Tổng quan về thanh toán trên GMP

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Nền tảng Google Maps sử dụng mô hình trả tiền theo mức dùng. Một sản phẩm có thể có nhiều SKU được tính phí ở các mức giá khác nhau, và mức sử dụng sẽ được theo dõi đối với từng SKU. Tìm hiểu cách tính chi phí và tìm các công cụ ước tính.

Xem danh sách tất cả SKU cho các sản phẩm chính của Nền tảng Google Maps trên Maps, Tuyến đường và Địa điểm.

Ngoài tín dụng hằng tháng cho các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, Google còn cung cấp gói dùng thử Cloud $0 và các hình thức hỗ trợ tài chính khác. Tìm hiểu những lợi ích dành cho bạn.

Giám sát và kiểm soát mức chi tiêu của bạn bằng cách đặt cảnh báo ngân sách và hạn mức sử dụng trong Google Cloud Console.

Các bước tiếp theo