เข้าถึง Google APIs ในแอป iOS

บริการบางอย่างของ Google เช่น ไดรฟ์, Gmail และอื่นๆ อีกมากมายจะมี API สาธารณะที่คุณสามารถใช้สร้างแอปที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานกับข้อมูลของตนในบริการเหล่านี้ได้ หากต้องการเข้าถึงบริการเหล่านี้ แอปต้องใช้โฟลว์ไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อขอความยินยอมจากผู้ใช้และรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึง ซึ่งเป็นการให้สิทธิ์เข้าถึง API

คุณสามารถใช้ไลบรารี Google Sign-In ซึ่งติดตั้งใช้งานขั้นตอน OAuth 2.0 ให้คุณเพื่อรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้

ก่อนเริ่มต้น

คุณต้องทำการผสานรวม Google Sign-In พื้นฐานให้เสร็จสมบูรณ์

1. ตรวจสอบว่าได้ให้สิทธิ์ขอบเขตใดแล้ว

ก่อนเรียกใช้ Google API ให้ตรวจสอบว่าขอบเขตใดที่ให้สิทธิ์แก่แอปของคุณแล้ว โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ grantedScopes ของ GIDGoogleUser ดังนี้

Swift

let driveScope = "https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly"
let grantedScopes = user.grantedScopes
if grantedScopes == nil || !grantedScopes!.contains(driveScope) {
 // Request additional Drive scope.
}

Objective-C

NSString *driveScope = @"https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly";

// Check if the user has granted the Drive scope
if (![user.grantedScopes containsObject:driveScope]) {
 // request additional drive scope
}

คุณอาจจะต้องขอขอบเขตเพิ่มเติมเพื่อรองรับการโต้ตอบบางอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ให้สิทธิ์ขอบเขตหนึ่งๆ หรือไม่

2. ขอขอบเขตเพิ่มเติม

หากต้องการขอขอบเขตเพิ่มเติม ให้โทรหา addScopes:presentingViewController:completion หรือ addScopes:presentingWindow:completion เพื่อขอให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์การเข้าถึงเพิ่มเติมแก่แอปของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากต้องการขอสิทธิ์การเข้าถึงระดับอ่านอย่างเดียวสำหรับไฟล์ในไดรฟ์ของผู้ใช้ ให้ทําดังนี้

Swift

let additionalScopes = ["https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly"]
guard let currentUser = GIDSignIn.sharedInstance.currentUser else {
  return ; /* Not signed in. */
}

currentUser.addScopes(additionalScopes, presenting: self) { signInResult, error in
  guard error == nil else { return }
  guard let signInResult = signInResult else { return }

  // Check if the user granted access to the scopes you requested.
}

Objective-C

NSArray *additionalScopes = @[ @"https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly" ];
GIDGoogleUser *currentUser = GIDSignIn.sharedInstance.currentUser;

[currentUser addScopes:additionalScopes
      presentingViewController:self
             completion:^(GIDSignInResult * _Nullable signInResult,
                   NSError * _Nullable error) {
  if (error) { return; }
  if (signInResult == nil) { return; }

  // Check if the user granted access to the scopes you requested.
}];

3. เรียก API ด้วยโทเค็นใหม่

หากต้องการให้การเรียก Google API มีโทเค็นเพื่อการเข้าถึงที่ยังไม่หมดอายุแนบอยู่เสมอ ให้รวมการเรียกไว้ในบล็อก refreshTokensIfNeededWithCompletion: ดังนี้

Swift

currentUser.refreshTokensIfNeeded { user, error in
  guard error == nil else { return }
  guard let user = user else { return }

  // Get the access token to attach it to a REST or gRPC request.
  let accessToken = user.accessToken.tokenString

  // Or, get an object that conforms to GTMFetcherAuthorizationProtocol for
  // use with GTMAppAuth and the Google APIs client library.
  let authorizer = user.fetcherAuthorizer()
}

Objective-C

[currentUser refreshTokensIfNeededWithCompletion:^(
               GIDGoogleUser * _Nullable user,
               NSError * _Nullable error) {
  if (error) { return; }
  if (user == nil) { return; }

  // Get the access token to attach it to a REST or gRPC request.
  NSString *accessToken = user.accessToken.tokenString;

  // Or, get an object that conforms to GTMFetcherAuthorizationProtocol for
  // use with GTMAppAuth and the Google APIs client library.
  id<GTMFetcherAuthorizationProtocol> authorizer = [user fetcherAuthorizer];
}];

ใช้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงเพื่อเรียก API โดยใส่โทเค็นเพื่อการเข้าถึงในส่วนหัวของคำขอ REST หรือ gRPC (Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN) หรือใช้ตัวให้สิทธิ์การดึงข้อมูลกับไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google API