Xử lý các địa chỉ đã cập nhật

Trong một số trường hợp, bạn có thể thực hiện nhiều lệnh gọi đến API xác thực địa chỉ cho một địa chỉ. Ví dụ: khách hàng có thể thay đổi địa chỉ của mình sau khi xem kết quả xác thực đầu tiên. Sau đó, bạn thực hiện xác thực lần hai đối với địa chỉ đã cập nhật.

Tài liệu này mô tả 2 hành động chính mà bạn có thể thực hiện khi đưa ra một loạt yêu cầu cho cùng một địa chỉ đến API xác thực địa chỉ. Những thao tác này không phải là yêu cầu sử dụng nghiêm ngặt nhưng là một hành động hữu ích về phía bạn để cải thiện chất lượng dữ liệu tổng thể và phản hồi của hệ thống.

 • Gửi yêu cầu đến điểm cuối provideValidationFeedback
 • Đặt trường previousResponseID

Gửi một yêu cầu provideValidationFeedback

Khi kết thúc một loạt quy trình xác thực, bạn nên gọi một lệnh gọi đến API phản hồi xác thực để cho biết kết quả cuối cùng của tất cả hoạt động xác thực. Yêu cầu này đặt hai trường:

 • conclusion – Cho biết phiên bản xác thực mà bạn sử dụng trong dịch vụ của mình, cho dù đó là phiên bản do người dùng cung cấp hay phiên bản do API xác thực địa chỉ trả về.
 • responseId – Cho biết mã phản hồi của phản hồi đầu tiên từ API xác thực địa chỉ. Hãy xem phần Đặt trường previousResponseId bên dưới.

Sử dụng phương thức provideValidationFeedback (REST) hoặc phương thức ProvideValidationFeedback (gRPC).

Ví dụ sau đây chuyển phần thân JSON đến yêu cầu xác định kết luận:

curl -X POST -d '{
 "conclusion": "VALIDATED_VERSION_USED",
 "responseId": "de22bed8-7f52-44cb-8526-faceac57150a"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
"https://addressvalidation.googleapis.com/v1:provideValidationFeedback?key=API_KEY"
 • Trường conclusion xác định một trong các thao tác sau đây từ phía bạn:
  • VALIDATED_VERSION_USED: phiên bản được xác thực của địa chỉ từ API xác thực địa chỉ.
  • USER_VERSION_USED: phiên bản gốc do người dùng cung cấp.
  • UNVALIDATED_VERSION_USED: một phiên bản được đưa ra theo lời nhắc cho người dùng, nhưng không xác thực lại phiên bản đó bằng API xác thực địa chỉ.
  • UNUSED: đã bỏ qua giao dịch.
Xem phần Kết luận xác thực trong hướng dẫn tham khảo.
 • Trường responseId chỉ định kết quả xác thực địa chỉ mà bạn đang cung cấp ý kiến phản hồi. Giá trị này phải giống với giá trị responseId mà lệnh gọi đầu tiên đến phương thức validateAddress trả về.
Xem phần Nội dung yêu cầu trong hướng dẫn tham khảo về phản hồi xác thực.

Đặt trường previousResponseID

Khi đưa ra yêu cầu tiếp theo về API xác thực địa chỉ cho một địa chỉ cụ thể, hãy đặt trường previousResponseId.

 • Đối với giá trị của previousResponseId, hãy sử dụng giá trị từ responseId mà API trả về sau yêu cầu xác thực đầu tiên.
 • Hãy sử dụng cùng một giá trị này cho mọi yêu cầu tiếp theo cho đến khi chuỗi kết thúc.

Sơ đồ trình tự này cho thấy quy trình ưu tiên:

Sử dụng mã phản hồi để xác thực địa chỉ.