Method: providers.deliveryVehicles.get

نمونه DeliveryVehicle مشخص شده را برمی گرداند.

درخواست HTTP

GET https://fleetengine.googleapis.com/v1/{name=providers/*/deliveryVehicles/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. باید در قالب providers/{provider}/deliveryVehicles/{deliveryVehicle} باشد. provider باید شناسه پروژه Google Cloud باشد. به عنوان مثال، sample-cloud-project .

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
header

object ( DeliveryRequestHeader )

اختیاری. هدر درخواست استاندارد Delivery API.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از DeliveryVehicle است.