Hình ảnh về địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Dịch vụ Địa điểm ảnh, là một phần của API địa điểm, là một API chỉ đọc cho phép bạn thêm nội dung ảnh chất lượng cao vào ứng dụng. Dịch vụ Địa điểm ảnh cho phép bạn truy cập vào hàng triệu ảnh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Địa điểm. Khi bạn nhận được thông tin địa điểm bằng cách sử dụng yêu cầu Chi tiết địa điểm, tham chiếu ảnh sẽ được trả về cho nội dung ảnh có liên quan. Các yêu cầu Tìm địa điểm, Tìm kiếm lân cận và Tìm kiếm văn bản cũng trả về một tham chiếu ảnh duy nhất cho mỗi địa điểm, nếu phù hợp. Sau đó, sử dụng dịch vụ Ảnh, bạn có thể truy cập ảnh được tham chiếu và đổi kích thước hình ảnh thành kích thước tối ưu cho ứng dụng.

Yêu cầu Ảnh địa điểm

Yêu cầu Ảnh địa điểm là URL HTTP có dạng sau:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/photo?parameters

Một số thông số nhất định là bắt buộc để bắt đầu yêu cầu tìm kiếm. Theo tiêu chuẩn trong URL, tất cả các tham số được phân tách bằng ký tự dấu và (&). Dưới đây là danh sách các tham số và giá trị có thể có của các tham số.

Required parameters

 • photo_reference

  A string identifier that uniquely identifies a photo. Photo references are returned from either a Place Search or Place Details request.

Optional parameters

 • maxheight

  Specifies the maximum desired height, in pixels, of the image. If the image is smaller than the values specified, the original image will be returned. If the image is larger in either dimension, it will be scaled to match the smaller of the two dimensions, restricted to its original aspect ratio. Both the maxheight and maxwidth properties accept an integer between 1 and 1600.

 • maxwidth

  Specifies the maximum desired width, in pixels, of the image. If the image is smaller than the values specified, the original image will be returned. If the image is larger in either dimension, it will be scaled to match the smaller of the two dimensions, restricted to its original aspect ratio. Both the maxheight and maxwidth properties accept an integer between 1 and 1600.

Generated from the OpenAPI specification. Edit Report bug

Tham chiếu ảnh

Tất cả yêu cầu đối với dịch vụ Địa điểm ảnh phải bao gồm một photoreference, được trả về trong phản hồi cho một yêu cầu Tìm địa điểm, Tìm kiếm lân cận, Tìm kiếm văn bản hoặc Thông tin chi tiết về địa điểm. Phản hồi cho các yêu cầu này sẽ chứa trường photos[] nếu địa điểm có nội dung ảnh liên quan.

Lưu ý: Số lượng ảnh trả về sẽ khác nhau tùy theo yêu cầu.

 • Yêu cầu Tìm địa điểm, Tìm kiếm lân cận hoặc Tìm kiếm văn bản sẽ trả về tối đa một phần tử photo trong mảng.
 • Yêu cầu Chi tiết địa điểm trả về tối đa mười phần tử photo.

Mỗi phần tử photo sẽ chứa các trường sau:

 • photo_reference – một chuỗi dùng để xác định ảnh khi bạn thực hiện yêu cầu Ảnh.
 • height — chiều cao tối đa của hình ảnh.
 • width — chiều rộng tối đa của hình ảnh.
 • html_attributions[] — chứa mọi thuộc tính bắt buộc. Trường này sẽ luôn xuất hiện, nhưng có thể trống.

Ảnh do dịch vụ Ảnh trả về có nguồn gốc từ nhiều vị trí, bao gồm chủ doanh nghiệp và ảnh do người dùng đóng góp. Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể sử dụng các ảnh này mà không cần ghi nhận tác giả hoặc sẽ đưa thuộc tính bắt buộc vào hình ảnh. Tuy nhiên, nếu phần tử photo được trả về bao gồm một giá trị trong trường html_attributions, thì bạn phải đưa thêm thuộc tính vào ứng dụng của mình ở bất cứ nơi nào bạn hiển thị hình ảnh.

Dưới đây là ví dụ về mảng photos[].

...
"photos" : [
  {
   "html_attributions" : [],
   "height" : 853,
   "width" : 1280,
   "photo_reference" : "CnRvAAAAwMpdHeWlXl-lH0vp7lez4znKPIWSWvgvZFISdKx45AwJVP1Qp37YOrH7sqHMJ8C-vBDC546decipPHchJhHZL94RcTUfPa1jWzo-rSHaTlbNtjh-N68RkcToUCuY9v2HNpo5mziqkir37WU8FJEqVBIQ4k938TI3e7bf8xq-uwDZcxoUbO_ZJzPxremiQurAYzCTwRhE_V0"
  }
...

Ví dụ về địa điểm chụp ảnh

Dưới đây là một yêu cầu mẫu. Yêu cầu này sẽ trả về hình ảnh được tham chiếu, đổi kích thước để hình ảnh có chiều rộng tối đa là 400 pixel.

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/photo
 ?maxwidth=400
 &photo_reference=Aap_uEA7vb0DDYVJWEaX3O-AtYp77AaswQKSGtDaimt3gt7QCNpdjp1BkdM6acJ96xTec3tsV_ZJNL_JP-lqsVxydG3nh739RE_hepOOL05tfJh2_ranjMadb3VoBYFvF0ma6S24qZ6QJUuV6sSRrhCskSBP5C1myCzsebztMfGvm7ij3gZT
 &key=YOUR_API_KEY

Trả lời ảnh địa điểm

Phản hồi của yêu cầu Ảnh địa điểm thành công sẽ là hình ảnh. Loại ảnh sẽ tùy thuộc vào loại ảnh đã gửi ban đầu.

Nếu yêu cầu của bạn vượt quá hạn mức hiện có, máy chủ sẽ trả về trạng thái HTTP 403 và hiển thị hình ảnh dưới đây để cho biết đã vượt quá hạn mức:

Hình ảnh vượt quá hạn ngạch

Nếu không hiểu được yêu cầu của bạn thì máy chủ sẽ trả về trạng thái HTTP 400 cho biết yêu cầu không hợp lệ. Sau đây là những lý do phổ biến nhất dẫn đến một yêu cầu không hợp lệ:

 • Tham chiếu ảnh đã gửi không được chỉ định đúng.
 • Yêu cầu này không chứa tham số maxwidth hoặc maxheight.
 • Giá trị của tham số maxwidth hoặc maxheight được đặt thành null.