Tổng quan về API Đường

Roads API là một dịch vụ chấp nhận các yêu cầu HTTPS có vĩ độ/kinh độ cho một hoặc nhiều điểm trên bản đồ. Công cụ này sử dụng các điểm này để tìm các đoạn đường lân cận và trả về một Mã địa điểm cùng với siêu dữ liệu như đoạn đường gần nhất và giới hạn tốc độ.

Lý do sử dụng API Đường

Với API Đường, bạn có thể xem giới hạn tốc độ, thời gian đến dự kiến hoặc các siêu dữ liệu khác về đường. Với siêu dữ liệu về đường này, bạn có thể cải thiện ứng dụng lái xe của mình bằng các tính năng sau:

  • Kết nối vĩ độ/kinh độ với đường hoặc con đường.
  • Tìm đường gần nhất cho một tập hợp các toạ độ
  • Tải giới hạn tốc độ cho các đoạn đường

Những việc bạn có thể làm với API Đường

Với Roads API, bạn có thể ánh xạ toạ độ GPS theo hình dạng của đường và xác định giới hạn tốc độ dọc theo các đoạn đường.

  • Gắn theo đường Dịch vụ này trả về đường có nhiều khả năng đã đi nhất dựa trên bộ toạ độ GPS đã cung cấp. Bạn có thể chỉ định tối đa 100 điểm GPS được thu thập dọc theo một tuyến đường. Nếu muốn, bạn cũng có thể yêu cầu dịch vụ nội suy các điểm bổ sung, dẫn đến một đường đi theo hình dạng hình học của đường một cách trơn tru.
  • Đường gần nhất Dịch vụ này trả về đoạn đường gần nhất cho một điểm GPS. Bạn có thể chỉ định tối đa 100 điểm GPS. Các điểm bạn chỉ định không cần phải nằm trong đường dẫn liên tục.
  • Giới hạn tốc độ Dịch vụ này trả về giới hạn tốc độ đã đăng cho một đoạn đường. Dịch vụ Giới hạn tốc độ dành cho tất cả khách hàng có giấy phép Theo dõi tài sản. Đối với những khách hàng Gói đặc biệt của Nền tảng Google Maps đã chuyển sang hình thức trả tiền theo mức dùng, tính năng này vẫn hoạt động.

Cách hoạt động của API Đường

API Đường sử dụng ba điểm cuối chấp nhận toạ độ vĩ độ/kinh độ hoặc mã địa điểm để cung cấp dữ liệu về đường đi, đoạn đường hoặc giới hạn tốc độ. Ví dụ sau đây cho thấy một yêu cầu về đường gần nhất dựa trên một bộ toạ độ (vĩ độ/kinh độ):

https://roads.googleapis.com/v1/nearestRoads
  ?points=60.170880%2C24.942795%7C60.170879%2C24.942796%7C60.170877%2C24.942796
  &key=YOUR_API_KEY

Tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các tài nguyên có sẵn thông qua API đường cùng với dữ liệu mà API này trả về.

Tài nguyên dữ liệu Dữ liệu được trả về Định dạng trả về
Gắn theo đường đi

Trả về một mảng gồm tối đa 100 điểm GPS từ một tuyến đường. Bao gồm các toạ độ kinh độ/vĩ độ chụp theo đường cùng với mã địa điểm. Xem thông tin chi tiết trong phần Phản hồi trong hướng dẫn Bám theo đường.

  • JSON
Đường gần nhất

Một dãy gồm tối đa 100 vĩ độ/kinh độ độc lập cùng với mã địa điểm cho con đường gần nhất đối với mỗi điểm được chỉ định. Các điểm không cần phải liên tục. Xem thông tin chi tiết trong phần Phản hồi trong hướng dẫn Đường gần nhất.

Giới hạn tốc độ

Một mảng gồm tối đa 100 phần tử siêu dữ liệu về đường. Các thông tin này chứa giới hạn tốc độ và mã địa điểm, với đơn vị tính bằng km/giờ hoặc dặm/giờ. Xem thông tin chi tiết trong phần Phản hồi trong hướng dẫn về Giới hạn tốc độ.

Cách sử dụng API Đường

1 Thử bản minh hoạ chụp nhanh đường đi Nhấp vào bản minh hoạ để tạo một đường và xem cách tính năng chụp nhanh điểm cuối của đường cung cấp dữ liệu mượt mà. Xem phần Bản minh hoạ trong hướng dẫn Bám sát đường đi. Bạn không cần có khoá API.
2 Thiết lập Hãy bắt đầu từ việc Thiết lập dự án Google Cloud rồi hoàn thành hướng dẫn thiết lập theo hướng dẫn sau, sau đó tìm hiểu cách sử dụng khoá API.
3 Thử yêu cầu nhanh về đường đi Dùng một trong các ví dụ về ảnh chụp nhanh rồi thử một ví dụ phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn.
4 Xem giới hạn tốc độ cho đường đi của bạn Sử dụng cùng một dữ liệu về đường đi mà bạn đã cung cấp cho yêu cầu về đường nhanh của bạn, hãy đưa ra truy vấn giới hạn tốc độ. Xem Ví dụ về yêu cầu bằng cách sử dụng đường dẫn.
5 Tìm hiểu cách xử lý đường dẫn dài Hãy làm theo các phần về Xử lý đường dẫn dài trong hướng dẫn Khái niệm nâng cao.
6 Kết hợp dữ liệu đường bộ vào ứng dụng của riêng bạn! Hãy xem ví dụ chi tiết về mã trong bản minh hoạ chụp đường để bắt đầu xây dựng chức năng dữ liệu đường trong ứng dụng của riêng bạn.

Thư viện ứng dụng có sẵn

Hãy gọi API này bằng ngôn ngữ bạn chọn thông qua một trong các thư viện ứng dụng sau:

Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng khách Go và Ứng dụng Node.js cho Dịch vụ Google Maps là các thư viện ứng dụng được cộng đồng hỗ trợ, có nguồn mở theo Giấy phép Apache 2.0. Tải các tệp này xuống từ GitHub, tại đây bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt và mã mẫu.

Các bước tiếp theo