Method: forecast.lookup

Trả về tối đa 5 ngày thông tin phấn hoa hằng ngày tại hơn 65 quốc gia, độ phân giải lên tới 1km.

Yêu cầu HTTP

GET https://pollen.googleapis.com/v1/forecast:lookup

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Các tham số
location

object (LatLng)

Bắt buộc. Kinh độ và vĩ độ mà API tìm kiếm dữ liệu dự báo phấn hoa.

days

integer

Bắt buộc. Một con số cho biết số ngày dự báo cần yêu cầu (giá trị tối thiểu 1, giá trị tối đa là 5).

pageSize

integer

Không bắt buộc. Số lượng bản ghi thông tin hằng ngày tối đa có thể trả về trên mỗi trang. Giá trị mặc định và giá trị tối đa là 5 (dữ liệu trong 5 ngày).

pageToken

string

Không bắt buộc. Mã thông báo trang nhận được từ lệnh gọi hằng ngày trước đó. Tham số này được dùng để truy xuất trang tiếp theo.

Xin lưu ý rằng khi cung cấp giá trị cho mã thông báo trang, tất cả thông số yêu cầu khác được cung cấp phải khớp với lệnh gọi trước đó đã cung cấp mã thông báo trang.

languageCode

string

Không bắt buộc. Cho phép khách hàng chọn ngôn ngữ cho phản hồi. Nếu không thể cung cấp dữ liệu cho ngôn ngữ đó thì API sẽ sử dụng kết quả khớp gần nhất. Các giá trị được phép dựa trên tiêu chuẩn BCP-47 của IETF. Giá trị mặc định là "en".

plantsDescription

boolean

Không bắt buộc. Chứa thông tin chung về thực vật, bao gồm thông tin chi tiết về tính thời vụ, hình dạng và màu sắc đặc biệt, thông tin về phản ứng chéo gây dị ứng và ảnh về cây cối.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "regionCode": string,
 "dailyInfo": [
  {
   object (DayInfo)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Các trường
regionCode

string

Mã ISO_3166-1 alpha-2 của quốc gia/khu vực tương ứng với vị trí được cung cấp trong yêu cầu. Trường này có thể bị bỏ qua trong phản hồi nếu vị trí được cung cấp trong yêu cầu nằm trong lãnh thổ tranh chấp.

dailyInfo[]

object (DayInfo)

Bắt buộc. Đối tượng này chứa thông tin dự báo hằng ngày cho mỗi ngày được yêu cầu.

nextPageToken

string

Không bắt buộc. Mã thông báo để truy xuất trang tiếp theo.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.

LatLng

Một đối tượng đại diện cho cặp vĩ độ/kinh độ. Đây là một cặp số kép để biểu thị độ vĩ độ và độ kinh độ. Trừ phi có quy định khác, đối tượng này phải tuân thủ tiêu chuẩn WGS84. Giá trị phải nằm trong phạm vi chuẩn hoá.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "latitude": number,
 "longitude": number
}
Các trường
latitude

number

Vĩ độ tính theo độ. Giá trị này phải nằm trong khoảng [-90,0, +90,0].

longitude

number

Kinh độ theo độ. Giá trị này phải nằm trong khoảng [-180,0, +180,0].

DayInfo

Đối tượng này chứa thông tin dự báo hằng ngày cho mỗi ngày được yêu cầu.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "date": {
  object (Date)
 },
 "pollenTypeInfo": [
  {
   object (PollenTypeInfo)
  }
 ],
 "plantInfo": [
  {
   object (PlantInfo)
  }
 ]
}
Các trường
date

object (Date)

Ngày thể hiện dữ liệu dự báo phấn hoa (theo giờ UTC).

pollenTypeInfo[]

object (PollenTypeInfo)

Danh sách này sẽ bao gồm (tối đa) 3 loại phấn hoa (cỏ, cỏ dại, cây cối) ảnh hưởng đến vị trí được chỉ định trong yêu cầu.

plantInfo[]

object (PlantInfo)

Danh sách này sẽ bao gồm (tối đa) 15 loài phấn hoa ảnh hưởng đến địa điểm được nêu trong yêu cầu.

Ngày

Đại diện cho toàn bộ hoặc một phần ngày theo lịch, chẳng hạn như ngày sinh. Thời gian trong ngày và múi giờ được chỉ định ở nơi khác hoặc không đáng kể. Ngày này có liên quan đến Dương lịch. Điều này có thể đại diện cho một trong những điều sau:

 • Ngày đầy đủ, với các giá trị năm, tháng và ngày khác 0.
 • Tháng và ngày, với năm 0 (ví dụ: ngày kỷ niệm).
 • Chỉ có một năm, có một tháng không có ngày nào.
 • Năm và tháng, không có ngày (ví dụ: ngày hết hạn thẻ tín dụng).

Các loại có liên quan:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "year": integer,
 "month": integer,
 "day": integer
}
Các trường
year

integer

Năm của ngày tháng. Phải từ 1 đến 9999 hoặc 0 để chỉ định ngày không có năm.

month

integer

Tháng trong năm. Phải từ 1 đến 12 hoặc từ 0 để chỉ định một năm không có tháng và ngày.

day

integer

Ngày trong tháng. Giá trị phải từ 1 đến 31 và có giá trị trong năm và tháng, hoặc 0 để chỉ định một năm hoặc một năm và tháng không có ngày quan trọng.

PollenTypeInfo

Đối tượng này chứa chỉ mục loại phấn hoa và thông tin khuyến nghị về sức khoẻ đối với loại phấn hoa cụ thể.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "code": enum (PollenType),
 "displayName": string,
 "indexInfo": {
  object (IndexInfo)
 },
 "healthRecommendations": [
  string
 ],
 "inSeason": boolean
}
Các trường
code

enum (PollenType)

Tên mã của loại phấn hoa. Ví dụ: "GRASS"

displayName

string

Hình đại diện mà con người có thể đọc được của tên loại phấn hoa. Ví dụ: "Cỏ"

indexInfo

object (IndexInfo)

Chứa dữ liệu Chỉ số phấn hoa chung (UPI) cho loại phấn hoa.

healthRecommendations[]

string

Danh sách văn bản giải thích, liên quan đến thông tin chi tiết về sức khoẻ dựa trên lượng phấn hoa hiện tại.

inSeason

boolean

Cho biết cây có đang trong mùa hay không.

PollenType

Mã loại phấn hoa

Enum
POLLEN_TYPE_UNSPECIFIED Loại cây chưa xác định.
GRASS Loại phấn hoa cỏ.
TREE Loại phấn hoa cây.
WEED Loại phấn hoa cỏ dại.

IndexInfo

Đối tượng này chứa dữ liệu biểu thị giá trị, danh mục và nội dung mô tả cụ thể của chỉ số phấn hoa.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "code": enum (Index),
 "displayName": string,
 "category": string,
 "indexDescription": string,
 "color": {
  object (Color)
 },
 "value": integer
}
Các trường
code

enum (Index)

Mã của chỉ mục. Trường này biểu thị chỉ mục cho mục đích lập trình bằng cách sử dụng các trường hợp rắn thay vì dấu cách. Ví dụ: "UPI".

displayName

string

Biểu thị tên chỉ mục mà con người có thể đọc được. Ví dụ: "Chỉ số phấn hoa toàn cầu".

category

string

Phân loại văn bản diễn giải điểm số chỉ mục. Chỉ mục bao gồm 6 danh mục:

 • 0: "Không có"
 • 1: "Rất thấp"
 • 2: "Thấp"
 • 3: "Trung bình"
 • 4: "Cao"
 • 5: "Rất nhiều
indexDescription

string

Nội dung giải thích bằng văn bản về mức chỉ mục hiện tại.

color

object (Color)

Màu sắc dùng để thể hiện điểm số của Chỉ số phấn hoa.

value

integer

Điểm số của chỉ mục. Phạm vi số nằm trong khoảng từ 0 đến 5.

Chỉ mục

Mã chỉ mục

Enum
INDEX_UNSPECIFIED Chỉ mục không xác định.
UPI Chỉ số phấn hoa chung.

Màu

Đại diện cho một màu trong hệ màu RGBA. Bản trình bày này được thiết kế để đơn giản hoá việc chuyển đổi sang và từ các bản trình bày màu sắc bằng nhiều ngôn ngữ hơn là tính nhỏ gọn. Ví dụ: các trường của cách biểu diễn này có thể được cung cấp đơn giản cho hàm khởi tạo của java.awt.Color trong Java; cũng có thể cung cấp thông tin đơn giản cho phương thức +colorWithRed:green:blue:alpha của UIColor trong iOS; và chỉ cần thực hiện một chút thao tác, bạn có thể dễ dàng định dạng chuỗi thành chuỗi CSS rgba() trong JavaScript.

Trang tham khảo này không có thông tin về hệ màu tuyệt đối cần dùng để diễn giải giá trị RGB, ví dụ: sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 và BT.2020. Theo mặc định, các ứng dụng phải giả định hệ màu sRGB.

Khi cần quyết định sự cân bằng màu, việc triển khai (trừ phi có tài liệu khác) coi hai màu là như nhau nếu tất cả giá trị đỏ, xanh lục, xanh dương và alpha của các màu đó chênh lệch tối đa là 1e-5.

Ví dụ (Java):

 import com.google.type.Color;

 // ...
 public static java.awt.Color fromProto(Color protocolor) {
  float alpha = protocolor.hasAlpha()
    ? protocolor.getAlpha().getValue()
    : 1.0;

  return new java.awt.Color(
    protocolor.getRed(),
    protocolor.getGreen(),
    protocolor.getBlue(),
    alpha);
 }

 public static Color toProto(java.awt.Color color) {
  float red = (float) color.getRed();
  float green = (float) color.getGreen();
  float blue = (float) color.getBlue();
  float denominator = 255.0;
  Color.Builder resultBuilder =
    Color
      .newBuilder()
      .setRed(red / denominator)
      .setGreen(green / denominator)
      .setBlue(blue / denominator);
  int alpha = color.getAlpha();
  if (alpha != 255) {
   result.setAlpha(
     FloatValue
       .newBuilder()
       .setValue(((float) alpha) / denominator)
       .build());
  }
  return resultBuilder.build();
 }
 // ...

Ví dụ (iOS / Obj-C):

 // ...
 static UIColor* fromProto(Color* protocolor) {
  float red = [protocolor red];
  float green = [protocolor green];
  float blue = [protocolor blue];
  FloatValue* alpha_wrapper = [protocolor alpha];
  float alpha = 1.0;
  if (alpha_wrapper != nil) {
   alpha = [alpha_wrapper value];
  }
  return [UIColor colorWithRed:red green:green blue:blue alpha:alpha];
 }

 static Color* toProto(UIColor* color) {
   CGFloat red, green, blue, alpha;
   if (![color getRed:&red green:&green blue:&blue alpha:&alpha]) {
    return nil;
   }
   Color* result = [[Color alloc] init];
   [result setRed:red];
   [result setGreen:green];
   [result setBlue:blue];
   if (alpha <= 0.9999) {
    [result setAlpha:floatWrapperWithValue(alpha)];
   }
   [result autorelease];
   return result;
}
// ...

Ví dụ (JavaScript):

// ...

var protoToCssColor = function(rgb_color) {
  var redFrac = rgb_color.red || 0.0;
  var greenFrac = rgb_color.green || 0.0;
  var blueFrac = rgb_color.blue || 0.0;
  var red = Math.floor(redFrac * 255);
  var green = Math.floor(greenFrac * 255);
  var blue = Math.floor(blueFrac * 255);

  if (!('alpha' in rgb_color)) {
   return rgbToCssColor(red, green, blue);
  }

  var alphaFrac = rgb_color.alpha.value || 0.0;
  var rgbParams = [red, green, blue].join(',');
  return ['rgba(', rgbParams, ',', alphaFrac, ')'].join('');
};

var rgbToCssColor = function(red, green, blue) {
 var rgbNumber = new Number((red << 16) | (green << 8) | blue);
 var hexString = rgbNumber.toString(16);
 var missingZeros = 6 - hexString.length;
 var resultBuilder = ['#'];
 for (var i = 0; i < missingZeros; i++) {
   resultBuilder.push('0');
 }
 resultBuilder.push(hexString);
 return resultBuilder.join('');
};

// ...
Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "red": number,
 "green": number,
 "blue": number,
 "alpha": number
}
Các trường
red

number

Lượng màu đỏ trong màu dưới dạng một giá trị trong khoảng [0, 1].

green

number

Lượng màu xanh lục trong màu dưới dạng một giá trị trong khoảng [0, 1].

blue

number

Lượng màu xanh dương trong màu dưới dạng một giá trị trong khoảng [0, 1].

alpha

number

Phần màu này sẽ được áp dụng cho pixel. Tức là màu pixel cuối cùng được xác định theo phương trình:

pixel color = alpha * (this color) + (1.0 - alpha) * (background color)

Điều này có nghĩa rằng giá trị 1.0 tương ứng với một màu đồng nhất, trong khi giá trị 0.0 tương ứng với một màu đồng nhất. Thao tác này sử dụng thông báo trình bao bọc thay vì đại lượng vô hướng số thực đơn giản để có thể phân biệt giữa giá trị mặc định và giá trị chưa được đặt. Nếu bị bỏ qua, đối tượng màu này sẽ hiển thị dưới dạng một màu đồng nhất (như thể giá trị alpha đã được chỉ định rõ ràng là 1.0).

PlantInfo

Đối tượng này chứa thông tin hằng ngày về một loại cây cụ thể.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "code": enum (Plant),
 "displayName": string,
 "indexInfo": {
  object (IndexInfo)
 },
 "plantDescription": {
  object (PlantDescription)
 },
 "inSeason": boolean
}
Các trường
code

enum (Plant)

Tên mã của cây. Ví dụ: "COTTONWOOD". Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các mã hiện có tại đây.

displayName

string

Biểu thị tên cây mà con người có thể đọc được. Ví dụ: "Cottonwood".

indexInfo

object (IndexInfo)

Đối tượng này chứa dữ liệu biểu thị giá trị, danh mục và nội dung mô tả cụ thể của chỉ số phấn hoa.

plantDescription

object (PlantDescription)

Chứa thông tin chung về thực vật, bao gồm thông tin chi tiết về tính thời vụ, hình dạng và màu sắc đặc biệt, thông tin về phản ứng chéo gây dị ứng và ảnh về cây cối.

inSeason

boolean

Cho biết cây đang vào mùa hay không.

Thực vật

Liệt kê các loại cây có sẵn ở nhiều địa điểm.

Enum
PLANT_UNSPECIFIED Mã cây trồng không xác định.
ALDER Cây dương tía được phân loại là một loại phấn hoa dạng cây.
ASH Cây tần bì được phân loại là một loại phấn hoa dạng cây.
BIRCH Bạch dương được phân loại là một loại phấn hoa dạng cây.
COTTONWOOD Cây gỗ dương được phân loại là một loại phấn hoa dạng cây.
ELM Cây du được phân loại là một loại phấn hoa dạng cây.
MAPLE Cây phong được phân loại là một loại phấn hoa dạng cây.
OLIVE Ôliu được phân loại là một loại phấn hoa dạng cây.
JUNIPER Cây bách xù được phân loại là một loại phấn hoa dạng cây.
OAK Gỗ sồi được phân loại là một loại phấn hoa dạng cây.
PINE Thông được phân loại là một loại phấn hoa dạng cây.
CYPRESS_PINE Cây thông được phân loại là một loại phấn hoa dạng cây.
HAZEL Phấn hoa cây phỉ được phân loại là một loại phấn hoa.
GRAMINALES Cỏ ngũ cốc được phân loại là một loại phấn hoa cỏ.
RAGWEED Cỏ phấn hương được phân loại như một loại phấn hoa cỏ dại.
MUGWORT Ngải cứu được phân loại là một loại phấn hoa cỏ dại.

PlantDescription

Chứa thông tin chung về thực vật, bao gồm thông tin chi tiết về tính thời vụ, hình dạng và màu sắc đặc biệt, thông tin về phản ứng chéo gây dị ứng và ảnh về cây cối.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "type": enum (PollenType),
 "family": string,
 "season": string,
 "specialColors": string,
 "specialShapes": string,
 "crossReaction": string,
 "picture": string,
 "pictureCloseup": string
}
Các trường
type

enum (PollenType)

Loại phấn hoa của cây. Ví dụ: "GRASS". Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các mã hiện có tại đây.

family

string

Tên đại diện mà con người có thể đọc được của họ thực vật. Ví dụ: "Betu hiệuae (họ Bạch dương)".

season

string

Danh sách văn bản giải thích các mùa có phấn hoa hoạt động mạnh. Ví dụ: "Cuối mùa đông, mùa xuân".

specialColors

string

Nội dung mô tả dạng văn bản về màu sắc lá, vỏ, hoa hoặc hạt của cây giúp xác định loại cây này.

specialShapes

string

Nội dung mô tả bằng văn bản về hình dạng lá, vỏ, hoa hoặc hạt của cây giúp xác định loại cây này.

crossReaction

string

Nội dung mô tả bằng văn bản về thực vật phản ứng chéo phấn hoa. Ví dụ: Phấn hoa cây dương tía, cây phỉ, cây trăn, cây gỗ dẻ, cây liễu và cây sồi.

picture

string

Đường liên kết đến ảnh của cây cối.

pictureCloseup

string

Đường liên kết đến ảnh cận cảnh của cây.