Bắt đầu

Hãy bắt đầu xây dựng bằng API phấn hoa.
Tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Điểm cuối dự báo cung cấp thông tin về phấn hoa trong tối đa 5 ngày cho một vị trí nhất định.
Điểm cuối của HeatmapTiles cung cấp các bản đồ nhiệt liên quan đến phấn hoa thông qua một lớp phủ xếp kề.
Tìm hiểu về Chỉ số phấn hoa toàn cầu (UPI) và các loại cây được hỗ trợ trong API phấn hoa.
Xem thông tin chi tiết mới nhất về phạm vi bao phủ, theo từng quốc gia, đối với phấn hoa API.
Xem tài liệu tham khảo API REST và gRPC của phấn hoa.

Trợ giúp và hỗ trợ

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.