Reports API: raport o aktywności na Dysku

Raport Aktywność na Dysku zawiera informacje o aktywności użytkowników, gdy zarządzają plikami na Dysku Google oraz w Google Workspace je modyfikują i udostępniają. Dzięki temu raportowi możesz na przykład wyświetlić listę wszystkich nowych dokumentów na Dysku utworzonych przez konkretnego użytkownika w wybranym zakresie dat. Na podstawie tych informacji możesz dowiedzieć się, jak lepiej zarządzać treścią i jakie są możliwe wycieki danych. Aby uzyskać raport, użyj podstawowego żądania punktu końcowego raportu z parametrami specyficznymi dla raportu, takimi jak adres e-mail użytkownika czy określony rodzaj zmiany na Dysku Google. Raporty mogą zawierać dane z ostatnich 180 dni.

Zanim pobierzesz raporty za pomocą interfejsu API, musisz wykonać czynności opisane we wymaganiach wstępnych interfejsu Reports API.

Raportu aktywności na Dysku Google można używać wyłącznie do celów zgodnych z prawem na kontach, które mają przypisaną licencję.

Informacje o ciągach zapytań i właściwościach odpowiedzi znajdziesz w dokumentacji interfejsu API. Informacje o konkretnych zdarzeniach związanych z Dyskiem Google znajdziesz w artykule Nazwy zdarzeń na Dysku.

Pobieranie zdarzeń z Dysku Google dla domeny

W raporcie Aktywność na Dysku możesz wyświetlić informacje o dokumentach na Dysku. Możesz na przykład poprosić o raport zawierający 25 ostatnich zdarzeń na Dysku, obejmujących do 180 dni. Aby pobrać ten raport, uzyskaj token autoryzacji zgodnie z opisem w przewodniku autoryzacji, a potem użyj tego żądania HTTP GET:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/drive?maxResults=25

Zobacz przykładową odpowiedź na to wywołanie interfejsu API.

Podany niżej przykład pobiera raport o wszystkich zdarzeniach na Dysku z ostatnich 180 dni, czyli maksymalnego okresu.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/drive

Pobierz zdarzenia z Dysku Google według użytkowników

Aby pobrać raport o aktywności na Dysku Google określonego użytkownika, użyj żądania HTTP GET z tokenem autoryzacji opisanym w przewodniku po autoryzacji. Pole userKey to podstawowy adres e-mail użytkownika uwzględnionego w raporcie lub pole all w przypadku wszystkich użytkowników.

Podany niżej przykład pobiera raport zawierający wszystkie zmiany wprowadzone przez określonego użytkownika. Przykład odpowiedzi interfejsu API znajdziesz w przykładowej odpowiedzi JSON.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/kim@example.com
/applications/drive

Pobieranie zdarzeń z Dysku Google dla dysków współdzielonych

Raport o aktywności na Dysku Google dla określonego dysku współdzielonego możesz pobrać, używając żądania HTTP GET z tokenem autoryzacji opisanym w przewodniku autoryzacji. W polu userKey podaj adres e-mail użytkownika, którego ma dotyczyć raport, lub określ all, aby wygenerować raport o wszystkich użytkownikach.

Poniższy przykład umożliwia pobranie raportu o wszystkich zmianach na określonym dysku współdzielonym. Przykład odpowiedzi interfejsu API znajdziesz w przykładowej odpowiedzi JSON.

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/drive?filters=shared_drive_id==<id of shared drive>

Aby pobrać zdarzenia z dysku współdzielonego, użyj filtra doc_type. Ten przykład pobiera zdarzenia, które mają wpływ na wszystkie dyski współdzielone:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/drive?filters=doc_type=shared_drive

Aby pobrać zdarzenia związane ze zmianami w członkostwie, podaj zdarzenie shared_drive_membership_change. Ten przykład pobiera wszystkich użytkowników dodanych do dysków współdzielonych:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/drive?evetName=shared_drive_membership_change&
filters=membership_change_type==add_to_shared_drive

Pobieranie zdarzeń z Dysku Google według typu zdarzenia

Aby pobrać raport o wszystkich wystąpieniach zdarzenia określonego typu, takich jak utworzenie lub edytowanie dokumentu, użyj żądania HTTP GET z tokenem autoryzacji opisanym w przewodniku po autoryzacji. Pole userKey to podstawowy adres e-mail użytkownika uwzględnionego w raporcie lub pole all w przypadku wszystkich użytkowników.

Poniższy przykład umożliwia pobranie raportu o wszystkich działaniach związanych z tworzeniem dokumentacji na koncie. Przykład odpowiedzi interfejsu API znajdziesz w przykładowej odpowiedzi JSON:

GET https://admin.googleapis.com/admin/reports/v1/activity/users/all
/applications/drive?eventName=create

Przykładowa odpowiedź JSON

Gdy wysyłasz do interfejsu API żądanie HTTP GET, pomyślna odpowiedź zwraca kod stanu HTTP 200. Wraz z kodem stanu odpowiedź zwraca raport o Dysku. Są one też dostępne w konsoli administracyjnej. Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy Google Workspace dla administratorów. Więcej informacji o eventName znajdziesz w dokumentacji nazw zdarzeń na Dysku. Więcej informacji o ciągach zapytań żądania i właściwościach odpowiedzi znajdziesz w dokumentacji interfejsu API.

{
 "kind": "reports#auditActivities",
 "nextPageToken": "next page's token",
 "items": [
 {
  "kind": "audit#activity",
  "id": {
  "time": "2014-03-17T15:39:18.460Z",
  "uniqQualifier": "report's unique ID",
  "applicationName": "drive",
  "customerId": "ABC123xyz"
  },
  "actor": {
  "callerType": "USER",
  "email": "kim@example.com",
  "profileId": "user's unique Google Workspace profile ID",
  "key": "consumer key of requestor in an OAuth 2LO request"
  },
  "ownerDomain": "domain of the source owner",
  "ipAddress": "user's IP address",
  "events": [
  {
   "type": "access",
   "name": "edit",
   "parameters": [
   {
    "name": "primary_event",
    "boolValue": true
   },
   {
    "name": "owner_is_shared_drive",
    "boolValue": false
   },   {
    "name": "doc_id",
    "value": "1DWuYM3ot_sAyEQqOz0xWJ9bVMSYzOmRNeBqbgtSwuK8"
   },
   {
    "name": "doc_title",
    "value": "Meeting notes"
   },
   {
    "name": "doc_type",
    "value": "document"
   },
   {
    "name": "owner",
    "value": "mary@example.com"
   }
   ]
   }
  ]
  },
 ]
 }