Bắt đầu sử dụng API Ma trận từ xa

Yêu cầu và phản hồi mẫu

Ví dụ này yêu cầu dữ liệu ma trận khoảng cách giữa Washington, DC và Thành phố New York, NY ở định dạng JSON:

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json
 ?destinations=New%20York%20City%2C%20NY
 &origins=Washington%2C%20DC
 &units=imperial
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Washington%2C%20DC&destinations=New%20York%20City%2C%20NY&units=imperial&key=YOUR_API_KEY'

Hãy làm thử! Kiểm thử yêu cầu này bằng cách nhập URL vào trình duyệt web của bạn – hãy nhớ thay thế YOUR_API_KEY bằng khoá API thực tế của bạn. Phản hồi cho thấy khoảng cách và thời lượng giữa các nguồn gốc và đích đến được chỉ định.

Tìm hiểu cách tạo URL yêu cầu, bao gồm tất cả các tham số có sẵn.

Mã mẫu này ở định dạng JSON và XML:

JSON

{
 "destination_addresses": ["New York, NY, USA"],
 "origin_addresses": ["Washington, DC, USA"],
 "rows":
  [
   {
    "elements":
     [
      {
       "distance": { "text": "228 mi", "value": 367654 },
       "duration": { "text": "3 hours 55 mins", "value": 14078 },
       "status": "OK",
      },
     ],
   },
  ],
 "status": "OK",
}

XML

<DistanceMatrixResponse>
 <status>OK</status>
 <origin_address>Washington, DC, USA</origin_address>
 <destination_address>New York, NY, USA</destination_address>
 <row>
 <element>
  <status>OK</status>
  <duration>
  <value>14078</value>
  <text>3 hours 55 mins</text>
  </duration>
  <distance>
  <value>367654</value>
  <text>228 mi</text>
  </distance>
 </element>
 </row>
</DistanceMatrixResponse>

Xem hướng dẫn của nhà phát triển để hiểu phản hồi.