Utwórz kampanię Performance Max

Zakładając, że wymagane zasoby są dostępne, utworzenie kampanii Performance Max obejmuje 3 kroki:

 1. Opracuj budżet.
 2. Utwórz kampanię Performance Max z odpowiednimi strategiami ustalania stawek.
 3. Utwórz i połącz grupę komponentów z wymaganymi zasobami.

Tworzenie budżetu

Kampania Performance Max wymaga budżetu, tak jak pozostałe kampanie, ale podlega tym ograniczeniom:

 • Budżet musi mieć okres budżetu w wysokości DAILY.
 • Budżetu nie można udostępnić.

Java

/** Creates a MutateOperation that creates a new CampaignBudget. */
private MutateOperation createCampaignBudgetOperation(long customerId) {
 CampaignBudget campaignBudget =
   CampaignBudget.newBuilder()
     .setName("Performance Max campaign budget #" + getPrintableDateTime())
     // The budget period already defaults to DAILY.
     .setAmountMicros(50_000_000)
     .setDeliveryMethod(BudgetDeliveryMethod.STANDARD)
     // A Performance Max campaign cannot use a shared campaign budget.
     .setExplicitlyShared(false)
     // Set a temporary ID in the budget's resource name, so it can be referenced
     // by the campaign in later steps.
     .setResourceName(ResourceNames.campaignBudget(customerId, BUDGET_TEMPORARY_ID))
     .build();

 return MutateOperation.newBuilder()
   .setCampaignBudgetOperation(
     CampaignBudgetOperation.newBuilder().setCreate(campaignBudget).build())
   .build();
}
   

C#

/// <summary>
/// Creates a MutateOperation that creates a new CampaignBudget.
///
/// A temporary ID will be assigned to this campaign budget so that it can be
/// referenced by other objects being created in the same Mutate request.
/// </summary>
/// <param name="budgetResourceName">The temporary resource name of the budget to
/// create.</param>
/// <returns>A MutateOperation that creates a CampaignBudget.</returns>
private MutateOperation CreateCampaignBudgetOperation(string budgetResourceName)
{
  MutateOperation operation = new MutateOperation
  {
    CampaignBudgetOperation = new CampaignBudgetOperation
    {
      Create = new CampaignBudget
      {
        Name = "Performance Max campaign budget #"
         + ExampleUtilities.GetRandomString(),

        // The budget period already defaults to DAILY.
        AmountMicros = 50000000,
        DeliveryMethod = BudgetDeliveryMethod.Standard,

        // A Performance Max campaign cannot use a shared campaign budget.
        ExplicitlyShared = false,

        // Set a temporary ID in the budget's resource name so it can be referenced
        // by the campaign in later steps.
        ResourceName = budgetResourceName
      }
    }
  };

  return operation;
}

   

PHP

private static function createCampaignBudgetOperation(int $customerId): MutateOperation
{
  // Creates a mutate operation that creates a campaign budget operation.
  return new MutateOperation([
    'campaign_budget_operation' => new CampaignBudgetOperation([
      'create' => new CampaignBudget([
        // Sets a temporary ID in the budget's resource name so it can be referenced
        // by the campaign in later steps.
        'resource_name' => ResourceNames::forCampaignBudget(
          $customerId,
          self::BUDGET_TEMPORARY_ID
        ),
        'name' => 'Performance Max campaign budget #' . Helper::getPrintableDatetime(),
        // The budget period already defaults to DAILY.
        'amount_micros' => 50000000,
        'delivery_method' => BudgetDeliveryMethod::STANDARD,
        // A Performance Max campaign cannot use a shared campaign budget.
        'explicitly_shared' => false
      ])
    ])
  ]);
}
   

Python

def create_campaign_budget_operation(
  client, customer_id,
):
  """Creates a MutateOperation that creates a new CampaignBudget.

  A temporary ID will be assigned to this campaign budget so that it can be
  referenced by other objects being created in the same Mutate request.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.

  Returns:
    a MutateOperation that creates a CampaignBudget.
  """
  mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
  campaign_budget_operation = mutate_operation.campaign_budget_operation
  campaign_budget = campaign_budget_operation.create
  campaign_budget.name = f"Performance Max campaign budget #{uuid4()}"
  # The budget period already defaults to DAILY.
  campaign_budget.amount_micros = 50000000
  campaign_budget.delivery_method = (
    client.enums.BudgetDeliveryMethodEnum.STANDARD
  )
  # A Performance Max campaign cannot use a shared campaign budget.
  campaign_budget.explicitly_shared = False

  # Set a temporary ID in the budget's resource name so it can be referenced
  # by the campaign in later steps.
  campaign_budget.resource_name = client.get_service(
    "CampaignBudgetService"
  ).campaign_budget_path(customer_id, _BUDGET_TEMPORARY_ID)

  return mutate_operation
   

Ruby

# Creates a MutateOperation that creates a new CampaignBudget.
#
# A temporary ID will be assigned to this campaign budget so that it can be
# referenced by other objects being created in the same Mutate request.
def create_campaign_budget_operation(client, customer_id)
 client.operation.mutate do |m|
  m.campaign_budget_operation = client.operation.create_resource.campaign_budget do |cb|
   cb.name = "Performance Max campaign budget #{SecureRandom.uuid}"
   # The budget period already defaults to DAILY.
   cb.amount_micros = 50_000_000
   cb.delivery_method = :STANDARD
    # A Performance Max campaign cannot use a shared campaign budget.
    cb.explicitly_shared = false

   # Set a temporary ID in the budget's resource name so it can be referenced
   # by the campaign in later steps.
   cb.resource_name = client.path.campaign_budget(customer_id, BUDGET_TEMPORARY_ID)
  end
 end
end
   

Perl

sub create_campaign_budget_operation {
 my ($customer_id) = @_;

 # Create a mutate operation that creates a campaign budget operation.
 return
  Google::Ads::GoogleAds::V14::Services::GoogleAdsService::MutateOperation->
  new({
   campaignBudgetOperation =>
    Google::Ads::GoogleAds::V14::Services::CampaignBudgetService::CampaignBudgetOperation
    ->new({
     create => Google::Ads::GoogleAds::V14::Resources::CampaignBudget->new(
      {
       # Set a temporary ID in the budget's resource name so it can be
       # referenced by the campaign in later steps.
       resourceName =>
        Google::Ads::GoogleAds::V14::Utils::ResourceNames::campaign_budget(
        $customer_id, BUDGET_TEMPORARY_ID
        ),
       name => "Performance Max campaign budget #" . uniqid(),
       # The budget period already defaults to DAILY.
       amountMicros  => 50000000,
       deliveryMethod => STANDARD,
       # A Performance Max campaign cannot use a shared campaign budget.
       explicitlyShared => "false",
      })})});
}
   

Tworzenie kampanii i strategii ustalania stawek

Mając wymagane zasoby i budżet, możesz utworzyć kampanię.

Kampanie Performance Max mają AdvertisingChannelType PERFORMANCE_MAX. Nie należy ustawiać atrybutu AdvertisingChannelSubType.

Jedyne obsługiwane strategie ustalania stawek:

Strategie portfolio ustalania stawek utworzone za pomocą BiddingStrategyService nie są obsługiwane w kampaniach Performance Max. Zamiast tworzyć wiele kampanii w strategii portfolio ustalania stawek, użyj mniejszej liczby kampanii i większej liczby grup zasobów.

Java

/** Creates a MutateOperation that creates a new Performance Max campaign. */
private MutateOperation createPerformanceMaxCampaignOperation(long customerId) {
 Campaign performanceMaxCampaign =
   Campaign.newBuilder()
     .setName("Performance Max campaign #" + getPrintableDateTime())
     // Sets the campaign status as PAUSED. The campaign is the only entity in
     // the mutate request that should have its status set.
     .setStatus(CampaignStatus.PAUSED)
     // All Performance Max campaigns have an advertising_channel_type of
     // PERFORMANCE_MAX. The advertising_channel_sub_type should not be set.
     .setAdvertisingChannelType(AdvertisingChannelType.PERFORMANCE_MAX)
     // Bidding strategy must be set directly on the campaign.
     // Setting a portfolio bidding strategy by resource name is not supported.
     // Max Conversion and Maximize Conversion Value are the only strategies
     // supported for Performance Max campaigns.
     // An optional ROAS (Return on Advertising Spend) can be set for
     // maximize_conversion_value. The ROAS value must be specified as a ratio in
     // the API. It is calculated by dividing "total value" by "total spend".
     // For more information on Maximize Conversion Value, see the support
     // article: http://support.google.com/google-ads/answer/7684216.
     // A targetRoas of 3.5 corresponds to a 350% return on ad spend.
     .setMaximizeConversionValue(
       MaximizeConversionValue.newBuilder().setTargetRoas(3.5).build())
     // Sets the Final URL expansion opt out. This flag is specific to
     // Performance Max campaigns. If opted out (True), only the final URLs in
     // the asset group or URLs specified in the advertiser's Google Merchant
     // Center or business data feeds are targeted.
     // If opted in (False), the entire domain will be targeted. For best
     // results, set this value to false to opt in and allow URL expansions. You
     // can optionally add exclusions to limit traffic to parts of your website.
     .setUrlExpansionOptOut(false)
     // Assigns the resource name with a temporary ID.
     .setResourceName(
       ResourceNames.campaign(customerId, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID))
     // Sets the budget using the given budget resource name.
     .setCampaignBudget(ResourceNames.campaignBudget(customerId, BUDGET_TEMPORARY_ID))
     // Optional fields.
     .setStartDate(new DateTime().plusDays(1).toString("yyyyMMdd"))
     .setEndDate(new DateTime().plusDays(365).toString("yyyyMMdd"))
     .build();

 return MutateOperation.newBuilder()
   .setCampaignOperation(
     CampaignOperation.newBuilder().setCreate(performanceMaxCampaign).build())
   .build();
}
   

C#

/// Creates a MutateOperation that creates a new Performance Max campaign.
/// <param name="campaignResourceName">The campaign resource name.</param>
/// <param name="campaignBudgetResourceName">The campaign budget resource name.</param>
/// <returns>A MutateOperations that will create this new campaign.</returns>
private MutateOperation CreatePerformanceMaxCampaignOperation(
  string campaignResourceName,
  string campaignBudgetResourceName)
{
  MutateOperation operation = new MutateOperation()
  {
    CampaignOperation = new CampaignOperation()
    {
      Create = new Campaign()
      {
        Name = "Performance Max campaign #" + ExampleUtilities.GetRandomString(),

        // Set the campaign status as PAUSED. The campaign is the only entity in
        // the mutate request that should have its status set.
        Status = CampaignStatus.Paused,

        // All Performance Max campaigns have an AdvertisingChannelType of
        // PerformanceMax. The AdvertisingChannelSubType should not be set.
        AdvertisingChannelType = AdvertisingChannelType.PerformanceMax,

        // Bidding strategy must be set directly on the campaign. Setting a
        // portfolio bidding strategy by resource name is not supported. Max
        // Conversion and Maximize Conversion Value are the only strategies
        // supported for Performance Max campaigns. BiddingStrategyTYpe is
        // read-only and cannot be set by the API. An optional ROAS (Return on
        // Advertising Spend) can be set to enable the MaximizeConversionValue
        // bidding strategy. The ROAS value must be specified as a ratio in the API.
        // It is calculated by dividing "total value" by "total spend".
        //
        // For more information on Maximize Conversion Value, see the support
        // article:
        // http://support.google.com/google-ads/answer/7684216.
        //
        // A target_roas of 3.5 corresponds to a 350% return on ad spend.
        MaximizeConversionValue = new MaximizeConversionValue()
        {
          TargetRoas = 3.5
        },

        // Set the Final URL expansion opt out. This flag is specific to
        // Performance Max campaigns. If opted out (True), only the final URLs in
        // the asset group or URLs specified in the advertiser's Google Merchant
        // Center or business data feeds are targeted.
        // If opted in (False), the entire domain will be targeted. For best
        // results, set this value to false to opt in and allow URL expansions. You
        // can optionally add exclusions to limit traffic to parts of your website.
        UrlExpansionOptOut = false,

        // Use the temporary resource name created earlier
        ResourceName = campaignResourceName,

        // Set the budget using the given budget resource name.
        CampaignBudget = campaignBudgetResourceName,

        // Optional fields
        StartDate = DateTime.Now.AddDays(1).ToString("yyyyMMdd"),
        EndDate = DateTime.Now.AddDays(365).ToString("yyyyMMdd")
      }
    }
  };

  return operation;
}

   

PHP

private static function createPerformanceMaxCampaignOperation(int $customerId): MutateOperation
{
  // Creates a mutate operation that creates a campaign operation.
  return new MutateOperation([
    'campaign_operation' => new CampaignOperation([
      'create' => new Campaign([
        'name' => 'Performance Max campaign #' . Helper::getPrintableDatetime(),
        // Assigns the resource name with a temporary ID.
        'resource_name' => ResourceNames::forCampaign(
          $customerId,
          self::PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
        ),
        // Sets the budget using the given budget resource name.
        'campaign_budget' => ResourceNames::forCampaignBudget(
          $customerId,
          self::BUDGET_TEMPORARY_ID
        ),
        // The campaign is the only entity in the mutate request that should have its
        // status set.
        // Recommendation: Set the campaign to PAUSED when creating it to prevent
        // the ads from immediately serving.
        'status' => CampaignStatus::PAUSED,
        // All Performance Max campaigns have an advertising_channel_type of
        // PERFORMANCE_MAX. The advertising_channel_sub_type should not be set.
        'advertising_channel_type' => AdvertisingChannelType::PERFORMANCE_MAX,

        // Bidding strategy must be set directly on the campaign.
        // Setting a portfolio bidding strategy by resource name is not supported.
        // Max Conversion and Maximize Conversion Value are the only strategies
        // supported for Performance Max campaigns.
        // An optional ROAS (Return on Advertising Spend) can be set for
        // maximize_conversion_value. The ROAS value must be specified as a ratio in
        // the API. It is calculated by dividing "total value" by "total spend".
        // For more information on Maximize Conversion Value, see the support
        // article: http://support.google.com/google-ads/answer/7684216.
        // A target_roas of 3.5 corresponds to a 350% return on ad spend.
        'maximize_conversion_value' => new MaximizeConversionValue([
          'target_roas' => 3.5
        ]),

        // Sets the Final URL expansion opt out. This flag is specific to
        // Performance Max campaigns. If opted out (true), only the final URLs in
        // the asset group or URLs specified in the advertiser's Google Merchant
        // Center or business data feeds are targeted.
        // If opted in (false), the entire domain will be targeted. For best
        // results, set this value to false to opt in and allow URL expansions. You
        // can optionally add exclusions to limit traffic to parts of your website.
        'url_expansion_opt_out' => false,

        // Optional fields.
        'start_date' => date('Ymd', strtotime('+1 day')),
        'end_date' => date('Ymd', strtotime('+365 days'))
      ])
    ])
  ]);
}
   

Python

def create_performance_max_campaign_operation(
  client, customer_id,
):
  """Creates a MutateOperation that creates a new Performance Max campaign.

  A temporary ID will be assigned to this campaign so that it can
  be referenced by other objects being created in the same Mutate request.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.

  Returns:
    a MutateOperation that creates a campaign.
  """
  mutate_operation = client.get_type("MutateOperation")
  campaign = mutate_operation.campaign_operation.create
  campaign.name = f"Performance Max campaign #{uuid4()}"
  # Set the campaign status as PAUSED. The campaign is the only entity in
  # the mutate request that should have its status set.
  campaign.status = client.enums.CampaignStatusEnum.PAUSED
  # All Performance Max campaigns have an advertising_channel_type of
  # PERFORMANCE_MAX. The advertising_channel_sub_type should not be set.
  campaign.advertising_channel_type = (
    client.enums.AdvertisingChannelTypeEnum.PERFORMANCE_MAX
  )
  # Bidding strategy must be set directly on the campaign.
  # Setting a portfolio bidding strategy by resource name is not supported.
  # Max Conversion and Maximize Conversion Value are the only strategies
  # supported for Performance Max campaigns.
  # An optional ROAS (Return on Advertising Spend) can be set for
  # maximize_conversion_value. The ROAS value must be specified as a ratio in
  # the API. It is calculated by dividing "total value" by "total spend".
  # For more information on Maximize Conversion Value, see the support
  # article: http://support.google.com/google-ads/answer/7684216.
  # A target_roas of 3.5 corresponds to a 350% return on ad spend.
  campaign.bidding_strategy_type = (
    client.enums.BiddingStrategyTypeEnum.MAXIMIZE_CONVERSION_VALUE
  )
  campaign.maximize_conversion_value.target_roas = 3.5

  # Set the Final URL expansion opt out. This flag is specific to
  # Performance Max campaigns. If opted out (True), only the final URLs in
  # the asset group or URLs specified in the advertiser's Google Merchant
  # Center or business data feeds are targeted.
  # If opted in (False), the entire domain will be targeted. For best
  # results, set this value to false to opt in and allow URL expansions. You
  # can optionally add exclusions to limit traffic to parts of your website.
  campaign.url_expansion_opt_out = False

  # Assign the resource name with a temporary ID.
  campaign_service = client.get_service("CampaignService")
  campaign.resource_name = campaign_service.campaign_path(
    customer_id, _PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
  )
  # Set the budget using the given budget resource name.
  campaign.campaign_budget = campaign_service.campaign_budget_path(
    customer_id, _BUDGET_TEMPORARY_ID
  )

  # Optional fields
  campaign.start_date = (datetime.now() + timedelta(1)).strftime("%Y%m%d")
  campaign.end_date = (datetime.now() + timedelta(365)).strftime("%Y%m%d")

  return mutate_operation
   

Ruby

# Creates a MutateOperation that creates a new Performance Max campaign.
#
# A temporary ID will be assigned to this campaign so that it can
# be referenced by other objects being created in the same Mutate request.
def create_performance_max_campaign_operation(client, customer_id)
 client.operation.mutate do |m|
  m.campaign_operation = client.operation.create_resource.campaign do |c|
   c.name = "Performance Max campaign #{SecureRandom.uuid}"
   # Set the campaign status as PAUSED. The campaign is the only entity in
   # the mutate request that should have its status set.
   c.status = :PAUSED
   # All Performance Max campaigns have an advertising_channel_type of
   # PERFORMANCE_MAX. The advertising_channel_sub_type should not be set.
   c.advertising_channel_type = :PERFORMANCE_MAX
   # Bidding strategy must be set directly on the campaign.
   # Setting a portfolio bidding strategy by resource name is not supported.
   # Max Conversion and Maximize Conversion Value are the only strategies
   # supported for Performance Max campaigns.
   # An optional ROAS (Return on Advertising Spend) can be set for
   # maximize_conversion_value. The ROAS value must be specified as a ratio in
   # the API. It is calculated by dividing "total value" by "total spend".
   # For more information on Maximize Conversion Value, see the support
   # article: http://support.google.com/google-ads/answer/7684216.
   # A target_roas of 3.5 corresponds to a 350% return on ad spend.
   c.bidding_strategy_type = :MAXIMIZE_CONVERSION_VALUE
   c.maximize_conversion_value = client.resource.maximize_conversion_value do |mcv|
    mcv.target_roas = 3.5
   end
   # Set the Final URL expansion opt out. This flag is specific to
   # Performance Max campaigns. If opted out (true), only the final URLs in
   # the asset group or URLs specified in the advertiser's Google Merchant
   # Center or business data feeds are targeted.
   # If opted in (false), the entire domain will be targeted. For best
   # results, set this value to false to opt in and allow URL expansions. You
   # can optionally add exclusions to limit traffic to parts of your website.
   c.url_expansion_opt_out = false

   # Assign the resource name with a temporary ID.
   c.resource_name = client.path.campaign(customer_id, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID)
   # Set the budget using the given budget resource name.
   c.campaign_budget = client.path.campaign_budget(customer_id, BUDGET_TEMPORARY_ID)

   # Optional fields
   c.start_date = DateTime.parse((Date.today + 1).to_s).strftime('%Y%m%d')
   c.end_date = DateTime.parse(Date.today.next_year.to_s).strftime('%Y%m%d')
  end
 end
end
   

Perl

sub create_performance_max_campaign_operation {
 my ($customer_id) = @_;

 # Create a mutate operation that creates a campaign operation.
 return
  Google::Ads::GoogleAds::V14::Services::GoogleAdsService::MutateOperation->
  new({
   campaignOperation =>
    Google::Ads::GoogleAds::V14::Services::CampaignService::CampaignOperation
    ->new({
     create => Google::Ads::GoogleAds::V14::Resources::Campaign->new({
       # Assign the resource name with a temporary ID.
       resourceName =>
        Google::Ads::GoogleAds::V14::Utils::ResourceNames::campaign(
        $customer_id, PERFORMANCE_MAX_CAMPAIGN_TEMPORARY_ID
        ),
       name => "Performance Max campaign #" . uniqid(),
       # Set the budget using the given budget resource name.
       campaignBudget =>
        Google::Ads::GoogleAds::V14::Utils::ResourceNames::campaign_budget(
        $customer_id, BUDGET_TEMPORARY_ID
        ),
       # Set the campaign status as PAUSED. The campaign is the only entity in
       # the mutate request that should have its status set.
       status =>
        Google::Ads::GoogleAds::V14::Enums::CampaignStatusEnum::PAUSED,
       # All Performance Max campaigns have an advertisingChannelType of
       # PERFORMANCE_MAX. The advertisingChannelSubType should not be set.
       advertisingChannelType => PERFORMANCE_MAX,

       # Bidding strategy must be set directly on the campaign.
       # Setting a portfolio bidding strategy by resource name is not supported.
       # Max Conversion and Maximize Conversion Value are the only strategies
       # supported for Performance Max campaigns.
       # An optional ROAS (Return on Advertising Spend) can be set for
       # maximizeConversionValue. The ROAS value must be specified as a ratio in
       # the API. It is calculated by dividing "total value" by "total spend".
       # For more information on Maximize Conversion Value, see the support
       # article: http://support.google.com/google-ads/answer/7684216.
       # A targetRoas of 3.5 corresponds to a 350% return on ad spend.
       maximizeConversionValue =>
        Google::Ads::GoogleAds::V14::Common::MaximizeConversionValue->
        new({
         targetRoas => 3.5
        }
        ),

       # Set the final URL expansion opt out. This flag is specific to
       # Performance Max campaigns. If opted out (true), only the final URLs in
       # the asset group or URLs specified in the advertiser's Google Merchant
       # Center or business data feeds are targeted.
       # If opted in (false), the entire domain will be targeted. For best
       # results, set this value to false to opt in and allow URL expansions. You
       # can optionally add exclusions to limit traffic to parts of your website.
       urlExpansionOptOut => "false",

       # Optional fields.
       startDate => strftime("%Y%m%d", localtime(time + 60 * 60 * 24)),
       endDate  =>
        strftime("%Y%m%d", localtime(time + 60 * 60 * 24 * 365)),
      })})});
}
   

Instrukcje tworzenia i łączenia grup zasobów znajdziesz w artykule Grupy zasobów.

Opcjonalnie: cele konwersji

Jeśli cele konwersji nie są wyraźnie ustawione w kampanii, domyślnie używane są cele konwersji na poziomie klienta.

Opcjonalnie: rozwinięcie końcowego adresu URL

Rozwinięcie adresu URL pomaga optymalizować skuteczność kampanii Performance Max. Dzięki niemu możliwe jest – na podstawie zamiaru klienta – zastąpienie końcowego adresu URL trafniejszą stroną docelową i dynamicznym nagłówkiem. Domyślnie rozwinięcie adresu URL:

 • Wył., jeśli zastosowano filtry produktów.
 • Włączona, gdy kierujesz reklamy na wszystkie produkty.

Ustaw Campaign.final_url_expansion_opt_out, aby zmienić te ustawienia domyślne.

Użyj kryteriów kampanii WEBPAGE, aby ustawić wykluczenia rozszerzania adresów URL.