คู่มือเริ่มใช้งาน Android ฉบับย่อ

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

คําแนะนํานี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่าแอปพลิเคชัน Android แบบง่ายที่ส่งคําขอไปยัง YouTube Data API

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

หากต้องการเรียกใช้คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อนี้ คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้จะถือว่าคุณกําลังใช้ IDE ของ Android Studio (ต่างจากเครื่องมือ SDK แบบสแตนด์อโลน) และสะดวกใจในการค้นหา สร้าง และแก้ไขไฟล์ภายในโปรเจ็กต์ Studio

ขั้นตอนที่ 1: รับลายนิ้วมือ SHA1

ในเทอร์มินัล ให้เรียกใช้คําสั่ง Keytool ยูทิลิตี ต่อไปนี้เพื่อรับลายนิ้วมือ SHA1 ที่คุณจะใช้เพื่อเปิดใช้ API

keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore -list -v

เมื่อระบบขอรหัสผ่านของคีย์สโตร์ ให้ป้อน "android"

Keytool จะพิมพ์ลายนิ้วมือลงในเปลือกหอย ตัวอย่างเช่น

$ keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore -list -v
Enter keystore password: Type "android" if using debug.keystore
Alias name: androiddebugkey
Creation date: Dec 4, 2014
Entry type: PrivateKeyEntry
Certificate chain length: 1
Certificate[1]:
Owner: CN=Android Debug, O=Android, C=US
Issuer: CN=Android Debug, O=Android, C=US
Serial number: 503bd581
Valid from: Mon Aug 27 13:16:01 PDT 2012 until: Wed Aug 20 13:16:01 PDT 2042
Certificate fingerprints:
  MD5: 1B:2B:2D:37:E1:CE:06:8B:A0:F0:73:05:3C:A3:63:DD
  SHA1: D8:AA:43:97:59:EE:C5:95:26:6A:07:EE:1C:37:8E:F4:F0:C8:05:C8
  SHA256: F3:6F:98:51:9A:DF:C3:15:4E:48:4B:0F:91:E3:3C:6A:A0:97:DC:0A:3F:B2:D2:E1:FE:23:57:F5:EB:AC:13:30
  Signature algorithm name: SHA1withRSA
  Version: 3

คัดลอกลายนิ้วมือ SHA1 ที่มีการไฮไลต์ในตัวอย่างข้างต้น

ขั้นตอนที่ 2: เปิด YouTube Data API

 1. ใช้วิซาร์ดนี้เพื่อสร้างหรือเลือกโปรเจ็กต์ใน Google Developers Console แล้วเปิด API โดยอัตโนมัติ คลิกต่อไป แล้วคลิกไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกปุ่มยกเลิกในหน้าสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 3. เลือกแท็บหน้าจอขอความยินยอม OAuth ที่ด้านบนของหน้า เลือกอีเมล ป้อนชื่อผลิตภัณฑ์ หากยังไม่ได้ตั้งค่าไว้ แล้วคลิกปุ่มบันทึก

 4. เลือกแท็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ คลิกปุ่มสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกรหัสไคลเอ็นต์ OAuth

 5. เลือกประเภทแอปพลิเคชัน Android
 6. คัดลอกลายนิ้วมือ SHA1 จากขั้นตอนที่ 1 ลงในช่อง Signing-certificateได้รับลายนิ้วมือ
 7. ในช่องชื่อแพ็กเกจ ให้ป้อน com.example.quickstart
 8. คลิกที่ปุ่มสร้าง

ขั้นตอนที่ 3: สร้างโปรเจ็กต์ Android ใหม่

 1. เปิด Android Studio และเริ่มต้นโปรเจ็กต์ Android Studio ใหม่
 2. ในหน้าจอโปรเจ็กต์ใหม่ ให้ตั้งชื่อแอปพลิเคชันว่า "Quickstart"
 3. ตั้งค่าโดเมนบริษัทเป็น "example.com" และยืนยันว่าชื่อแพ็กเกจที่สร้างตรงกับชื่อที่คุณป้อนในคอนโซลของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในขั้นตอนที่ 2 โดยอัตโนมัติ คลิก Next (ถัดไป)
 4. ในหน้าจอกําหนดเป้าหมายอุปกรณ์ Android ให้เลือกช่องทําเครื่องหมายโทรศัพท์และแท็บเล็ต แล้วเลือก SDK ขั้นต่ําเป็น "API 14: Android 4.0 (IceCreamSandwich)" ยกเลิกการเลือกช่องทําเครื่องหมายอื่นๆ คลิก Next (ถัดไป)
 5. ในหน้าจอเพิ่มกิจกรรมในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้คลิกเพิ่มไม่มีกิจกรรม
 6. คลิกเสร็จสิ้น

ในขั้นตอนนี้ Android Studio จะสร้างและเปิดโปรเจ็กต์

ขั้นตอนที่ 4: เตรียมโครงการ

แถบด้านข้างของโปรเจ็กต์เป็นรายการแบบขยายได้ของไฟล์โปรเจ็กต์เริ่มต้นที่ Android Studio สร้างขึ้น ในลิสต์นั้น ให้ขยายรายการสคริปต์ Gradle และเปิดไฟล์ build.gradle ที่เชื่อมโยงกับโมดูล "แอป" (ไม่ใช่โปรเจ็กต์)

 1. เปิดไฟล์ build.gradle ของแอปและแทนที่เนื้อหาด้วยรายการต่อไปนี้
 2. ในแถบเครื่องมือ ให้เลือกเครื่องมือ > Android > ซิงค์โปรเจ็กต์กับ Gradle Files การดําเนินการนี้จะทําให้และทําให้ไลบรารีพร้อมใช้งานสําหรับโครงการของคุณ
 3. ค้นหาและเปิดไฟล์ src/main/AndroidManifest.xml เริ่มต้น ในแถบด้านข้างของโปรเจ็กต์ ไฟล์นี้จะฝังอยู่ใต้ app และอยู่ใต้ manifests แทนที่เนื้อหาของไฟล์ด้วยรหัสต่อไปนี้
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.quickstart">
  
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" />
  
    <application
      android:allowBackup="true"
      android:icon="@mipmap/ic_launcher"
      android:label="YouTube Data API Android Quickstart"
      android:theme="@style/AppTheme" >
      <activity
        android:name=".MainActivity"
        android:label="YouTube Data API Android Quickstart" >
        <intent-filter>
          <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
          <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
      </activity>
  
    </application>
  </manifest>

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่าตัวอย่าง

สร้างคลาส Java ใหม่ โดยเลือกโฟลเดอร์ java ในแถบด้านข้างของโปรเจ็กต์ก่อน โฟลเดอร์นี้อยู่ในกลุ่มไฟล์ app หลังจากคลิกโฟลเดอร์ คุณสามารถเลือก File > New > Java Class จากแถบเมนู หรือจะคลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วเลือก New > Java Class ก็ได้ หากได้รับข้อความแจ้งให้เลือกไดเรกทอรี ให้เลือก .../app/src/main/java

ตั้งชื่อชั้นเรียนว่า "กิจกรรมหลัก" แล้วคลิกตกลง แทนที่เนื้อหาของไฟล์ใหม่ด้วยรหัสต่อไปนี้

package com.example.quickstart;

import com.google.android.gms.common.ConnectionResult;
import com.google.android.gms.common.GoogleApiAvailability;
import com.google.api.client.extensions.android.http.AndroidHttp;
import com.google.api.client.googleapis.extensions.android.gms.auth.GoogleAccountCredential;
import com.google.api.client.googleapis.extensions.android.gms.auth.GooglePlayServicesAvailabilityIOException;
import com.google.api.client.googleapis.extensions.android.gms.auth.UserRecoverableAuthIOException;

import com.google.api.client.http.HttpTransport;
import com.google.api.client.json.JsonFactory;
import com.google.api.client.json.jackson2.JacksonFactory;
import com.google.api.client.util.ExponentialBackOff;

import com.google.api.services.youtube.YouTubeScopes;

import com.google.api.services.youtube.model.*;

import android.Manifest;
import android.accounts.AccountManager;
import android.app.Activity;
import android.app.Dialog;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.net.ConnectivityManager;
import android.net.NetworkInfo;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.text.TextUtils;
import android.text.method.ScrollingMovementMethod;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import pub.devrel.easypermissions.AfterPermissionGranted;
import pub.devrel.easypermissions.EasyPermissions;

public class MainActivity extends Activity
  implements EasyPermissions.PermissionCallbacks {
  GoogleAccountCredential mCredential;
  private TextView mOutputText;
  private Button mCallApiButton;
  ProgressDialog mProgress;

  static final int REQUEST_ACCOUNT_PICKER = 1000;
  static final int REQUEST_AUTHORIZATION = 1001;
  static final int REQUEST_GOOGLE_PLAY_SERVICES = 1002;
  static final int REQUEST_PERMISSION_GET_ACCOUNTS = 1003;

  private static final String BUTTON_TEXT = "Call YouTube Data API";
  private static final String PREF_ACCOUNT_NAME = "accountName";
  private static final String[] SCOPES = { YouTubeScopes.YOUTUBE_READONLY };

  /**
   * Create the main activity.
   * @param savedInstanceState previously saved instance data.
   */
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    LinearLayout activityLayout = new LinearLayout(this);
    LinearLayout.LayoutParams lp = new LinearLayout.LayoutParams(
        LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
        LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT);
    activityLayout.setLayoutParams(lp);
    activityLayout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
    activityLayout.setPadding(16, 16, 16, 16);

    ViewGroup.LayoutParams tlp = new ViewGroup.LayoutParams(
        ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
        ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT);

    mCallApiButton = new Button(this);
    mCallApiButton.setText(BUTTON_TEXT);
    mCallApiButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        mCallApiButton.setEnabled(false);
        mOutputText.setText("");
        getResultsFromApi();
        mCallApiButton.setEnabled(true);
      }
    });
    activityLayout.addView(mCallApiButton);

    mOutputText = new TextView(this);
    mOutputText.setLayoutParams(tlp);
    mOutputText.setPadding(16, 16, 16, 16);
    mOutputText.setVerticalScrollBarEnabled(true);
    mOutputText.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod());
    mOutputText.setText(
        "Click the \'" + BUTTON_TEXT +"\' button to test the API.");
    activityLayout.addView(mOutputText);

    mProgress = new ProgressDialog(this);
    mProgress.setMessage("Calling YouTube Data API ...");

    setContentView(activityLayout);

    // Initialize credentials and service object.
    mCredential = GoogleAccountCredential.usingOAuth2(
        getApplicationContext(), Arrays.asList(SCOPES))
        .setBackOff(new ExponentialBackOff());
  }

  

  /**
   * Attempt to call the API, after verifying that all the preconditions are
   * satisfied. The preconditions are: Google Play Services installed, an
   * account was selected and the device currently has online access. If any
   * of the preconditions are not satisfied, the app will prompt the user as
   * appropriate.
   */
  private void getResultsFromApi() {
    if (! isGooglePlayServicesAvailable()) {
      acquireGooglePlayServices();
    } else if (mCredential.getSelectedAccountName() == null) {
      chooseAccount();
    } else if (! isDeviceOnline()) {
      mOutputText.setText("No network connection available.");
    } else {
      new MakeRequestTask(mCredential).execute();
    }
  }

  /**
   * Attempts to set the account used with the API credentials. If an account
   * name was previously saved it will use that one; otherwise an account
   * picker dialog will be shown to the user. Note that the setting the
   * account to use with the credentials object requires the app to have the
   * GET_ACCOUNTS permission, which is requested here if it is not already
   * present. The AfterPermissionGranted annotation indicates that this
   * function will be rerun automatically whenever the GET_ACCOUNTS permission
   * is granted.
   */
  @AfterPermissionGranted(REQUEST_PERMISSION_GET_ACCOUNTS)
  private void chooseAccount() {
    if (EasyPermissions.hasPermissions(
        this, Manifest.permission.GET_ACCOUNTS)) {
      String accountName = getPreferences(Context.MODE_PRIVATE)
          .getString(PREF_ACCOUNT_NAME, null);
      if (accountName != null) {
        mCredential.setSelectedAccountName(accountName);
        getResultsFromApi();
      } else {
        // Start a dialog from which the user can choose an account
        startActivityForResult(
            mCredential.newChooseAccountIntent(),
            REQUEST_ACCOUNT_PICKER);
      }
    } else {
      // Request the GET_ACCOUNTS permission via a user dialog
      EasyPermissions.requestPermissions(
          this,
          "This app needs to access your Google account (via Contacts).",
          REQUEST_PERMISSION_GET_ACCOUNTS,
          Manifest.permission.GET_ACCOUNTS);
    }
  }

  /**
   * Called when an activity launched here (specifically, AccountPicker
   * and authorization) exits, giving you the requestCode you started it with,
   * the resultCode it returned, and any additional data from it.
   * @param requestCode code indicating which activity result is incoming.
   * @param resultCode code indicating the result of the incoming
   *   activity result.
   * @param data Intent (containing result data) returned by incoming
   *   activity result.
   */
  @Override
  protected void onActivityResult(
      int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    switch(requestCode) {
      case REQUEST_GOOGLE_PLAY_SERVICES:
        if (resultCode != RESULT_OK) {
          mOutputText.setText(
              "This app requires Google Play Services. Please install " +
              "Google Play Services on your device and relaunch this app.");
        } else {
          getResultsFromApi();
        }
        break;
      case REQUEST_ACCOUNT_PICKER:
        if (resultCode == RESULT_OK && data != null &&
            data.getExtras() != null) {
          String accountName =
              data.getStringExtra(AccountManager.KEY_ACCOUNT_NAME);
          if (accountName != null) {
            SharedPreferences settings =
                getPreferences(Context.MODE_PRIVATE);
            SharedPreferences.Editor editor = settings.edit();
            editor.putString(PREF_ACCOUNT_NAME, accountName);
            editor.apply();
            mCredential.setSelectedAccountName(accountName);
            getResultsFromApi();
          }
        }
        break;
      case REQUEST_AUTHORIZATION:
        if (resultCode == RESULT_OK) {
          getResultsFromApi();
        }
        break;
    }
  }

  /**
   * Respond to requests for permissions at runtime for API 23 and above.
   * @param requestCode The request code passed in
   *   requestPermissions(android.app.Activity, String, int, String[])
   * @param permissions The requested permissions. Never null.
   * @param grantResults The grant results for the corresponding permissions
   *   which is either PERMISSION_GRANTED or PERMISSION_DENIED. Never null.
   */
  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
                      @NonNull String[] permissions,
                      @NonNull int[] grantResults) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    EasyPermissions.onRequestPermissionsResult(
        requestCode, permissions, grantResults, this);
  }

  /**
   * Callback for when a permission is granted using the EasyPermissions
   * library.
   * @param requestCode The request code associated with the requested
   *     permission
   * @param list The requested permission list. Never null.
   */
  @Override
  public void onPermissionsGranted(int requestCode, List<String> list) {
    // Do nothing.
  }

  /**
   * Callback for when a permission is denied using the EasyPermissions
   * library.
   * @param requestCode The request code associated with the requested
   *     permission
   * @param list The requested permission list. Never null.
   */
  @Override
  public void onPermissionsDenied(int requestCode, List<String> list) {
    // Do nothing.
  }

  /**
   * Checks whether the device currently has a network connection.
   * @return true if the device has a network connection, false otherwise.
   */
  private boolean isDeviceOnline() {
    ConnectivityManager connMgr =
        (ConnectivityManager) getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
    NetworkInfo networkInfo = connMgr.getActiveNetworkInfo();
    return (networkInfo != null && networkInfo.isConnected());
  }

  /**
   * Check that Google Play services APK is installed and up to date.
   * @return true if Google Play Services is available and up to
   *   date on this device; false otherwise.
   */
  private boolean isGooglePlayServicesAvailable() {
    GoogleApiAvailability apiAvailability =
        GoogleApiAvailability.getInstance();
    final int connectionStatusCode =
        apiAvailability.isGooglePlayServicesAvailable(this);
    return connectionStatusCode == ConnectionResult.SUCCESS;
  }

  /**
   * Attempt to resolve a missing, out-of-date, invalid or disabled Google
   * Play Services installation via a user dialog, if possible.
   */
  private void acquireGooglePlayServices() {
    GoogleApiAvailability apiAvailability =
        GoogleApiAvailability.getInstance();
    final int connectionStatusCode =
        apiAvailability.isGooglePlayServicesAvailable(this);
    if (apiAvailability.isUserResolvableError(connectionStatusCode)) {
      showGooglePlayServicesAvailabilityErrorDialog(connectionStatusCode);
    }
  }


  /**
   * Display an error dialog showing that Google Play Services is missing
   * or out of date.
   * @param connectionStatusCode code describing the presence (or lack of)
   *   Google Play Services on this device.
   */
  void showGooglePlayServicesAvailabilityErrorDialog(
      final int connectionStatusCode) {
    GoogleApiAvailability apiAvailability = GoogleApiAvailability.getInstance();
    Dialog dialog = apiAvailability.getErrorDialog(
        MainActivity.this,
        connectionStatusCode,
        REQUEST_GOOGLE_PLAY_SERVICES);
    dialog.show();
  }

  /**
   * An asynchronous task that handles the YouTube Data API call.
   * Placing the API calls in their own task ensures the UI stays responsive.
   */
  private class MakeRequestTask extends AsyncTask<Void, Void, List<String>> {
    private com.google.api.services.youtube.YouTube mService = null;
    private Exception mLastError = null;

    MakeRequestTask(GoogleAccountCredential credential) {
      HttpTransport transport = AndroidHttp.newCompatibleTransport();
      JsonFactory jsonFactory = JacksonFactory.getDefaultInstance();
      mService = new com.google.api.services.youtube.YouTube.Builder(
          transport, jsonFactory, credential)
          .setApplicationName("YouTube Data API Android Quickstart")
          .build();
    }

    /**
     * Background task to call YouTube Data API.
     * @param params no parameters needed for this task.
     */
    @Override
    protected List<String> doInBackground(Void... params) {
      try {
        return getDataFromApi();
      } catch (Exception e) {
        mLastError = e;
        cancel(true);
        return null;
      }
    }

    /**
     * Fetch information about the "GoogleDevelopers" YouTube channel.
     * @return List of Strings containing information about the channel.
     * @throws IOException
     */
    private List<String> getDataFromApi() throws IOException {
      // Get a list of up to 10 files.
      List<String> channelInfo = new ArrayList<String>();
      ChannelListResponse result = mService.channels().list("snippet,contentDetails,statistics")
         .setForUsername("GoogleDevelopers")
         .execute();
      List<Channel> channels = result.getItems();
      if (channels != null) {
        Channel channel = channels.get(0);
        channelInfo.add("This channel's ID is " + channel.getId() + ". " +
            "Its title is '" + channel.getSnippet().getTitle() + ", " +
            "and it has " + channel.getStatistics().getViewCount() + " views.");
      }
      return channelInfo;
    }

    @Override
    protected void onPreExecute() {
      mOutputText.setText("");
      mProgress.show();
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(List<String> output) {
      mProgress.hide();
      if (output == null || output.size() == 0) {
        mOutputText.setText("No results returned.");
      } else {
        output.add(0, "Data retrieved using the YouTube Data API:");
        mOutputText.setText(TextUtils.join("\n", output));
      }
    }

    @Override
    protected void onCancelled() {
      mProgress.hide();
      if (mLastError != null) {
        if (mLastError instanceof GooglePlayServicesAvailabilityIOException) {
          showGooglePlayServicesAvailabilityErrorDialog(
              ((GooglePlayServicesAvailabilityIOException) mLastError)
                  .getConnectionStatusCode());
        } else if (mLastError instanceof UserRecoverableAuthIOException) {
          startActivityForResult(
              ((UserRecoverableAuthIOException) mLastError).getIntent(),
              MainActivity.REQUEST_AUTHORIZATION);
        } else {
          mOutputText.setText("The following error occurred:\n"
              + mLastError.getMessage());
        }
      } else {
        mOutputText.setText("Request cancelled.");
      }
    }
  }
}

ขั้นตอนที่ 6: เรียกใช้แอป

 1. หากต้องการทดสอบแอป ให้คลิกรายการในเมนูเรียกใช้ > เรียกใช้แอป
 2. ระบบจะแจ้งให้คุณเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (แนะนํา) หรือการจําลองเพื่อเรียกใช้แอป หากคุณเรียกใช้การจําลอง โปรดตรวจสอบว่าได้กําหนดค่าให้ใช้อิมเมจระบบที่มี Google API ตัวใดตัวหนึ่งแล้ว หากพยายามเรียกใช้การตั้งค่าด่วนในอุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งบริการ Google Play ไว้ การเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วจะสร้างกล่องโต้ตอบให้คุณติดตั้งได้
 3. หากดําเนินการในโปรแกรมจําลอง ให้โปรแกรมเปิดและเริ่มสร้างเครือข่าย
 4. หากเริ่มโปรแกรมจําลองเป็นครั้งแรก คุณอาจต้องปลดล็อกหน้าจอ แต่แอป Quickstart ควรเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ
 5. ครั้งแรกที่เรียกใช้แอป ระบบจะแจ้งให้คุณระบุบัญชี ทําตามขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ให้เสร็จสิ้นเพื่อเลือกบัญชีที่จะเชื่อมต่อ
 6. หลังจากเลือกบัญชีแล้ว แอปจะแจ้งให้คุณให้สิทธิ์เข้าถึง คลิกตกลงเพื่อให้สิทธิ์

หมายเหตุ

 • ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการให้สิทธิ์ไว้กับแอป ดังนั้นการดําเนินการครั้งต่อๆ ไปจึงไม่แสดงขึ้นสําหรับการให้สิทธิ์

อ่านเพิ่มเติม

การแก้ปัญหา

แอปพลิเคชัน Android ที่ไม่ได้ลงทะเบียน

เมื่อกล่องโต้ตอบ OAuth มีรายการที่อ่านว่า "แอปพลิเคชัน Android ที่ไม่ได้ลงทะเบียน" หมายความว่าไม่พบรหัสไคลเอ็นต์ OAuth2 ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2 และ Android จะกลับไปใช้ไคลเอ็นต์เริ่มต้น ไคลเอ็นต์เริ่มต้นไม่ได้รับการกําหนดค่าให้ใช้ API นี้ คําขอจึงล้มเหลวโดยมีข้อผิดพลาด เช่น accessNotConfigured. ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจพูดถึงหมายเลขโปรเจ็กต์เริ่มต้น 608941808256 ด้วย

ในการแก้ปัญหานี้ ให้ตรวจสอบว่าลายนิ้วมือ SHA1 ที่ดึงมาในขั้นตอนที่ 1 และ applicationId ที่แสดงในไฟล์ build.gradle ตรงกับค่าที่คุณตั้งไว้ใน Google Developers Console