รับรายละเอียดการติดตั้งแอปและการให้สัญญาอนุญาต

คู่มือนี้จะแสดงวิธีรับการติดตั้งแอป Google Workspace Marketplace และรายละเอียดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ด้วยการแสดงตัวอย่างคำขอและการตอบกลับจาก Google Workspace Marketplace API

ยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน

คำขอ LicenseNotification.list

คำขอนี้จะเรียกเมธอด licenseNotification.list เพื่อเรียกข้อมูลรายการการแจ้งเตือนการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับแอปพลิเคชันที่เฉพาะเจาะจง

GET /appsmarket/v2/licenseNotification/{applicationId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/licenseNotification/{applicationId}

เนื้อหาการตอบกลับ

เนื่องจากยังไม่มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน การตอบกลับคำขอนี้จึงไม่รวมการแจ้งเตือนการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ ไว้

{
 "kind": "appsmarket#licenseNotificationList",
 "nextPageToken": ""
}

ติดตั้งแอปพลิเคชันทีละรายการ

ผู้ใช้ user1@domain1.com ติดตั้งแอปพลิเคชันจาก Google Workspace Marketplace แยกต่างหาก

คำขอ LicenseNotification.list

คำขอนี้เรียกใช้เมธอด licenseNotification.list และดึงรายการการแจ้งเตือนการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ติดตั้ง

GET /appsmarket/v2/licenseNotification/{applicationId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/licenseNotification/{applicationId}

เนื้อหาการตอบกลับ

เนื่องจาก user1@domain1.com ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้ว การตอบกลับจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบอนุญาต 1 รายการ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบอนุญาตจะมีการแจ้งเตือนการจัดสรรเนื่องจากมีการจัดสรรใบอนุญาตใหม่สำหรับ user1@domain1.com เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันแล้ว

{
 "kind": "appsmarket#licenseNotificationList",
 "notifications": [
  {
   "kind": "appsmarket#licenseNotification",
   "id": "{LICENSE_NOTIFICATION_ID}",
   "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
   "customerId": "user1@domain1.com",
   "timestamp": "1641318266998",
   "provisions": [
    {
     "kind": "appsmarket#provisionNotification",
     "editionId": "default_edition",
     "seatCount": "1"
    }
   ]
  }
 ],
 "nextPageToken": "{NEXT_PAGE_TOKEN}"
}

ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้โดยผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบของ domain1.com ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับทุกคนในองค์กร

คำขอ userLicense.get

คำขอนี้เรียกใช้เมธอด userLicense.get เพื่อดูสถานะการให้สัญญาอนุญาตของ user1@domain1.com และระบุว่ามีสิทธิ์ใช้แอปพลิเคชันหรือไม่

GET /appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/{userId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/user1@domain1.com

เนื้อหาการตอบกลับ

เนื่องจาก domain1.com ติดตั้งแอปพลิเคชันไว้โดยผู้ดูแลระบบ การตอบกลับจึงแสดงผลใบอนุญาตของผู้ใช้สำหรับ user1@domain1.com โดยที่ enabled คือ true ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลระบบโดเมนของ domain1.com ได้เปิดใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับโดเมนนี้แล้วและ state คือ ACTIVE ซึ่งแสดงว่า user1@domain1.com มีใบอนุญาตที่ถูกต้องและควรได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชัน

{
 "kind": "appsmarket#userLicense",
 "enabled": true,
 "state": "ACTIVE",
 "editionId": "default_edition",
 "customerId": "user1@domain1.com",
 "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
 "id": "{USER_LICENSE_ID}",
 "userId": "user1@domain1.com"
}

คำขอ customerLicense.get

คำขอนี้เรียกใช้เมธอด customerLicense.get เพื่อรับสถานะการให้สัญญาอนุญาตของ domain1.com เพื่อพิจารณาว่าผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงแอปพลิเคชันหรือไม่

GET /appsmarket/v2/customerLicense/{applicationId}/{customerId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/customerLicense/{applicationId}/domain1.com

เนื้อหาการตอบกลับ

การตอบกลับจะส่งคืนใบอนุญาตของลูกค้าสำหรับ domain1.com โดยที่ state คือ ACTIVE ซึ่งแสดงว่าลูกค้ามีใบอนุญาตที่ถูกต้อง

{
 "kind": "appsmarket#customerLicense",
 "id": "{CUSTOMER_LICENSE_ID}",
 "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
 "customerId": "domain1.com",
 "state": "ACTIVE",
 "editions": [
  {
   "editionId": "default_edition",
   "seatCount": -1
  }
 ]
}

แอปพลิเคชันติดตั้งโดยผู้ดูแลระบบสำหรับหน่วยขององค์กร (OU) ของผู้ใช้ที่ระบุเท่านั้น

ขณะนี้แอปพลิเคชันนี้จะมีเพียงผู้ดูแลระบบที่ติดตั้งสำหรับ OU ของ user2@domain1.com เท่านั้น โดยไม่ติดตั้งผู้ดูแลระบบสำหรับทุกคนในองค์กรอีกต่อไป

คำขอ userLicense.get

คำขอนี้เรียกใช้เมธอด userLicense.get เพื่อรับสถานะการให้สัญญาอนุญาตของ user3@domain1.com และดูว่าผู้ใช้เหล่านั้นมีสิทธิ์ใช้แอปพลิเคชันหรือไม่

GET /appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/{userId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/user3@domain1.com

เนื้อหาการตอบกลับ

เนื่องจากแอปพลิเคชันติดตั้งโดยผู้ดูแลระบบสำหรับ user2@domain1.com เท่านั้น การตอบกลับจึงแสดงผลใบอนุญาตของผู้ใช้สำหรับ user3@domain1.com โดยที่ enabled คือ false ซึ่งแสดงว่าผู้ดูแลระบบโดเมนของ domain1.com ยังไม่ได้เปิดใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับโดเมนนี้และ state คือ ACTIVE ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้มีใบอนุญาตที่ถูกต้องและควรได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชัน

{
 "kind": "appsmarket#userLicense",
 "enabled": false,
 "state": "ACTIVE",
 "editionId": "default_edition",
 "customerId": "domain1.com",
 "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
 "id": "{USER_LICENSE_ID}",
 "userId": "user3@domain1.com"
}

คำขอ userLicense.get

คำขอนี้เรียกใช้เมธอด userLicense.get เพื่อดูสถานะการให้สัญญาอนุญาตของ user2@domain1.com และระบุว่ามีสิทธิ์ใช้แอปพลิเคชันหรือไม่

GET /appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/{userId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/user2@domain1.com

เนื้อหาการตอบกลับ

เนื่องจากแอปพลิเคชันติดตั้งโดยผู้ดูแลระบบสำหรับ user2@domain1.com เท่านั้น การตอบกลับจึงแสดงผลใบอนุญาตผู้ใช้ของ user2@domain1.com โดยที่ enabled คือ true และ state คือ ACTIVE

{
 "kind": "appsmarket#userLicense",
 "enabled": true,
 "state": "ACTIVE",
 "editionId": "default_edition",
 "customerId": "domain1.com",
 "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
 "id": "{USER_LICENSE_ID}",
 "userId": "user2@domain1.com"
}

ระบบจะลบแอปพลิเคชันสำหรับทุกคนในองค์กร

ลบแอปพลิเคชันสำหรับทุกคนในองค์กรแล้ว โดยผู้ใช้ user1@domain1.com ยังคงมีสิทธิ์เข้าถึงแอปพลิเคชันนั้นเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันทีละรายการ

คำขอ userLicense.get

คำขอนี้เรียกใช้เมธอด userLicense.get เพื่อดูสถานะการให้สัญญาอนุญาตของ user2@domain1.com และระบุว่ามีสิทธิ์ใช้แอปพลิเคชันหรือไม่

GET /appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/{userId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/user2@domain1.com

เนื้อหาการตอบกลับ

เนื่องจากแอปพลิเคชันถูกลบสำหรับทุกคนในองค์กร การตอบกลับจึงแสดงใบอนุญาตของผู้ใช้สำหรับ user2@domain1.com โดยที่ enabled คือ false และ state คือ UNLICENSED ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ดูแลระบบของโดเมนของผู้ใช้รายนี้ไม่ได้กำหนดใบอนุญาตสำหรับแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้รายนี้

{
 "kind": "appsmarket#userLicense",
 "enabled": false,
 "state": "UNLICENSED",
 "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
 "id": "{USER_LICENSE_ID}",
 "userId": "user2@domain1.com"
}

คำขอ userLicense.get

คำขอนี้เรียกใช้เมธอด userLicense.get เพื่อดูสถานะการให้สัญญาอนุญาตของ user1@domain1.com และระบุว่ามีสิทธิ์ใช้แอปพลิเคชันหรือไม่

GET /appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/{userId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/userLicense/{applicationId}/user1@domain1.com

เนื้อหาการตอบกลับ

เนื่องจาก user1@domain1.com ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันแยกต่างหากไว้ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้จึงยังคงมีสิทธิ์ใช้ได้ การตอบกลับจะแสดงใบอนุญาตของผู้ใช้โดยที่ enabled คือ true และ state คือ ACTIVE

{
 "kind": "appsmarket#userLicense",
 "enabled": true,
 "state": "ACTIVE",
 "editionId": "default_edition",
 "customerId": "user1@domain1.com",
 "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
 "id": "{USER_LICENSE_ID}",
 "userId": "user1@domain1.com"
}

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบอนุญาตจากการดำเนินการข้างต้นทั้งหมด

คำขอ LicenseNotification.list

คำขอที่ส่งไปยังเมธอด licenseNotification.list จะเรียกการแจ้งเตือนการอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดสำหรับแอปพลิเคชันนั้น

GET /appsmarket/v2/licenseNotification/{applicationId}

curl -H "Authorization: Bearer {TOKEN}" https://appsmarket.googleapis.com/appsmarket/v2/licenseNotification/{applicationId}

เนื้อหาการตอบกลับ

การตอบกลับนี้จะแสดงรายการการแจ้งเตือนเรื่องใบอนุญาตสำหรับการดำเนินการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการข้างต้น

{
 "kind": "appsmarket#licenseNotificationList",
 "notifications": [
  {
   "kind": "appsmarket#licenseNotification",
   "id": "{LICENSE_NOTIFICATION_ID}",
   "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
   "customerId": "user1@domain1.com",
   "timestamp": "1641318266998",
   "provisions": [
    {
     "kind": "appsmarket#provisionNotification",
     "editionId": "default_edition",
     "seatCount": "1"
    }
   ]
  },
  {
   "kind": "appsmarket#licenseNotification",
   "id": "{LICENSE_NOTIFICATION_ID}",
   "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
   "customerId": "domain1.com",
   "timestamp": "1641318351038",
   "provisions": [
    {
     "kind": "appsmarket#provisionNotification",
     "editionId": "default_edition",
     "seatCount": "-1"
    }
   ]
  },
  {
   "kind": "appsmarket#licenseNotification",
   "id": "{LICENSE_NOTIFICATION_ID}",
   "applicationId": "{APPLICATION_ID}",
   "customerId": "domain1.com",
   "timestamp": "1641318858349",
   "deletes": [
    {
     "kind": "appsmarket#deleteNotification",
     "editionId": "default_edition",
    }
   ]
  },
 ],
 "nextPageToken": "{NEXT_PAGE_TOKEN}"
}