa điểm, bao gồm:

  • Tọa độ địa lý cho địa chỉ.
  • Địa chỉ cho các tập hợp vĩ độ và kinh độ.
  • Địa chỉ cho các mã địa điểm.

Bạn có thể kiểm soát vị trí kết quả xuất hiện và giới hạn kết quả ở một khu vực, hạt hoặc mã bưu chính cụ thể.

Cách API mã hóa địa lý hoạt động

API mã hóa địa lý thực hiện cả mã hóa địa lý và mã hóa địa lý ngược:

  • Mã hóa địa lý: Chuyển đổi địa chỉ như "1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA" thành tọa độ vĩ độ và kinh độ hoặc ID địa điểm. Bạn có thể sử dụng các tọa độ này để đặt các điểm đánh dấu trên bản đồ, hoặc căn giữa hoặc định vị lại bản đồ trong khung nhìn.
  • Đảo ngược mã hóa địa lý: Chuyển đổi vĩ độ/kinh độ hoặc Mã địa điểm thành một địa chỉ mà con người có thể đọc được. Bạn có thể sử dụng địa chỉ cho nhiều tình huống, bao gồm cả việc giao hàng hoặc nhận hàng.

Bản minh hoạ sau đây sử dụng Dịch vụ mã hóa địa lý thông qua API JavaScript của Maps để minh họa cách hoạt động của API mã hóa địa lý. Mở bản đồ trong một tab riêng để xem thêm tùy chọn và chi tiết.

Tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các tài nguyên có sẵn thông qua API mã hóa địa lý cùng với dữ liệu mà mỗi điểm cuối trả về.

Tài nguyên dữ liệu Đã trả về dữ liệu Định dạng trả về
Mã hóa địa lý Trả về địa chỉ, thành phần địa chỉ và loại địa chỉ. Xem Kết quả trong hướng dẫn Yêu cầu và phản hồi mã hoá địa lý.
  • JSON
  • XML
Mã hóa địa lý ngược Trả về địa chỉ, thành phần địa chỉ và loại địa chỉ. Xem nội dung Phản hồi đối với mã hoá địa lý ngược trong hướng dẫn Yêu cầu và phản hồi mã hoá địa lý ngược.
Mã hoá địa lý Trả về địa chỉ, thành phần địa chỉ và loại địa chỉ. Xem nội dung Phản hồi đối với mã hoá địa lý ngược trong hướng dẫn Đặt yêu cầu và phản hồi mã hoá địa lý.

Cách sử dụng API mã hóa địa lý

1 Thiết lập. Hãy bắt đầu bằng việc Thiết lập dự án trên Google Cloud và hoàn thành các hướng dẫn thiết lập tiếp theo.
2 Thử yêu cầu mã hóa địa lý Sau khi có khóa API, bạn có thể bắt đầu kiểm tra API mã hóa địa lý trực tiếp từ cURL hoặc trình duyệt. Bạn sẽ cần cung cấp đúng thông số tra cứu để tra cứu địa chỉ hoặc thành phần. Xem Tham số mã hóa địa lý để biết chi tiết.
3 Thử yêu cầu đảo ngược mã hóa địa lý Cung cấp tọa độ theo vĩ độ/kinh độ cùng với khoá API của bạn để lấy các thành phần địa chỉ cho địa chỉ gần nhất mà con người có thể đọc được đối với vị trí đó. Hãy xem bài viết Yêu cầu đảo ngược mã hóa địa lý để biết thông tin chi tiết.
4 Tìm hiểu thông tin cơ bản về câu trả lời Tất cả các điểm cuối trong API mã hóa địa lý đều trả về cùng một dữ liệu trong JSON hoặc XML. Xem phần Phản hồi mã hóa địa lý để biết nội dung giải thích về dữ liệu, mã trạng thái và thông báo lỗi.
5 Kết hợp dữ liệu mã hoá địa lý vào ứng dụng! Bạn có thể sử dụng dữ liệu mã hóa địa lý để lấy địa chỉ từ các điểm đánh dấu trên bản đồ hoặc để cung cấp các điểm đánh dấu trên bản đồ dựa trên địa chỉ đã biết.

Thư viện ứng dụng có sẵn

Hãy gọi API này bằng ngôn ngữ mà bạn chọn thông qua một trong các thư viện ứng dụng sau:

Ứng dụng khách Java, Ứng dụng khách Python, Máy khách Go và Ứng dụng khách Node.js cho Dịch vụ Google Maps là các thư viện ứng dụng được cộng đồng hỗ trợ, có nguồn mở theo Giấy phép Apache 2.0. Tải xuống từ GitHub, nơi bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt và mã mẫu.

Các bước tiếp theo