Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sử dụng Trang tổng quan về trạng thái của Google Tìm kiếm

Trang tổng quan về trạng thái của Google Tìm kiếm cung cấp thông tin về trạng thái của các hệ thống hỗ trợ Google Tìm kiếm. Trang tổng quan này cho thấy những vấn đề ảnh hưởng đến nhiều trang web hoặc người dùng. Vì vậy, nếu bạn thấy một vấn đề trên trang tổng quan này, thì có thể vấn đề đó có liên quan đến vấn đề bạn đang gặp phải.

Để nhận thông báo về một vấn đề, bạn có thể đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS của chúng tôi.

Xem Trang tổng quan

Vòng đời của một vấn đề

Khi phát hiện vấn đề trên Google Tìm kiếm, nhóm Quan hệ của Tìm kiếm và nhóm Kỹ thuật của Tìm kiếm sẽ phối hợp giải quyết vấn đề và thông báo cho bạn:

  1. Phát hiện và phản hồi ban đầu
  2. Điều tra
  3. Theo dõi
  4. Giảm nhẹ hoặc khắc phục

Phát hiện và phản hồi ban đầu

Nhóm Quan hệ của Tìm kiếm theo dõi trạng thái của các hệ thống trên Google Tìm kiếm bằng cách xem xét nhiều loại tín hiệu (bao gồm cả tính năng giám sát nội bộ và ý kiến phản hồi của cộng đồng). Trong trường hợp xảy ra vấn đề diện rộng, nhóm Quan hệ của Tìm kiếm sẽ cập nhật trang tổng quan. Vấn đề diện rộng có nghĩa là có điều gì đó ảnh hưởng đến số lượng lớn trang web hoặc người dùng.

Trang tổng quan về trạng thái có thể cho thấy những trạng thái sau đây:

Định nghĩa trạng thái
Có sẵn Nhìn chung, hệ thống có sẵn và đang hoạt động.
Thông tin hệ thống Đã có bản cập nhật hoặc thay đổi đối với một hệ thống (ví dụ: Googlebot bắt đầu thu thập dữ liệu qua HTTP/2).
Gián đoạn hệ thống Có thể các trang web nhận thấy tình trạng giảm hiệu suất của hệ thống do một bên thứ ba phổ biến (ví dụ: máy chủ DNS).
Hệ thống ngừng hoạt động Hệ thống không hoạt động ở mức độ lớn và vấn đề đang ảnh hưởng đến một số lượng lớn trang web hoặc người dùng.

Điều tra

Các nhóm kỹ thuật của Tìm kiếm chịu trách nhiệm điều tra căn nguyên của vấn đề. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chương 12 của Sách kỹ thuật về độ tin cậy của trang web.

Theo dõi

Trong khi vấn đề vẫn tiếp diễn, nhóm Quan hệ của Tìm kiếm sẽ thường xuyên cập nhật. Nội dung cập nhật có thể bao gồm:

  • Thông tin về vấn đề, chẳng hạn như quy mô của vấn đề hoặc các khu vực chịu ảnh hưởng.
  • Tiến trình để biết thời điểm bạn sẽ nhận được thông tin cập nhật tiếp theo.
  • Tiến trình khắc phục vấn đề, chẳng hạn như khi đã tìm thấy căn nguyên hoặc nếu có cách giải quyết.

Giảm nhẹ hoặc khắc phục

Vấn đề chỉ được coi là đã khắc phục khi Google chắc chắn rằng thay đổi đã thực hiện sẽ chấm dứt tác động trong hệ thống. Có thể các trang web vẫn bị ảnh hưởng cho đến khi Google có thể xử lý lại các trang web.

Trong quá trình vấn đề diễn ra, nhóm Quan hệ của Tìm kiếm sẽ cố gắng giảm nhẹ tác động của vấn đề đó. Giảm nhẹ là khi tác động hoặc phạm vi của một vấn đề có thể giảm bớt, chẳng hạn như bằng cách cung cấp thêm tài nguyên hoặc giải pháp.

Khi có thể, nhóm Quan hệ của Tìm kiếm sẽ tìm và thông báo giải pháp. Giải pháp là các bước bạn có thể thực hiện để giải quyết nhu cầu cơ bản bất kể vấn đề là gì. Ví dụ như giải pháp dùng một máy chủ DNS khác.

Câu hỏi thường gặp

Tôi đang gặp phải vấn đề nhưng không thấy vấn đề đó trên trang tổng quan.

Có thể chỉ riêng trang web của bạn gặp phải vấn đề đó hoặc vấn đề đó chỉ ảnh hưởng tới số lượng nhỏ người tìm kiếm hoặc trang web. Nếu là chủ sở hữu trang web, bạn có thể liên hệ với chúng tôi trong cộng đồng trợ giúp của Trung tâm Google Tìm kiếm về mọi vấn đề mà bạn gặp phải nhưng chưa được liệt kê trên trang tổng quan. Nếu bạn gặp phải vấn đề khi tìm kiếm trên Google, hãy truy cập diễn đàn trợ giúp của Google Tìm kiếm.

Tôi có thể tìm thông tin về các trạng thái trước đây của hệ thống ở đâu?

Các vấn đề được báo cáo trên trang tổng quan có sẵn trên trang Tóm tắt và Nhật ký trong 5 năm. Bạn có thể nhấp vào mã số vấn đề để tham khảo các bài đăng liên quan đến vấn đề đó nếu vấn đề vẫn tiếp diễn.