Reports API: raport o aktywności związanej z logowaniem

Raport dotyczący aktywności związanej z logowaniem zawiera informacje o aktywności związanej z logowaniem się wszystkich użytkowników na Twoim koncie. Każdy raport korzysta z podstawowego żądania punktu końcowego raportu z parametrami związanymi z raportem, np. adresem e-mail użytkownika. Maksymalny okres w każdym raporcie to 180 dni.

Raportu aktywności związanej z logowaniem się można używać wyłącznie do celów zgodnych z prawem, zgodnie z Umową klienta.

Pobieranie zdarzeń logowania w Google Workspace dla domeny

Aby pobrać wszystkie dane logowania do wszystkich usług w swojej domenie, użyj poniższego żądania HTTP GET i dołącz token autoryzacji opisany w dokumentacji autoryzacji. Więcej informacji o ciągach zapytań i właściwościach odpowiedzi znajdziesz w dokumentacji interfejsu API. Aby zwiększyć czytelność, poniższy przykład został sformatowany ze zwrotami wierszy:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/login?endTime=end date&startTime=start date
&maxResults=maximum number of events returned on a response page

W poniższym przykładzie przedstawiamy raport o wszystkich zdarzeniach logowania na konto z ostatnich 180 dni. Parametr zapytania maxResults powoduje, że ten raport zwraca 25 wyników na stronę.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/login?maxResults=25

Poniższy przykład zawiera raport o wszystkich zdarzeniach logowania klienta w ciągu ostatnich 180 dni. Pole customerId określa klienta, dla którego ma zostać pobrany raport.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/login?customerId=C03az79cb

Pobierz zdarzenia logowania w Google Workspace według nazwy zdarzenia

W niektórych przypadkach możesz chcieć pobrać określone zdarzenia, np. podejrzane logowania. Użyj żądania HTTP GET w tej formie:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/login?maxResults=maximum number of events returned on a response page
&eventName=name of the login event
&filters=event parameter relational operator parameter value

Z przykładu poniżej dowiesz się, jak pobrać wszystkie podejrzane próby zalogowania się w domenie:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all/applications/login?eventName=login_success&filters=is_suspicious==true&maxResults=25