Phiên bản thư viện

Kể từ phiên bản 15.0.0, thư viện Dịch vụ Google Play được duy trì riêng. Điều này cho phép các nhóm phát triển cho mỗi thư viện gửi các bản sửa lỗi và tính năng nâng cao một cách độc lập và nhanh hơn. Bạn có thể theo dõi các bản phát hành mới nhất cho Dịch vụ Google PlayFirebase.

So khớp phiên bản nghiêm ngặt

Một phiên bản của một thư viện có thể không tương thích với phiên bản cụ thể của một thư viện khác. Để giúp xử lý trường hợp này, một số trình bổ trợ Gradle sẽ cung cấp hướng dẫn về những phiên bản không khớp. Logic trong các trình bổ trợ này tương tự như logic trong quy tắc failOnVersionConflict() cho ResolutionStrategy liên kết với Dịch vụ Google Play và các phần phụ thuộc Firebase.

Trình bổ trợ dịch vụ của Google

Trình bổ trợ Gradle cho Dịch vụ Google sẽ kiểm tra các phiên bản tương thích của Dịch vụ Google Play và thư viện Firebase.

Trình bổ trợ trình so khớp phiên bản độc lập

Nếu không sử dụng trình bổ trợ Dịch vụ của Google, nhưng vẫn muốn kiểm tra phiên bản nghiêm ngặt của các phần phụ thuộc, bạn có thể áp dụng [strict-version-matcher-plugin]. Bạn có thể xem mã của trình bổ trợ này trên GitHub.

Đoạn mã sau đây cho biết cách thêm trình bổ trợ Gradle:

Kotlin DSL

build.gradle.kts

plugin {
    id("com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin")
}

DSL hấp dẫn

build.gradle

apply plugin: 'com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin'

Để sử dụng trình bổ trợ này, bạn cũng cần thêm đoạn mã sau vào classpath của tập lệnh buildscript, lấy từ kho lưu trữ Maven của Google:

Kotlin DSL

build.gradle.kts

classpath("com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4")

DSL hấp dẫn

build.gradle

classpath 'com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4'