REST Resource: spaces.messages.reactions

ทรัพยากร: ปฏิกิริยา

ความรู้สึกที่มีต่อข้อความ

การแสดง JSON
{
  "name": string,
  "user": {
    object (User)
  },
  "emoji": {
    object (Emoji)
  }
}
ช่อง
name

string

ชื่อทรัพยากรของความรู้สึก

รูปแบบ: spaces/{space}/messages/{message}/reactions/{reaction}

user

object (User)

เอาต์พุตเท่านั้น ผู้ใช้ที่สร้างความรู้สึก

emoji

object (Emoji)

อีโมจิที่ใช้ในความรู้สึก

วิธีการ

create

สร้างความรู้สึกแล้วเพิ่มลงในข้อความ

delete

ลบความรู้สึกต่อข้อความ

list

แสดงความรู้สึกที่มีต่อข้อความ