Các quốc gia hỗ trợ API Chất lượng không khí và các chỉ số chất lượng không khí hiện có

Nhóm Nền tảng Google Maps đang liên tục làm việc để mở rộng phạm vi phủ sóng quốc tế cho các dịch vụ API của chúng tôi. Danh sách sau đây cho biết thông tin chi tiết mới nhất về phạm vi phủ sóng theo từng quốc gia, trong đó có thông tin về chất lượng không khí (AQI) và thông tin về chất lượng không khí (LAQI) tại địa phương. Trang này liệt kê những chỉ số chất lượng không khí có sẵn ở từng quốc gia và chỉ số mặc định trong phản hồi trừ phi có yêu cầu khác.

Mã quốc gia Tên quốc gia LAQI mặc định LAQI hiện có
al Albania eaqi can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
với tư cách là Samoa thuộc Hoa Kỳ usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
quảng cáo Andorra and_aire and_aire, can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
ar Argentina usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
sáng Armenia eaqi can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
au Úc aus_combined aus_combined, aus_nsw, can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
at Áo aut_umwelt aut_umWet, aut_vienna, can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
az Azerbaijan usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
bs Bahamas usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
bh Bahrain usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
bd Bangladesh bgd_case bgd_case, can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
by Belarus eaqi can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
be Bỉ bel_irceline bel_irceline, can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
ba Bosnia và Herzegovina eaqi can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
br Brazil bra_saopaulo bra_saopaulo, can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
bn Brunei usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
bg Bulgaria bgr_niggg bgr_niggg, can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
ca Canada can_ec can_ec, chn_mep, deu_uba, eaqi, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epa, usa_epa_nowcast
cl Chile usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
cn Trung Quốc chn_mep can_ec, chn_mep, chn_mep_1h, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
co Colombia col_rmcab can_ec, col_rmcab, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
cr Costa Rica cri_icca can_ec, cri_icca, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
giờ Croatia eaqi can_ec, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, hrv_azo, usa_epa, usa_epa_nowcast
cy Síp cyp_dli can_ec, cyp_dli, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
cz Cộng hoà Séc cze_chmi can_ec, cze_chmi, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
dk Đan Mạch eaqi can_ec, deu_uba, dnk_aarhus, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
ec Ecuador ecu_quitoambiente can_ec, deu_uba, ecu_quitoambiente, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
eg Ai Cập usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
ee Estonia est_ekuk can_ec, deu_uba, est_ekuk, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
et Ethiopia usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
fi Phần Lan fin_hsy can_ec, deu_uba, fin_hsy, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
fr Pháp fra_atmo can_ec, caqi, chn_mep, deu_uba, eaqi, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epa, usa_epa_now
ge Gruzia eaqi can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
de Đức deu_uba can_ec, caqi, chn_mep, deu_lubw, deu_uba, eaqi, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epa_epa, usa_epa
gi Gibraltar gib_gea can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, gib_gea, usa_epa, usa_epa_nowcast
gr Hy Lạp eaqi can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
gu Guam usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
gg Guernsey gbr_defra can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
hk Hong Kong hkg_epd can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, hkg_epd, usa_epa, usa_epa_nowcast
hu Hungary hun_bler can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, hun_bler, usa_epa, usa_epa_nowcast
in Ấn Độ ind_cpcb can_ec, chn_mep, deu_uba, eaqi, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epa, usa_epa_nowcast
id Indonesia idn_menlhk can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, idn_menlhk, usa_epa, usa_epa_nowcast
ie Ireland irl_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, irl_epa, usa_epa, usa_epa_nowcast
il Israel isr_moep can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, isr_moep, usa_epa, usa_epa_nowcast
it Ý ita_moniqa can_ec, caqi, chn_mep, deu_uba, eaqi, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, ita_moniqa, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epanow
jp Nhật Bản jpn_aeros can_ec, chn_mep, deu_uba, eaqi, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, jpn_aeros, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epa_now, usa_nowa
je Jersey gbr_defra can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
jo Jordan usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
ke Kenya usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
kr Hàn Quốc kor_airkorea can_ec, chn_mep, deu_uba, eaqi, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epa, usa_epa_nowcast
kw Kuwait kwt_beatona can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, kwt_beatona, usa_epa, usa_epa_nowcast
lv Latvia eaqi can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
li Liechtenstein lie_cerclair can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, lie_cerclair, usa_epa, usa_epa_nowcast
lt Lithuania ltu_gamta can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, ltu_gamta, usa_epa, usa_epa_nowcast
lu Luxembourg lux_emwelt can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, lux_emch6, usa_epa, usa_epa_nowcast
my Malaysia mys_doe can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, mys_doe, usa_epa, usa_epa_nowcast
mt Malta eaqi can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
mu Mauritius eaqi can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
mx Mexico mex_icars can_ec, chn_mep, deu_uba, eaqi, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epa, usa_epa_nowcast
md Moldova eaqi can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
mn Mông Cổ mng_eic can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, mng_eic, usa_epa, usa_epa_nowcast
tôi Montenegro eaqi can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
ma Morocco usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
np Nepal usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, npl_doenv, usa_epa, usa_epa_nowcast
nl Hà Lan nld_rivm can_ec, caqi, chn_mep, deu_uba, eaqi, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epa, usa_epa_now
nz New Zealand nzl_lawa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, nzl_lawa, usa_epa, usa_epa_nowcast
mk Bắc Macedonia mkd_moepp can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, mkd_moepp, usa_epa, usa_epa_nowcast
no Na Uy nor_nilu can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, no_nilu, usa_epa, usa_epa_nowcast
pk Pakistan usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
pe Peru per_infoaire can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, per_infoaire, usa_epa, usa_epa_nowcast
ph Philippines phl_emb can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, phl_emb, usa_epa, usa_epa_nowcast
pl Ba Lan pol_gios can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, pol_gios, usa_epa, usa_epa_nowcast
pt Bồ Đào Nha prt_qualar can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, prt_qualar, usa_epa, usa_epa_nowcast
pr Puerto Rico usa_epa can_ec, chn_mep, deu_uba, eaqi, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epa, usa_epa_nowcast
qa Qatar usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
v/v Réunion fra_atmo can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
ro Romania rou_calitateaer can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, rou_calitateaer, usa_epa, usa_epa_nowcast
ru Nga eaqi can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
sa Ả Rập Xê Út usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
rs Serbia srb_sepa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, srb_sepa, usa_epa, usa_epa_nowcast
sg Singapore sgp_nea can_ec, chn_mep, deu_uba, eaqi, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epa, usa_epa_nowcast
sk Slovakia svk_shmu can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, svk_shmu, usa_epa, usa_epa_nowcast
si Slovenia eaqi can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
za Nam Phi usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
es Tây Ban Nha esp_miteco can_ec, caqi, chn_mep, deu_uba, eaqi, esp_madrid, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epa_nowa
k Sri Lanka usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
se Thuỵ Điển eaqi can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
ch Thuỵ Sĩ che_cerclair can_ec, che_cerclair, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
tw Đài Loan twn_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, twn_epa, usa_epa, usa_epa_nowcast
th Thái Lan tha_pcd can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, tha_pcd, usa_epa, usa_epa_nowcast
tr Thổ Nhĩ Kỳ tur_havaizleme can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, tur_havaizleme, usa_epa, usa_epa_nowcast
ug Uganda usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
ua Ukraina eaqi can_ec, caqi, deu_uba, eaqi, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
ae Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
gb Vương quốc Anh gbr_defra can_ec, caqi, chn_mep, deu_uba, eaqi, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epa, usa_epa_now
us Hoa Kỳ usa_epa can_ec, chn_mep, deu_uba, eaqi, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epa, usa_epa_nowcast
v Venezuela usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast
vn Việt Nam vnm_vea can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast, vnm_vea
vi Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ usa_epa can_ec, deu_uba, fra_atmo, gbr_defra, usa_epa, usa_epa_nowcast