SDK bản đồ dành cho mã mẫu Android

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

SDK bản đồ cho Android trong kho lưu trữ trên GitHub bao gồm các mẫu minh hoạ việc sử dụng SDK Maps dành cho Android trong ứng dụng Android.

Kho lưu trữ chứa ứng dụng ApiDemos, một ứng dụng mẫu cho phép bạn tạo và chạy các mẫu từ một ứng dụng Android. Nhập và xây dựng ứng dụng, thêm khoá API, xem bản minh hoạ và dùng mã mẫu được cung cấp làm điểm xuất phát cho ứng dụng của bạn.

Khi chạy ứng dụng mẫu, bạn sẽ thấy danh sách các mẫu có sẵn mà bạn có thể chạy trên thiết bị của mình. Chọn một trong các lựa chọn. Ví dụ: nhấp vào Bản đồ cơ bản.

Khắc phục sự cố: Nếu ứng dụng mẫu chạy thành công nhưng bạn không thấy bản đồ, hãy kiểm tra để đảm bảo bạn đã thêm khoá API vào tệp kê khai của ứng dụng, như mô tả trong phần Sử dụng khoá API.

Sao chép và chạy các mẫu

Bạn cần có Git để chạy mẫu này cục bộ. Lệnh sau đây sao chép kho lưu trữ ứng dụng mẫu.

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

Nhập dự án mẫu vào Android Studio:

 1. Trong Android Studio, hãy chọn File > New > Import Project (Tệp > Mới > Nhập dự án).
 2. Chuyển đến vị trí bạn đã lưu kho lưu trữ và chọn thư mục dự án cho Kotlin hoặc Java:

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. Chọn Mở. Android Studio sẽ tạo dự án của bạn bằng công cụ xây dựng Gradle.
 4. Mở tệp local.properties của dự án.
 5. Thêm chuỗi sau, thay thế YOUR_API_KEY bằng giá trị của khoá API:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. Chạy ứng dụng.

Ứng dụng mẫu cho bản đồ trên Wear OS

Bạn có thể dùng một ứng dụng mẫu trên GitHub mà bạn có thể dùng làm điểm xuất phát khi tạo một ứng dụng cho thiết bị đeo. Ứng dụng mẫu này hướng dẫn bạn cách thiết lập một Google Map cơ bản trên Wear OS.