Đặt yêu cầu và phản hồi mã hóa địa lý

Trang này cho bạn thấy các yêu cầu và nội dung phản hồi để truy xuất địa chỉ cho một mã địa điểm.

Thông số bắt buộc

 • place_id – Mã địa điểm của địa điểm mà bạn muốn nhận được địa chỉ mà con người có thể đọc được. Mã địa điểm là một giá trị nhận dạng duy nhất có thể dùng với các API khác của Google. Ví dụ: bạn có thể sử dụng placeIDAPI Đường trả về để lấy địa chỉ của một điểm chụp nhanh. Để biết thêm thông tin về mã địa điểm, hãy xem bài viết tổng quan về mã địa điểm.
 • key — Khoá API của ứng dụng. Khoá này giúp xác định ứng dụng của bạn để quản lý hạn mức. Tìm hiểu cách lấy khoá.

Các tham số không bắt buộc cũng giống như các tham số cho tính năng mã hoá địa lý ngược.

Truy vấn sau đây chứa mã địa điểm của một địa điểm tại Brooklyn:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?place_id=ChIJd8BlQ2BZwokRAFUEcm_qrcA
&key=YOUR_API_KEY

Truy vấn ở trên trả về kết quả sau:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "277",
        "short_name" : "277",
        "types" : [ "street_number" ]
      },
      {
        "long_name" : "Bedford Avenue",
        "short_name" : "Bedford Ave",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Williamsburg",
        "short_name" : "Williamsburg",
        "types" : [ "neighborhood", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Brooklyn",
        "short_name" : "Brooklyn",
        "types" : [ "political", "sublocality", "sublocality_level_1" ]
      },
      {
        "long_name" : "Kings County",
        "short_name" : "Kings County",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "New York",
        "short_name" : "NY",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "11211",
        "short_name" : "11211",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "277 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11211, USA",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 40.7142205,
        "lng" : -73.9612903
      },
      "location_type" : "ROOFTOP",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 40.71556948029149,
         "lng" : -73.95994131970849
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 40.7128715197085,
         "lng" : -73.9626392802915
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJd8BlQ2BZwokRAFUEcm_qrcA",
     "types" : [ "street_address" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Để biết nội dung mô tả về các trường trong phản hồi, hãy xem phần Mã hoá địa lý phản hồi.