Tổng quan về Maps Nhúng API

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Đặt bản đồ tương tác hoặc ảnh toàn cảnh của Chế độ xem phố trên trang web của bạn với API nhúng của Maps. Sử dụng một yêu cầu HTTP đơn giản; không cần JavaScript.

Bạn có thể đặt URL API Nhúng của Maps làm thuộc tính src của một iframe. Khi định cấu hình thuộc tính src, tham số q bắt buộc có thể hỗ trợ tên, địa chỉ cộng với mã thoát của URL thoát hoặc Mã địa điểm:

<iframe
  width="600"
  height="450"
  style="border:0"
  loading="lazy"
  allowfullscreen
  referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
  src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=API_KEY
    &q=Space+Needle,Seattle+WA">
</iframe>

Bắt đầu