Overview

API Chất lượng không khí cho phép bạn yêu cầu dữ liệu chất lượng không khí tại một địa điểm cụ thể, trong đó có hơn 70 chỉ số chất lượng không khí (AQI), chất gây ô nhiễm và nội dung đề xuất về sức khỏe. Nó bao gồm hơn 100 quốc gia với độ phân giải 500 x 500 mét.

API này cung cấp các điểm cuối cho phép bạn truy vấn:

  • Điều kiện hiện tại
    Thông tin về chất lượng không khí theo giờ theo thời gian thực.
  • Lịch sử theo giờ
    Lịch sử chất lượng không khí của một địa điểm cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định, tối đa là 30 ngày.
  • Bản đồ Heat
    Các ô đã được mã hoá màu thuộc nhiều loại chỉ số và chất gây ô nhiễm.