Method: providers.tasks.patch

داده های Task را به روز می کند.

درخواست HTTP

PATCH https://fleetengine.googleapis.com/v1/{task.name=providers/*/tasks/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
task.name

string

باید در قالب providers/{provider}/tasks/{task} باشد.

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
header

object ( DeliveryRequestHeader )

اختیاری. هدر درخواست استاندارد Delivery API.

updateMask

string ( FieldMask format)

ضروری. ماسک فیلد که نشان می دهد کدام فیلدهای وظیفه به روز رسانی شود. توجه: updateMask باید حداقل یک فیلد داشته باشد.

این فهرستی از نام‌های فیلدهای کاملاً واجد شرایط با کاما است. مثال: "taskOutcome,taskOutcomeTime,taskOutcomeLocation" .

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از Task است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Task است.