Hình ảnh về địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Dịch vụ Ảnh địa điểm, một phần của API Địa điểm, là một API chỉ đọc cho phép bạn thêm nội dung ảnh chất lượng cao vào ứng dụng của mình. Dịch vụ Ảnh địa điểm cho phép bạn truy cập vào hàng triệu bức ảnh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Địa điểm. Khi bạn nhận được thông tin về địa điểm theo yêu cầu Chi tiết về địa điểm, thông tin tham khảo hình ảnh sẽ được trả về cho nội dung ảnh có liên quan. Các yêu cầu Tìm địa điểm, Tìm kiếm lân cận và Tìm kiếm văn bản cũng trả về một thông tin tham chiếu ảnh cho mỗi địa điểm, khi phù hợp. Bằng cách sử dụng dịch vụ Ảnh, bạn có thể truy cập vào ảnh được tham chiếu và đổi kích thước hình ảnh về kích thước tối ưu cho ứng dụng của mình.

Yêu cầu ảnh địa điểm

Yêu cầu ảnh địa điểm là một URL HTTP có dạng sau:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/photo?parameters

Bạn cần có một số tham số nhất định để bắt đầu một yêu cầu tìm kiếm. Theo tiêu chuẩn trong URL, tất cả tham số được phân tách bằng ký hiệu và (&). Dưới đây là danh sách các tham số và giá trị có thể có.

Required parameters

 • photo_reference

  A string identifier that uniquely identifies a photo. Photo references are returned from either a Place Search or Place Details request.

 • maxheight or maxwidth

  maxheight specifies the maximum desired height, in pixels, of the image. If the image is smaller than the values specified, the original image will be returned. If the image is larger in either dimension, it will be scaled to match the smaller of the two dimensions, restricted to its original aspect ratio.

  maxwidth specifies the maximum desired width, in pixels, of the image. If the image is smaller than the values specified, the original image will be returned. If the image is larger in either dimension, it will be scaled to match the smaller of the two dimensions, restricted to its original aspect ratio.

  Both the maxheight and maxwidth properties accept an integer between 1 and 1600.

  You must specify either maxheight, or maxwidth, or both.

Hình ảnh tham khảo

Tất cả các yêu cầu gửi đến dịch vụ Ảnh địa điểm phải bao gồm photo_reference, được trả về trong phản hồi cho yêu cầu Tìm địa điểm, Tìm kiếm lân cận, Tìm kiếm văn bản hoặc Thông tin chi tiết về địa điểm. Phản hồi các yêu cầu này sẽ chứa trường photos[] nếu địa điểm đó có nội dung ảnh liên quan.

Lưu ý: Số lượng ảnh được trả lại sẽ khác nhau theo yêu cầu.

 • Yêu cầu Tìm địa điểm, Tìm kiếm lân cận hoặc Tìm kiếm văn bản sẽ trả về tối đa một phần tử photo trong mảng.
 • Yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm trả về tối đa 10 phần tử photo.

Mỗi phần tử photo chứa các trường sau:

 • photo_reference – một chuỗi dùng để nhận dạng ảnh khi bạn thực hiện một yêu cầu Ảnh.
 • height – chiều cao tối đa của hình ảnh.
 • width – chiều rộng tối đa của hình ảnh.
 • html_attributions[] – chứa mọi thuộc tính bắt buộc. Trường này sẽ luôn xuất hiện nhưng có thể trống.

Ảnh do dịch vụ Ảnh trả về lấy từ nhiều vị trí, bao gồm cả chủ doanh nghiệp và ảnh do người dùng đóng góp. Trong hầu hết các trường hợp, những ảnh này có thể được sử dụng mà không cần ghi nhận tác giả hoặc sẽ có thuộc tính bắt buộc đi kèm trong hình ảnh. Tuy nhiên, nếu phần tử photo được trả về có chứa một giá trị trong trường html_attributions, thì bạn phải đưa thuộc tính bổ sung vào ứng dụng của mình ở bất cứ nơi nào hình ảnh xuất hiện.

Ví dụ sau đây cho thấy một yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm:

curl "https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?placeid=ChIJcUElzOzMQQwRLuV30nMUEUM&key=YOUR_API_KEY"

Dưới đây là ví dụ về mảng photos[] trong phản hồi.

...
"photos" : [
  {
   "html_attributions" : [],
   "height" : 853,
   "width" : 1280,
   "photo_reference" : "ATJ83zhSSAtkh5LTozXMhBghqubeOxnZWUV2m7Hv2tQaIzKQJgvZk9yCaEjBW0r0Zx1oJ9RF1G7oeM34sQQMOv8s2zA0sgGBiyBgvdyMxeVByRgHUXmv-rkJ2wyvNv17jyTSySm_-_6R2B0v4eKX257HOxvXlx_TSwp2NrICKrZM2d5d2P4q"
  }
...

Ví dụ về ảnh địa điểm

Dưới đây là một ví dụ về yêu cầu. Yêu cầu này sẽ trả về hình ảnh được tham chiếu, đổi kích thước sao cho hình ảnh có chiều rộng tối đa 400 pixel.

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/photo?maxwidth=400&photo_reference=ATJ83zhSSAtkh5LTozXMhBghqubeOxnZWUV2m7Hv2tQaIzKQJgvZk9yCaEjBW0r0Zx1oJ9RF1G7oeM34sQQMOv8s2zA0sgGBiyBgvdyMxeVByRgHUXmv-rkJ2wyvNv17jyTSySm_-_6R2B0v4eKX257HOxvXlx_TSwp2NrICKrZM2d5d2P4q&key=YOUR_API_KEY

Câu trả lời về địa điểm

Phản hồi của một yêu cầu thành công về Ảnh địa điểm sẽ là một hình ảnh. Loại hình ảnh sẽ phụ thuộc vào loại ảnh được gửi ban đầu.

Nếu yêu cầu của bạn vượt quá hạn mức hiện có, máy chủ sẽ trả về trạng thái HTTP 403 và hiển thị hình ảnh bên dưới để cho biết đã vượt quá hạn mức:

Hình ảnh về việc vượt quá hạn mức

Nếu không thể hiểu yêu cầu của bạn, thì máy chủ sẽ trả về trạng thái HTTP 400 cho biết yêu cầu không hợp lệ. Sau đây là những lý do phổ biến nhất dẫn đến một yêu cầu không hợp lệ: