Bản đồ nhiệt

Điểm cuối heatmapTiles cung cấp bản đồ nhiệt liên quan đến chất lượng không khí thông qua một lớp phủ ô. Lớp phủ ô là một tập hợp các ô hình ảnh PNG có thể hiển thị ở trên cùng của Google Maps. Mỗi ô hình ảnh có kích thước (256 x 256 pixel).

Giới thiệu về ô bản đồ nhiệt

Lớp phủ ô là một lưới được tạo từ một tập hợp các thẻ thông tin, mỗi toạ độ được chỉ định (X,Y). Ô có toạ độ (0,0) luôn nằm ở góc Tây Bắc của bản đồ. Giá trị X tăng từ tây sang đông, trong khi giá trị Y tăng từ bắc xuống nam.

zoom level xác định kích thước hoặc kích thước nhỏ của nội dung bản đồ xuất hiện trong chế độ xem bản đồ. Kích thước lưới ô được xác định bằng cách mở rộng toạ độ XY theo cấp số nhân theo mức thu phóng.

gridSizeX = XzoomLevel
gridSizeY = YzoomLevel

Ví dụ: ở mức thu phóng là 2, bản đồ thế giới được biểu thị bằng ma trận 4 x 4, tổng cộng có 16 ô. Thu phóng cũng xác định giá trị tối đa được phép cho toạ độ.

Hình ảnh sau đây cho thấy một bản đồ nhiệt US_AQI với mức thu phóng là 2, cùng với toạ độ của từng thẻ thông tin:

Bản đồ nhiệt của toàn thế giới dưới dạng lưới 4 x 4.

Xem Toạ độ bản đồ và ô để biết thêm thông tin chi tiết.

Giới thiệu về điểm cuối trên bản đồ nhiệt

Một thẻ thông tin bản đồ nhiệt được biểu thị bằng một mảng byte chứa dữ liệu thẻ thông tin dưới dạng hình ảnh PNG. Bạn yêu cầu các ô bản đồ nhiệt chất lượng không khí hiện tại thông qua điểm cuối heatmapTiles bằng cách gửi một yêu cầu HTTP GET đến:

https://airquality.googleapis.com/v1/mapTypes/TYPE/heatmapTiles/Z/X/Y?key=YOUR_API_KEY

Tất cả tham số yêu cầu là bắt buộc trong một yêu cầu:

  • TYPE – Bản đồ nhiệt cho kiểu cần trả về. Xem các giá trị được phép.

  • Z – Mức thu phóng xác định mức độ lớn hoặc nhỏ của nội dung trên bản đồ xuất hiện trong chế độ xem bản đồ. Các giá trị được phép là 0-16, trong đó giá trị 0 thể hiện toàn bộ thế giới trong một thẻ thông tin duy nhất.

  • X,Y – Toạ độ của thẻ thông tin cần truy xuất, so với góc tây bắc (0,0). Các giá trị X đang tăng từ Tây sang Đông và các giá trị Y đang tăng từ Bắc xuống Nam.

    Toạ độ xếp kề phải hợp lệ đối với mức thu phóng được chỉ định. Ví dụ: nếu bạn đặt mức thu phóng thành 2 và yêu cầu thẻ thông tin ở toạ độ 10,10, thì API sẽ trả về một lỗi.

  • YOUR_API_KEY – Khoá API của ứng dụng. Khoá này xác định ứng dụng của bạn để quản lý hạn mức. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết lấy khoá.

Ví dụ về yêu cầu bản đồ nhiệt

Hình ảnh trên cho thấy bản đồ nhiệt US_AQI với mức thu phóng là 2, cùng với toạ độ của từng thẻ thông tin. Ví dụ sau đây sử dụng điểm cuối heatmapTiles để yêu cầu thẻ thông tin tại toạ độ 0,1 trên bản đồ nhiệt:

https://airquality.googleapis.com/v1/mapTypes/US_AQI/heatmapTiles/2/0/1?key=YOUR_API_KEY

Ô hiển thị như sau:

Một ô bản đồ nhiệt tại toạ độ 0,1.

Để biết thêm thông tin về cách phủ các ô trên bản đồ mặc định, hãy xem phần Loại bản đồ lớp phủ.