State

وضعیت یک وظیفه. این نشان دهنده پیشرفت Tasks است.

Enums
STATE_UNSPECIFIED پیش فرض برای یک وضعیت وظیفه نامشخص یا ناشناخته استفاده می شود.
OPEN یا Task هنوز به وسیله نقلیه تحویلی اختصاص داده نشده است، یا وسیله نقلیه تحویلی هنوز از توقف خودروی تعیین شده توسط Task عبور نکرده است.
CLOSED هنگامی که وسیله نقلیه عبور می کند، وسیله نقلیه را برای این کار متوقف کنید.