Tình trạng hiện tại

Điểm cuối currentConditions cung cấp thông tin hiện tại về chất lượng không khí hằng giờ. Bạn có thể kiểm soát chỉ số AQI và thông tin liên quan được trả về (chẳng hạn như nồng độ các chất gây ô nhiễm và các đề xuất về sức khoẻ).

Bạn có thể yêu cầu chất lượng không khí hiện tại hằng giờ qua điểm cuối currentConditions bằng cách gửi yêu cầu POST qua HTTP đến:

https://airquality.googleapis.com/v1/currentConditions:lookup?key=YOUR_API_KEY

Hãy đưa các lựa chọn yêu cầu của bạn vào nội dung yêu cầu JSON. Nội dung yêu cầu chứa thông tin vị trí mà bạn muốn lấy thông tin về tình trạng chất lượng không khí hiện tại và nhiều tuỳ chọn để kiểm soát thông tin về chất lượng không khí cần đưa vào phản hồi.

Ví dụ về yêu cầu cơ bản

Nội dung yêu cầu cơ bản

Mã sau đây cho biết cách tạo một nội dung yêu cầu cơ bản cho một yêu cầu currentConditions. Trong ví dụ này, bạn chỉ đặt vị trí.

curl -X POST -d '{
 "location": {
  "latitude": 37.419734,
  "longitude": -122.0827784
 }
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
'https://airquality.googleapis.com/v1/currentConditions:lookup?key=YOUR_API_KEY'

Phản hồi yêu cầu cơ bản

Lệnh gọi trên tạo ra phản hồi JSON sau đây. Để biết thêm thông tin chi tiết về dữ liệu phản hồi, hãy xem bài viết Dữ liệu phản hồi.

{
 "dateTime": "2023-10-26T18:00:00Z",
 "regionCode": "us",
 "indexes": [
  {
   "code": "uaqi",
   "displayName": "Universal AQI",
   "aqi": 52,
   "aqiDisplay": "52",
   "color": {
    "red": 0.9490196,
    "green": 0.98039216,
    "blue": 0.019607844
   },
   "category": "Moderate air quality",
   "dominantPollutant": "no2"
  }
 ]
}

Ví dụ về yêu cầu có nhiều tham số

Yêu cầu nhiều thông số

Mã sau đây cho biết cách tạo nội dung yêu cầu cho một yêu cầu currentConditions. Trong ví dụ này, ngoài vị trí, một số phép tính bổ sung và ngôn ngữ phản hồi cũng được chỉ định.

curl -X POST -d '{
 "universalAqi": true,
 "location": {
  "latitude": 37.419734,
  "longitude": -122.0827784
 },
 "extraComputations": [
  "HEALTH_RECOMMENDATIONS",
  "DOMINANT_POLLUTANT_CONCENTRATION",
  "POLLUTANT_CONCENTRATION",
  "LOCAL_AQI",
  "POLLUTANT_ADDITIONAL_INFO"
 ],
 "languageCode": "en"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
'https://airquality.googleapis.com/v1/currentConditions:lookup?key=YOUR_API_KEY'

Phản hồi nhiều thông số

Lệnh gọi trên tạo ra phản hồi JSON sau đây. Để biết thêm thông tin chi tiết về dữ liệu phản hồi, hãy xem bài viết Dữ liệu phản hồi.

{
  "dateTime": "2023-06-15T10:00:00Z",
  "regionCode": "us",
  "indexes": [
    {
      "code": "uaqi",
      "displayName": "Universal AQI",
      "aqi": 89,
      "aqiDisplay": "89",
      "color": {
        "red": 48,
        "green": 175,
        "blue": 55,
        "alpha": 255
      },
      "category": "Excellent air quality",
      "dominantPollutant": "o3"
    },
    {
      "code": "usa_epa",
      "displayName": "AQI (US)",
      "aqi": 41,
      "aqiDisplay": "41",
      "color": {
        "green": 228,
        "alpha": 255
      },
      "category": "Good air quality",
      "dominantPollutant": "pm25"
    }
  ],
  "pollutants": [
    {
      "code": "co",
      "displayName": "CO",
      "fullName": "Carbon monoxide",
      "concentration": {
        "value": 334.24,
        "units": "PARTS_PER_BILLION"
      },
      "additionalInfo": {
        "sources": "Typically originates from incomplete combustion...",
        "effects": "When inhaled, carbon monoxide can prevent the blood from..."
      }
    },
    {
      "code": "no2",
      "displayName": "NO2",
      "fullName": "Nitrogen dioxide",
      "concentration": {
        "value": 13.12,
        "units": "PARTS_PER_BILLION"
      },
      "additionalInfo": {
        "sources": "Main sources are fuel burning processes, such as...",
        "effects": "Exposure may cause increased bronchial reactivity..."
      }
    },
    {
      "code": "o3",
      "displayName": "O3",
      "fullName": "Ozone",
      "concentration": {
        "value": 13.88,
        "units": "PARTS_PER_BILLION"
      },
      "additionalInfo": {
        "sources": "Ozone is created in a chemical reaction between atmospheric oxygen...",
        "effects": "Ozone can irritate the airways and cause coughing, a burning..."
      }
    },
    {
      "code": "pm10",
      "displayName": "PM10",
      "fullName": "Inhalable particulate matter (<10µm)",
      "concentration": {
        "value": 5.07,
        "units": "MICROGRAMS_PER_CUBIC_METER"
      },
      "additionalInfo": {
        "sources": "Main sources are combustion processes (e.g. indoor heating, wildfires)...",
        "effects": "Inhalable particles can penetrate into the lungs. Short term exposure..."
      }
    },
    {
      "code": "pm25",
      "displayName": "PM2.5",
      "fullName": "Fine particulate matter (<2.5µm)",
      "concentration": {
        "value": 2.83,
        "units": "MICROGRAMS_PER_CUBIC_METER"
      },
      "additionalInfo": {
        "sources": "Main sources are combustion processes (e.g. power plants, indoor heating...",
        "effects": "Fine particles can penetrate into the lungs and bloodstream. Short term..."
      }
    },
    {
      "code": "so2",
      "displayName": "SO2",
      "fullName": "Sulfur dioxide",
      "concentration": {
        "value": 0.02,
        "units": "PARTS_PER_BILLION"
      },
      "additionalInfo": {
        "sources": "Main sources are burning processes of sulfur-containing fuel in industry...",
        "effects": "Exposure causes irritation of the respiratory tract, coughing and generates..."
      }
    }
  ],
  "healthRecommendations": {
    "generalPopulation": "With this level of air quality, you have no limitations. Enjoy the outdoors!",
    "elderly": "If you start to feel respiratory discomfort such as coughing or breathing difficulties...",
    "lungDiseasePopulation": "...",
    "heartDiseasePopulation": "...",
    "athletes": "...",
    "pregnantWomen": "...",
    "children": "..."
  }
}