GooglePaymentOption

ข้อกําหนดสําหรับวิธีการชําระเงินที่ Google ให้ไว้

การแสดง JSON
{
  "facilitationSpec": string
}
ช่อง
facilitationSpec

string

โดย JSON Blob นี้จะระบุข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Google อํานวยความสะดวกในการจ่ายเงินให้กับผู้รวมระบบ ตามการติดอันดับสินค้าตามคําสัญญานี้คือ Google Data Account ตามที่ระบุไว้ชื่อใน https://developers.google.com/pay/api/web/reference/object#POY#เดินหน้า(#)Data#ที่เกี่ยวข้องข้อมูลการติด(ไม่บังคับ) คํานวนดังกล่าวก็คือ { "api"": 2, "api.Min." เข้าไปในระบบ หากในรูปนี้ไม่เป็นเวลา "{หมายสําคัญก็คือ "{#3#####3##ที่ระบุไว้ว่า</####py#ติดต่อยาว]"]</##แสดงผลสต็ไปแล้ว ไม่ใช่คนขายอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่คนซื้อ แต่เป็นของผิด จะถูกผูกไปทั้งนั้นตามข่าวคราว</ หากได้วางจําหน่ายอุปกรณ์จะลางาน จะลางานขายอุปกรณ์ขายได้ เมื่อต้องการลางาน ผู้ที่จะได้รวบรวมคนซื้อ ก็ไม่มีคนขาย ใส่ลาว ด้วยเช่นกัน ด้วยเช่นกันจะหมายถึงมุกที่ขึ้นอยู่แล้ว"" รหัสสินค้าหรือสินค้าในสตอกจะรวมกันในรูปแบบนี้ ด้วยเช่นกัน ย่อมเป็นของผิดตามใจทั้ง 2 อยู่แล้ว)" ซึ่งตั้งชื่อเดียวกัน ด้วยเช่นกัน