Zaktualizuj arkusze kalkulacyjne

Oprócz wartości zawartych w komórkach arkusz kalkulacyjny zawiera wiele innych typów danych, takich jak:

 • Wymiary
 • Formaty komórek i obramowanie
 • Zakresy nazwane
 • Zakresy chronione
 • Formatowanie warunkowe

Są to niektóre z wielu rodzajów danych, które wpływają na wygląd i działanie arkusza kalkulacyjnego. Metoda spreadsheets.batchUpdate umożliwia aktualizowanie wszystkich tych szczegółów arkusza kalkulacyjnego. Zmiany są grupowane w grupie, więc jeśli jedno żądanie zakończy się niepowodzeniem, nie zostaną zapisane żadne pozostałe (potencjalnie zależne) zmiany.

Na tej stronie opisujemy podstawy korzystania z metody spreadsheets.batchUpdate. Jeśli chcesz odczytywać i zapisywać dane o wartościach komórek, możesz też użyć zasobu spreadsheets.values opisanego w artykule Odczytywanie i zapisywanie wartości komórek.

Kategorie działań

Operacje obsługiwane przez spreadsheets.batchUpdate można podzielić na te ogólne kategorie:

Kategoria Opis
Dodaj (i Duplikuj)Dodaj nowe obiekty (czasami oparte na starych, np. w przypadku powielonych żądań).
Aktualizuj (i Ustaw)Aktualizuj określone właściwości obiektu, zwykle pozostawiając stare właściwości bez zmian (podczas gdy żądanie Set zastępuje wcześniejsze dane).
UsuńUsuń obiekty.

W następnej sekcji użyjesz tych kategorii, aby opisać zachowanie konkretnych operacji.

Operacje aktualizacji zbiorczej

Metoda spreadsheets.batchUpdate działa, przyjmując co najmniej 1 obiekt Request, z których każdy określa pojedynczy rodzaj żądania do wykonania. Jest wiele różnych rodzajów wniosków. Oto zestawienie typów żądań pogrupowanych w różne kategorie.

Obiekt DODAJ / DUPLIKUJ AKTUALIZUJ / USTAW USUŃ
Właściwości arkusza kalkulacyjnego UpdateSpreadsheetPropertiesRequest
Arkusze AddSheetRequest
DuplicateSheetRequest
UpdateSheetPropertiesRequest DeleteSheetRequest
Wymiary (w tym zakres wymiarów) InsertDimensionRequest
AppendDimensionRequest
UpdateDimensionPropertiesRequest
MoveDimensionRequest
AutoResizeDimensionsRequest
DeleteDimensionRequest
Komórki (w tym wartości, formaty, sprawdzanie poprawności danych itp.) RepeatCellRequest
UpdateCellsRequest
AppendCellsRequest
Zakresy nazwane AddNamedRangeRequest UpdateNamedRangeRequest DeleteNamedRangeRequest
Granice UpdateBordersRequest
filtry (w tym widoki filtrów i filtr podstawowy); AddFilterViewRequest
DuplicateFilterViewRequest
UpdateFilterViewRequest
SetBasicFilterRequest
ClearBasicFilterRequest
Sprawdzanie poprawności danych SetDataValidationRequest
Reguły formatowania warunkowego AddConditionalFormatRuleRequest UpdateConditionalFormatRuleRequest DeleteConditionalFormatRuleRequest
Zakresy chronione AddProtectedRangeRequest UpdateProtectedRangeRequest DeleteProtectedRangeRequest
Umieszczone obiekty (w tym wykresy) AddChartRequest UpdateChartSpecRequest
UpdateEmbeddedObjectPositionRequest
DeleteEmbeddedObjectRequest
Scala MergeCellsRequest UnmergeCellsRequest

Istnieją też dodatkowe żądania, które udają działania użytkownika w celu manipulowania danymi:

Limity

Więcej informacji o limitach komórek i wierszy w Arkuszach Google znajdziesz w artykule Pliki, które możesz przechowywać na Dysku Google.

Maski pól

Wiele żądań aktualizacji wymaga masek pól. Jest to rozdzielana przecinkami lista pól, na których można aktualizować tylko niektóre pola w obiekcie, a pozostałe pola pozostawić bez zmian. Maska pola * jest traktowana jak symbol wieloznaczny i jest skrótem służącym do określania wszystkich pól w wiadomości (co oznacza, że pole może powrócić do stanu domyślnego, jeśli nie określisz dla niego wartości w żądaniu). Więcej informacji o maskach pól znajdziesz w artykule Używanie masek pól.

W tym przykładzie użyto parametru UpdateSpreadsheetPropertiesRequest do zaktualizowania tylko tytułu arkusza kalkulacyjnego:

Prośba:

POST .../v4/spreadsheets/spreadsheetId:batchUpdate

Treść żądania:

{
 "requests": [{
   "updateSpreadsheetProperties": {
     "properties": {"title": "TITLE"},
     "fields": "title"
   }
 }]
}

Zastąp TITLE nowym tytułem arkusza kalkulacyjnego.

Odpowiedzi

Podczas aktualizowania arkusza kalkulacyjnego niektóre rodzaje żądań mogą zwracać odpowiedzi. Są one zwracane w tablicy, a każda odpowiedź zajmuje ten sam indeks co odpowiednie żądanie. Niektóre żądania nie mają odpowiedzi – w przypadku nich odpowiedź jest pusta.

Zwykle żądania „add” zawierają odpowiedzi, które zwracają informacje takie jak identyfikator dodanego obiektu. Listę obsługiwanych odpowiedzi znajdziesz w sekcji Odpowiedzi.

Przykład

Ten przykładowy kod wykonuje te działania:

 1. Aktualizuje tytuł arkusza kalkulacyjnego za pomocą zmiennej title.
 2. Wyszukuje i zastępuje wartości komórek w arkuszu kalkulacyjnym przy użyciu zmiennych find i replacement.

Google Apps Script

sheets/api/sheets_snippets.gs
/**
 * Updates the specified sheet using advanced sheet services
 * @param {string} spreadsheetId id of the spreadsheet to be updated
 * @param {string} title name of the sheet in the spreadsheet to be updated
 * @param {string} find string to be replaced
 * @param {string} replacement the string to replace the old data
 * @returns {*} the updated spreadsheet
 */
Snippets.prototype.batchUpdate = (spreadsheetId, title,
 find, replacement) => {
 // This code uses the Sheets Advanced Service, but for most use cases
 // the built-in method SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet()
 //   .getRange(range).setValues(values) is more appropriate.

 try {
  // Change the spreadsheet's title.
  let updateSpreadsheetPropertiesRequest =
   Sheets.newUpdateSpreadsheetPropertiesRequest();
  updateSpreadsheetPropertiesRequest.properties =
   Sheets.newSpreadsheetProperties();
  updateSpreadsheetPropertiesRequest.properties.title = title;
  updateSpreadsheetPropertiesRequest.fields = 'title';

  // Find and replace text.
  let findReplaceRequest = Sheets.newFindReplaceRequest();
  findReplaceRequest.find = find;
  findReplaceRequest.replacement = replacement;
  findReplaceRequest.allSheets = true;

  let requests = [Sheets.newRequest(), Sheets.newRequest()];
  requests[0].updateSpreadsheetProperties =
   updateSpreadsheetPropertiesRequest;
  requests[1].findReplace = findReplaceRequest;

  let batchUpdateRequest = Sheets.newBatchUpdateSpreadsheetRequest();
  batchUpdateRequest.requests = requests;

  // Add additional requests (operations)
  const result =
   Sheets.Spreadsheets.batchUpdate(batchUpdateRequest, spreadsheetId);
  return result;
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  console.log('Failed with error %s', err.message);
 }
};

Java

sheets/snippets/src/main/java/BatchUpdate.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonError;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.sheets.v4.Sheets;
import com.google.api.services.sheets.v4.SheetsScopes;
import com.google.api.services.sheets.v4.model.BatchUpdateSpreadsheetRequest;
import com.google.api.services.sheets.v4.model.BatchUpdateSpreadsheetResponse;
import com.google.api.services.sheets.v4.model.FindReplaceRequest;
import com.google.api.services.sheets.v4.model.FindReplaceResponse;
import com.google.api.services.sheets.v4.model.Request;
import com.google.api.services.sheets.v4.model.SpreadsheetProperties;
import com.google.api.services.sheets.v4.model.UpdateSpreadsheetPropertiesRequest;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

/* Class to demonstrate the use of Spreadsheet Batch Update API */
public class BatchUpdate {
 /**
  * Updates spreadsheet's title and cell values.
  *
  * @param spreadsheetId - Id of the spreadsheet.
  * @param title     - New title of the spreadsheet.
  * @param find     - Find cell values
  * @param replacement  - Replaced cell values
  * @return response metadata
  * @throws IOException - if credentials file not found.
  */
 public static BatchUpdateSpreadsheetResponse batchUpdate(String spreadsheetId,
                              String title,
                              String find,
                              String replacement)
   throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
      guides on implementing OAuth2 for your application. */
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Collections.singleton(SheetsScopes.SPREADSHEETS));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Create the sheets API client
  Sheets service = new Sheets.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Sheets samples")
    .build();

  List<Request> requests = new ArrayList<>();
  BatchUpdateSpreadsheetResponse response = null;
  try {
   // Change the spreadsheet's title.
   requests.add(new Request()
     .setUpdateSpreadsheetProperties(new UpdateSpreadsheetPropertiesRequest()
       .setProperties(new SpreadsheetProperties()
         .setTitle(title))
       .setFields("title")));
   // Find and replace text.
   requests.add(new Request()
     .setFindReplace(new FindReplaceRequest()
       .setFind(find)
       .setReplacement(replacement)
       .setAllSheets(true)));

   BatchUpdateSpreadsheetRequest body =
     new BatchUpdateSpreadsheetRequest().setRequests(requests);
   response = service.spreadsheets().batchUpdate(spreadsheetId, body).execute();
   FindReplaceResponse findReplaceResponse = response.getReplies().get(1).getFindReplace();

   System.out.printf("%d replacements made.", findReplaceResponse.getOccurrencesChanged());
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   GoogleJsonError error = e.getDetails();
   if (error.getCode() == 404) {
    System.out.printf("Spreadsheet not found with id '%s'.\n", spreadsheetId);
   } else {
    throw e;
   }
  }
  return response;
 }
}

JavaScript

sheets/snippets/sheets_batch_update.js
function batchUpdate(spreadsheetId, title, find, replacement, callback) {
 const requests = [];
 // Change the spreadsheet's title.
 requests.push({
  updateSpreadsheetProperties: {
   properties: {
    title: title,
   },
   fields: 'title',
  },
 });
 // Find and replace text.
 requests.push({
  findReplace: {
   find: find,
   replacement: replacement,
   allSheets: true,
  },
 });
 try {
  // Add additional requests (operations) ...
  const batchUpdateRequest = {requests: requests};
  gapi.client.sheets.spreadsheets.batchUpdate({
   spreadsheetId: spreadsheetId,
   resource: batchUpdateRequest,
  }).then((response) => {
   const findReplaceResponse = response.result.replies[1].findReplace;
   console.log(`${findReplaceResponse.occurrencesChanged} replacements made.`);
   if (callback) callback(response);
  });
 } catch (err) {
  document.getElementById('content').innerText = err.message;
  return;
 }
}

Node.js

sheets/snippets/sheets_batch_update.js
/**
 * Updates the Spreadsheet title. Finds and replaces a string in the sheets.
 * @param {string} spreadsheetId The Spreadsheet to update
 * @param {string} title The new Spreadsheet title
 * @param {string} find The text to find
 * @param {string} replacement The text to replace
 * @return {obj} holding the information regarding the replacement of strings
 */
async function batchUpdate(spreadsheetId, title, find, replacement) {
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets',
 });

 const service = google.sheets({version: 'v4', auth});
 const requests = [];
 // Change the spreadsheet's title.
 requests.push({
  updateSpreadsheetProperties: {
   properties: {
    title,
   },
   fields: 'title',
  },
 });
 // Find and replace text.
 requests.push({
  findReplace: {
   find,
   replacement,
   allSheets: true,
  },
 });
 // Add additional requests (operations) ...
 const batchUpdateRequest = {requests};
 try {
  const response = await service.spreadsheets.batchUpdate({
   spreadsheetId,
   resource: batchUpdateRequest,
  });
  const findReplaceResponse = response.data.replies[1].findReplace;
  console.log(`${findReplaceResponse.occurrencesChanged} replacements made.`);
  return response;
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  throw err;
 }
}

PHP

sheets/snippets/src/SpreadsheetBatchUpdate.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
use Google\Service\Sheets\BatchUpdateSpreadsheetRequest;

/**
 * to batch update a spreadsheet
 */
function batchUpdate($spreadsheetId, $title, $find, $replacement)
  {  
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
      guides on implementing OAuth2 for your application. */
    $client = new Google\Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Google\Service\Drive::DRIVE);
    $service = new Google_Service_Sheets($client);
    try{
      //execute the request
      $requests = [
        new Google_Service_Sheets_Request([
       'updateSpreadsheetProperties' => [
         'properties' => [
           'title' => $title
          ],
          'fields' => 'title'
       ]
     ]),
     new Google_Service_Sheets_Request([
       'findReplace' => [
         'find' => $find,
         'replacement' => $replacement,
         'allSheets' => true
         ]
         ])
        ];
        $batchUpdateRequest = new Google_Service_Sheets_BatchUpdateSpreadsheetRequest([
          'requests' => $requests
        ]);
    $response = $service->spreadsheets->batchUpdate($spreadsheetId, $batchUpdateRequest);
    $findReplaceResponse = $response->getReplies()[1]->getFindReplace();
    printf("%s replacements made.\n",
    $findReplaceResponse->getOccurrencesChanged());
    return $response;
  }
  catch(Exception $e) {
    // TODO(developer) - handle error appropriately
    echo 'Message: ' .$e->getMessage();
   }
  }

Python

sheets/snippets/sheets_batch_update.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def sheets_batch_update(spreadsheet_id, title, find, replacement):
 """
 Update the sheet details in batch, the user has access to.
 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """

 creds, _ = google.auth.default()
 # pylint: disable=maybe-no-member

 try:
  service = build("sheets", "v4", credentials=creds)

  requests = []
  # Change the spreadsheet's title.
  requests.append(
    {
      "updateSpreadsheetProperties": {
        "properties": {"title": title},
        "fields": "title",
      }
    }
  )
  # Find and replace text
  requests.append(
    {
      "findReplace": {
        "find": find,
        "replacement": replacement,
        "allSheets": True,
      }
    }
  )
  # Add additional requests (operations) ...

  body = {"requests": requests}
  response = (
    service.spreadsheets()
    .batchUpdate(spreadsheetId=spreadsheet_id, body=body)
    .execute()
  )
  find_replace_response = response.get("replies")[1].get("findReplace")
  print(
    f"{find_replace_response.get('occurrencesChanged')} replacements made."
  )
  return response

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  return error


if __name__ == "__main__":
 sheets_batch_update("spreadsheet_id", "title", "find", "replacement")

Ruby

sheets/snippets/lib/spreadsheet_snippets.rb
requests = []
# Change the name of sheet ID '0' (the default first sheet on every
# spreadsheet)
requests.push({
        update_sheet_properties: {
         properties: { sheet_id: 0, title: 'New Sheet Name' },
         fields:   'title'
        }
       })
# Find and replace text
requests.push({
        find_replace: {
         find:    find,
         replacement: replacement,
         all_sheets: true
        }
       })
# Add additional requests (operations) ...

body = { requests: requests }
result = service.batch_update_spreadsheet(spreadsheet_id, body, {})
find_replace_response = result.replies[1].find_replace
puts "#{find_replace_response.occurrences_changed} replacements made."