Thông tin cập nhật về dịch vụ API Thông báo tiếp xúc

API Thông báo tiếp xúc là một nỗ lực chung giữa Apple và Google nhằm cung cấp chức năng cốt lõi cho việc tạo ứng dụng Android nhằm thông báo cho người dùng về khả năng tiếp xúc với các ca xác nhận COVID-19. Để biết thông tin tổng quan về mục tiêu của hệ thống, hãy xem trang thông tin và tài nguyên về COVID-19.