Mã thông báo phiên

Mã thông báo phiên là các chuỗi do người dùng tạo, theo dõi các lệnh gọi Tự động hoàn thành (Mới) dưới dạng phiên. Tính năng Tự động hoàn thành (Mới) sử dụng mã phiên để nhóm các giai đoạn truy vấn và lựa chọn của nội dung tìm kiếm tự động hoàn thành của người dùng vào một phiên riêng biệt cho mục đích thanh toán.

Người dùng chịu trách nhiệm tạo mã thông báo phiên cho mỗi phiên. Mã thông báo phiên phải là chuỗi base64 an toàn với URL và tên tệp. Người dùng có thể tạo mã thông báo phiên theo bất kỳ cách nào, mặc dù bạn nên sử dụng mã nhận dạng duy nhất (UUID) trên toàn cầu phiên bản 4) cho mã thông báo phiên.

Phiên hoạt động bắt đầu bằng một lệnh gọi đến tính năng Tự động hoàn thành (Mới) và kết thúc bằng một lệnh gọi đến Thông tin về địa điểm (Mới) hoặc Xác thực địa chỉ. Mỗi phiên có thể có nhiều truy vấn Tự động hoàn thành (Mới), theo sau là một yêu cầu cho Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới) hoặc Xác thực địa chỉ. (Các) khoá API dùng cho mỗi yêu cầu trong một phiên phải thuộc cùng một dự án trên Google Cloud Console.

Mã thông báo phiên chấm dứt theo các cách sau:

  • Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới) sẽ được gọi.
  • Tính năng Xác thực địa chỉ sẽ được gọi.
  • Phiên này bị huỷ.
Sau khi một phiên kết thúc, mã thông báo này không còn hợp lệ nữa. Ứng dụng của bạn phải tạo một mã thông báo mới cho mỗi phiên mới. Nếu tham số sessionToken bị bỏ qua hoặc nếu bạn sử dụng lại mã phiên, thì phiên mới sẽ bị tính phí như thể không có mã thông báo phiên nào được cung cấp (mỗi yêu cầu được thanh toán riêng). Để biết thêm thông tin về cách tính phí các yêu cầu Tự động hoàn thành (Mới), hãy xem bài viết Tự động hoàn thành (Mới) và giá theo phiên.