Sử dụng và thanh toán API nhúng Maps

Định giá cho Maps Embedding API

Mọi yêu cầu về API Nhúng của Maps đều miễn phí và có thể sử dụng không giới hạn.

Hạn mức sử dụng khác

Không có giới hạn ngắn hạn (truy vấn mỗi giây) hoặc dài hạn (truy vấn mỗi ngày) trên API Nhúng của Maps.

Các hạn chế đối với Điều khoản sử dụng

Để biết đầy đủ thông tin chi tiết về mức sử dụng được phép, hãy tham khảo phần Hạn chế về giấy phép trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.